Vi berättar mer om ansökan, bidraget, rapporteringen och de villkor som gäller för dig som söker för din organisation inom området yrkesutbildning.

Varför behövs Erasmus+ ambassadörer?

För att kunna ta tillvara på de möjligheter som Erasmus+ erbjuder måste vi få fler elever/studenter intresserade av att göra sin praktik utomlands via Erasmus+. UHR har tagit del av lyckade exempel från organisationer som involverat elever/studenter som ambassadörer vilket har lett till ett ökat deltagande i programmet.

Bidrag i form av en klumpsumma

Ni söker en klumpsumma för Erasmus+ambassadörerna som i huvudsak ska bidra till arvodet för ambassadörerna under ett läsår. En viss del av summan kan även användas för att täcka kostnader relaterade till aktiviteter där ambassadörerna deltar (exempelvis material för att marknadsföra eventen).

 • 7 500 för minst 50 timmar
 • 15 000 för minst 100 timmar
 • 22 500 för minst 150 timmar
 • 30 000 för minst 200 timmar

UHR kan bevilja max 30 000 kronor per organisation. De beviljade medlen är ett komplement till utbytesambassadörsverksamheten och ger inte en heltäckande finansiering. 

Vi välkomnar kreativa initiativ på aktiviteter som Erasmus+ambassadörerna kan delta i för att nå ut och inspirera till utlandspraktik.

Exempelvis kan ambassadörerna

 • Mingla med elever/studenter på öppet hus och mässor som organisationen anordnar.
 • Informera och inspirera till utlandspraktik inför grupper av elever/studenter till exempel i samband med föreläsningar.

Hur går ansökan till?

Det är ni som organisation som ansöker om medel och som ansvarar för att hitta lämpliga elever/studenter till uppdraget.

I ansökan beskriver ni bland annat vilka aktiviteter ni planerar att genomföra och hur ni planerar att använda Erasmusambassadörer för dessa aktiviteter. Tänk på att ni även kan inkludera tiden för planering av olika evenemang i själva ansökan.

För att få en väl balanserad spridning av organisationer förbehåller vi oss rätten att göra ett urval om det blir så att antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel, eller att göra en justering av sökt belopp.

Vi lämnar besked inom tre veckor efter sista ansökningsdag.

Ansökningsformulär

Ansökan för läsåret 2021/2022 är stängd.

Rapportering

Efter projektets slut ska du skicka in en narrativ rapport till UHR. Du behöver inte bifoga en ekonomisk redovisning vid rapporteringstillfället.

 1. Fyll i rapportformuläret. När du skrivit klart, klicka på knappen "Skicka".
 2. Du kommer till en sammanfattningssida, klicka på PDF-symbolen högst upp i vänstra hörnet.
 3. Spara rapporten och skicka den i PDF-format per e-post till: registrator@uhr.se senast sista rapporteringsdag.
 4. I ämnesraden i mejlet skriver du: Rapportering Erasmus+ ambassadörer läsåret 2021/2022 och ert diarienummer (finns i ert beslut).
 5. När dessa steg är genomförda registreras er rapport som inkommen.

Observera att det endast är rapporter som skickats in per mejl till registrator som vi betraktar som inkomna.

Vid en eventuell revision ska du kunna visa underlag för hur ni har använt bidraget. Ni måste spara underlagen för aktiviteterna i fem år.

Om de medel ni beviljats inte används i avsett syfte kan UHR komma att kräva återbetalning.

Rapporteringsformulär

För läsåret 2021/2022 rapporterar du senast den 1 oktober 2022.

Rapport Erasmus+ ambassadörer för yrkesutbildning läsåret 2021/2022

Villkor

 1. Organisationer med ett pågående Erasmus+ mobilitetsprojekt samt organisationer med Erasmusackreditering kan ansöka om medel för Erasmus+ ambassadörer.

 2. Den sökande kan skicka in en ansökan för sin organisation per ansökningsomgång och det är den senast inkomna ansökan som bedöms. Om ansökan inkommer från en annan än kontaktpersonen för organisationens Erasmusprojekt behöver ansökan ha godkänts av den Erasmusansvariga vid organisationen.

 3. I ansökan beskriver den sökande organisationen vilka rekryteringsaktiviteter de planerar att genomföra under året samt hur Erasmus+ambassadörerna ska användas i dessa.

 4. Om antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel förbehåller sig Universitets- och högskolerådet (UHR) rätten att göra ett urval av inkomna ansökningar. UHR kan också komma att justera sökt belopp för att kunna bevilja fler ansökningar om medlen överstiger antalet inkomna ansökningar.

 5. Den sökande organisationen ansvarar själv för att hitta lämpliga ambassadörer för uppdraget och för implementeringen av aktiviteterna.

 6. Bidraget sökts i form av en klumpsumma baserat på följande belopp:
  • 7 500 kronor för minst 50 timmar.
  • 15 000 konor för minst 100 timmar.
  • 22 500 kronor för minst 150 timmar.
  • 30 000 kronor för minst 200 timmar.

  Timmarna fördelas fritt över läsåret. Medlen är i huvudsak avsedda för att finansiera arvodet för Erasmus+ambassadörer, men en viss del av dessa kan användas för att täcka andra kostnader relaterade till ambassadörerna. Den sökande organisationen kan även inkludera planering av aktiviteterna i timmarna.

 7. Projektet löper under läsåret 2021/2022 och de beviljade medlen ska utnyttjas under läsåret.

 8. Besked om beslut lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag. Om medel beviljas betalas dessa ut till det bank- eller plusgironummer som finns angivet i ansökan. Utbetalning kan inte ske till privata konton. Utbetalning sker inom 45 dagar efter att beslut fattats.

 9. Den sökande ska efter projektets slut skicka in en narrativ rapport för de aktiviteter Erasmus+ambassadörerna har genomfört. Inga övriga underlag behöver skickas in i samband med rapporteringen, men behöver finnas tillgängliga hos organisationen vid en eventuell revision.