Vi går igenom vad Erasmus+ branschspecifika kunskapsallianser ska leda till, vem som kan söka samt vilka länder som kan söka och delta.

Vad det ska leda till

Projekten ska genomföra en rad aktiviteter som bygger på arbetsmarknadens behov inom en sektor. De mål som är uppsatta för programdelen är att

  • kartlägga existerande och förväntade kompetensbehov för verksamma inom specifika sektorer
  • modernisera yrkesutbildningen och ta vara på dess potential för att höja konkurrenskraften i berörda sektorer
  • stärka utbytet av kunskaper och metoder mellan yrkesutbildning och arbetsmarknad
  • integrera arbetsförlagt lärande i yrkesutbildningar och därigenom nyttja dess potential att skapa ekonomiskt tillväxt, innovation och ökad konkurrenskraft inom sektorn
  • underlätta personers rörlighet på arbetsmarknaden, ömsesidigt förtroende och öka erkännandet av kvalifikationer på europeisk nivå inom de berörda sektorerna.

För att nå dessa mål är det möjligt att söka inom något av områdena

  1. Allianser för att kartlägga kompetensbehov/brister inom en specifik sektor.
  2. Allianser för att utveckla och tillhandahålla utbildnings- och kursplaner för ett eller flera kvalifikationer inom en sektor och som tillgodoser kompetensbrister, mismatch. Här bör gemensamma europeiska verktyg så som exempelvis EQF, ECVET och EQAVET användas.

Det går inte att söka inom båda områdena samtidigt.

Mer om branschspecifika kunskapsallianser, Sector skills alliances på EACEA:s webbplats

Vem som kan söka

Organisationer som har en projektidé som knyter an till kompetensglapp inom en eller flera sektorer kan söka och få bidrag genom programmet.

Tre olika kategorier av organisationer kan delta:

  • yrkesutbildningsanordnare
  • branschrepresentanter (till exempel företag, handelsorganisationer, industri)
  • organisationer med övergripande ansvar för kvalifikationer, validering, vägledning etcetera.

Ansökan och utlysning

Ni ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Ansökan, utlysning (engelska "Call") och mer information:

Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 på EACEA:s webbplats

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer, Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Kontakt

Har du frågor om programmet ska du i första hand kontakta det centrala programkontoret i Bryssel, EACEA. De kan ge er mer information om programmet, ge stöd och rådgivning inför ansökan med mera.

Du kontaktar dem på e-post:

EACEA-EPLUS-SSA@ec.europa.eu

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit