Gå till huvudinnehåll

Läs mer om de villkor som gäller.

  1. Totalt 10 lärosäten kan beviljas medel med upp till 13 000 kronor vardera för att finansiera arvodet för Erasmus+ ambassadörer.
  2. Arvodet beräknas ligga på 130 kronor per timme och gälla upp till totalt 100 timmars arbete fördelat per lärosäte.
  3. Om antalet ansökningar överstiger tillgängliga medel förbehåller sig Universitets- och högskolerådet (UHR) rätten att göra ett urval av inkomna ansökningar.
  4. Det sökande lärosätet ansvarar själva för att hitta lämpliga ambassadörer för uppdraget och för implementeringen av aktiviteterna.
  5. Medlen är i huvudsak avsedda för att finansiera arvodet för Erasmus+ ambassadörer, men en viss del av dessa kan användas för att täcka andra kostnader relaterade till ambassadörerna.
  6. Pilotprojektet löper under läsåret 2018/19 och de beviljade medlen ska utnyttjas under läsåret. Medel som inte utnyttjas ska betalas tillbaka.
  7. Besked om beslut lämnas inom tre veckor efter sista ansökningsdag.
  8. Om medel beviljas betalas dessa ut till angivet bank- eller plusgironummer som finns angivet i ansökan. Utbetalning kan inte ske till privata konton. Utbetalning sker inom 45 dagar efter att beslut fattats.
  9. Ansökaren ska i september redovisa en rapport för de aktiviteter Erasmus+ ambassadörerna har genomfört samt tidsåtgången för dessa.

Villkor för Erasmus+ ambassadörer som pdf

Mer om pilotprojektet och ansökningsblankett