Lyssna

Förväntade resultat

Förutom att praktiken ska stärka den individuella kompetensen hos elever ska deltagarna också uppnå ett antal mål under praktikperioden. Bland annat yrkesmässig utveckling och ökade språkkunskaper.

Främja skolans internationalisering

Projekt inom Atlas praktik ska förutom elevernas kunskapsutveckling även främja organisationens internationalisering genom att ge stöd för att förverkliga internationaliseringsmålen i läroplaner och styrdokument.

Mål som ska uppnås genom programmet

APL i utlandet ska ge individen:

 • yrkesmässig utveckling
 • kulturell erfarenhet
 • ökade språkkunskaper.

Efter genomförd APL ska elever

 • ha ökade erfarenheter av internationella miljöer
 • ha etablerat internationella kontakter
 • ha nya perspektiv på och/eller ökad kunskap inom projektets ämnes- och yrkesområde.

Resultaten mäts genom deltagarrapporter.

Efter genomförd APL ska lärare

 • veta hur de kan använda elevernas nya kunskaper och erfarenheter.

Efter projektperiodens slut ska elever 

 • vara mer förberedda för att leva i ett internationellt samhälle
 • ha ökade ämnes- och yrkeskunskaper.

Efter projektperiodens slut ska lärare

 • ta tillvara elevers nya kunskaper och erfarenheter.

Resultaten mäts genom slutrapporten.

På lång sikt (efter minst tre år) 

 • elevers måluppfyllelse ökar.

Resultaten mäts genom intervjuer med individer från utvalda projekt.