Lyssna

Ekonomi och bidrag

Bidraget för APL betalas ut i form av schablonbelopp som justeras efter antalet APL-veckor, antalet deltagare och i vilket land APL:en äger rum. Utbetalningen går direkt till skolan eller organisationen.

Schablonbelopp per deltagare

Nedan ser du hur stort bidraget blir per deltagare som genomför APL utomlands under minst tre veckor (15 arbetsdagar). För varje vecka som APL-perioden förlängs ökar bidraget med 1 500 kronor. 

  • Inom EU/EES: 10 000 SEK
  • I övriga Europa: 12 000 SEK
  • I övriga världen: 18 000 SEK

Bidrag för medföljande personal är 20 000 SEK.

Bidrag beviljas för max 15 arbetsveckor.

Deltagare i behov av särskilt stöd

För skolor med elever i behov av särskilt stöd finns möjlighet att söka bidrag för eventuella merkostnader i samband med utbytet. Du beskriver och motiverar eventuella merkostnader i ansökan. Det är inte möjligt att söka bidrag för materialkostnader eller för annat som eleven behöver i sin vardagliga arbetsmiljö.

Utbetalning av bidraget

Om er ansökan beviljas betalar vi ut det beviljade bidraget i samband med att vi meddelar beslut om bifall av ansökan. Betalningen går till huvudman. Vi betalar ut hela det beviljade bidraget vid ett tillfälle.

Moms

UHR betalar ut sina bidrag utan moms. Det betyder att du som är ansvarig vid en eventuell revision ska rapportera alla kostnader exklusive moms.

Om den organisation du representerar inte är momsregistrerad ska kostnaderna däremot redovisas med moms. För att få kostnader inklusive moms godkända måste du i samband med en eventuell revision skicka in ett intyg på att din organisation inte är momspliktig.

Giltiga kostnader

Vilka kostnader som får rymmas inom projektbudgeten förklarar vi nedan. Det är inte uttömmande beskrivningar - bara en vägledning. Är du osäker på några utgifter, kontakta en handläggare så får du hjälp.

Resor

Det ekonomiska bidraget ska täcka de internationella flygresorna, ekonomiklass.  Resor inom landet för att ta sig till och från flygplatsen är också giltiga kostnader. Inom ramen för flygresor ingår även eventuella avbeställningsskydd.

Vi rekommenderar att köpa avbeställningsskydd eller reseförsäkring för att undvika förluster i fall det blir ett avslag på ansökan om visum eller resan blir inställd av andra anledningar. Om resan inte genomförs står projektägaren för dessa kostnader. Om inte resan genomförs kommer vi att begära fullt återkrav. 

Transporter inom besökslandet för att ta sig mellan boendet och skolan/organisation samt att ta sig till och från flygplats är giltiga kostnader.

Nöjesresor godkänner vi inte. Exempel på nöjesresa är safariresa eller skidresa. Vill eleven göra en sådan resa på sin lediga tid ska den bekostas på annat sätt samt förläggas utanför projekttiden.

Logi

Kostnader för logi för godkända deltagare inom Atlas praktik godtas. Logikostnader utanför praktikperioden är inte giltiga.

Mat och dryck

Matkostnader för samtliga måltider under hela praktikperioden godtas. Kostnader för alkoholhaltiga drycker är inte giltiga.

Vaccinationer

Vaccinationskostnader för godkända deltagare inom Atlas praktik godtas.

Visum

Visumkostnader för godkända deltagare inom Atlas praktik godtas. Även resor till och från ambassad kan vi godkänna om det krävs för visumhanteringen.

Personal

Lönekostnader för personal och/eller eventuella vikarier är giltiga.

Försäkring

Utgifter för försäkring av godkända deltagare godtas.

Studiebesök

Studiebesök med koppling till praktikens syfte och mål kan godkännas om det är väl motiverat.

Gåvor

Kostnader för eventuella gåvor är inte godkänt inom Atlas praktik.

Projektstöd

Om ni behöver stöd i form av till exempel tolk i projektet och det inte finns att tillgå på den svenska skolan, godkänner vi kostnader för dessa funktioner.

Förberedelser

Kostnader för språkliga och kulturella förberedelser, föreläsare och andra typer av förberedande insatser inför en praktikperiod är giltiga

Aktiviteter arrangerade av Universitets- och högskolerådet

Kostnader för att delta vid upptaktsseminarier och erfarenhetsutbyten arrangerade av Universitets- och högskolerådet godtas.

Inte giltiga kostnader

Nöjen

Kostnader för nöjen godkänns inte. Till nöjen räknas bland annat utflykter till nöjesfält, bio och bowling.

Avskrivningsvaror

Kostnader för elektronisk utrustning, till exempel datorer, kameror etcetera godtas inte.

Eventuell återbetalning

Universitets- och högskolerådet kan kräva återbetalning om

  • projektet inte använt utbetalt bidrag i enlighet med ansökan och beslut
  • den angivna aktiviteten inte stämmer överens med den som angetts i ansökan
  • projektet inte genomförs
  • antalet deltagare är färre än vad som angetts i ansökan.

Spara underlag

Vi genomför slumpvisa kontroller av rapporterade projekt. Kvitton och färdbevis behöver du inte redovisa vid rapporteringen, men du ska spara dem och andra underlag i fem år för eventuell revision. Om det blir revision ska ni kunna bekräfta ert deltagande genom intyg och/eller färdbevis i form av till exempel boardingkort.