Lyssna

Så fungerar det

Genom Atlas praktik kan elever och studerande genomföra APL på arbetsplatser i hela världen. Här går vi igenom hur ett projekt är uppbyggt och vad ni ska göra om något oförutsett händer.

Koppling till utbildningen

APL utomlands fungerar på samma sätt som APL i Sverige. Den ska genomföras på en arbetsplats som har en koppling till elevernas eller de studerandes yrkesutbildning.

APL-perioderna kan förläggas till arbetsplatser i hela världen och ni kan ha flera samarbetspartners inom ett projekt, från samma land eller från olika länder. Projektet ska förankras på skolan och erfarenheterna ska integreras i undervisningen.

Hela projektperioden för genomförandet

Projektperioden börjar samma dag som UHR beviljar er ansökan om bidrag och pågår till och med sista dagen ni kan lämna in er rapport. Det är inom projektperioden som projektet får ta upp kostnader. Eleverna kan genomföra sin APL under hela projektperioden.

Medföljande personal

En medföljande yrkeslärare per projekt kan följa med eleverna under APL-perioden. Utöver det går det även att söka bidrag för personal som följer med som stödperson till elev i behov av extra stöd.

Partnerorganisationer

Partnerorganisationen kan vara ett företag eller en organisation som står för APL-plats eller en så kallad vidareförmedlande organisation som tar på sig att hjälpa er att hitta lämpliga APL-platser utomlands.

En skola kan vara vidareförmedlande organisation, men bara i undantagsfall APL-plats. En svensk skola är bara godkänd APL-plats om den är en vidareförmedlande organisation.

Nytt projekt eller fördjupningsprojekt

Har ni beviljats bidrag för Atlas praktik under 2016-2021 räknas följande ansökan som fördjupningsprojekt. Tidigare eller helt nya projekt kommer att behandlas som nya ansökningar. Även om ni tidigare samarbetat med partnern, men finansierat APL på annat sätt, räknas projektet som nytt.

Om något händer

Om ert projekt blir beviljat eller redan har startat kan vissa omständigheter göra att ni behöver förändra projektet. I så fall måste ni kontakta oss eftersom vi behöver godkänna förändringarna innan ni kan genomföra dem. I vissa fall kan det också innebära att vi behöver justera det bidrag ni beviljats. Förändringar kan till exempel gälla:

Samarbetsland

Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från att resa till landet kan det vara nödvändigt att ställa in eller skjuta upp APL:en. Om ni har beviljats APL-platser vid andra organisationer i andra länder vid samma ansökningsomgång är det möjligt att göra en omfördelning av platserna. Vi uppmanar till att alltid följa UD:s rekommendationer.

Samarbetsorganisation

Om relationen med samarbetsorganisationen förändras under projektets gång måste ni meddela oss. Det kan till exempel handla om att samarbetspartnern inte längre kan ta emot elever för APL.

Har ni beviljats APL-platser vid andra organisationer vid samma ansökningsomgång är det möjligt att göra en omfördelning av platserna. Om inte avbryts projektet och ni får betala tillbaka beviljade bidragsmedel till UHR.

Projekttid

Om det uppstår svårigheter med att genomföra projektet inom den givna projekttiden - kontakta en handläggare för råd och eventuell förlängning av projektet.

Antal deltagare

Antalet deltagare kan bli färre än beräknat. Du redovisar antalet i rapporten och får sedan betala tillbaka motsvarande del av bidraget.

Om någon blir sjuk

Det kan också hända att elever och lärare blir sjuka. Då är det bra om ni har gjort en noggrann riskanalys på både individ- och projektnivå och har en uppdaterad krisplan som är förankrad hos alla involverade. Glöm inte era partners. Det är också bra om ni har koll på vilka möjligheter som finns vad gäller sjukvård. Några tips:

  • Ha en krishanteringsgrupp bland föräldrar.
  • Ha förberedda försäkringar.
  • Var överens om ansvarsfördelning i Sverige och utlandet. Diskutera vem som ska sköta kontakterna och fördela uppgifterna.

APL:en är avgiftsfri

Eftersom Atlas praktik är en del av undervisningen som enligt svensk skollag ska vara avgiftsfri ska även elevernas APL-tid utomlands vara det. Mer information om avgifter på: 

Avgifter i skolan - Skolverket

Planeringsresa för förberedelser

Tänker ni söka Atlas praktik kan ni också söka bidrag för att förbereda en APL-period utomlands genom Atlas planering.

Skolverkets stöd för APL-handledare

Skolverket har tagit fram informationsfilmer som ger handledare och andra berörda personer stöd när de ska ta emot svenska elever/studerande på sin APL. Materialet är på engelska men finns med undertexter på franska, tyska, italienska och spanska.

Taking on a Swedish student at your workplace på Skolverkets webbplats

Kontakta oss

atlas@uhr.se

Vi jobbar med Atlas praktik:

  • Chelsea Long, 010-470 06 49