Lyssna

Det är möjligt att söka en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet, visar vad du behöver tänka på och informerar om vad som händer när du skickat in ansökan.

Ansökan och sista ansökningsdag

Sista dag att skicka in ansökan är den 23 februari 2022.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan: Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

Om ni söker som konsortium ska du ange samtliga organisationer som ingår i det nationella konsortiet och bifoga varje avtal - "mandate" – som tecknats mellan er och respektive organisation.

Mall för avtal mellan organisationer i konsortium, Mandate Template (word)

Ni har också möjlighet att ansöka om projekt inom Erasmus+ ICM innan er ansökan om att få bilda konsortium har bedömts.

Ansökan måste du ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att vara giltig och komma med i ansökningsomgången. 

Får du problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress eplushogre@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

När du öppnar länken till ansökningsformulären kommer du till utbildningsområde Higher Education. Där väljer du ansökningsformulär Mobility of higher education students and staff supported by external policy funds, KA171-HED.

Söker ni som konsortium väljer du ansökningsformulär Erasmus accreditation for higher education mobility consortia, KA130-HED.

För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU Login.

När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Ansökningsformulär Higher Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Så bedöms er ansökan

De medel som finns tillgängliga inom Erasmus+ ICM fördelas på tolv olika regioner inom separata regionala budgetar. Storleken på respektive budgetkuvert skiljer sig åt beroende på EU:s politiska prioriteringar. Till de länder som under utlysningsåret tar emot utvecklingsstöd från biståndsnämnden för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) kan Erasmus+ ICM inte finansiera utresande studentmobilitet på grundnivå eller avancerad nivå. Vilka länder det är står i dokumentet med regioner och länder som kan delta. Möjlighet att organisera utresande studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå till dessa länder ges istället inom programdelen Erasmus+ KA131.

Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2022 (pdf)

Ansökan bedöms och poängsätts av externa experter. Bedömningen görs utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram:

  • Kvaliteten på projektets utformning och planerade samarbete (på projektnivå).
  • Strategins relevans (på regionnivå).
  • Genomslag och spridning (på regionnivå).

Universitets- och högskolerådet beslutar om vilka ansökningar som beviljas genom en urvalskommitté. En projektansökan kan beviljas i sin helhet eller delvis, beroende på konkurrensen inom de olika regionala budgetarna.

Vad händer efter att ni skickat in er ansökan?

Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickar vi per e-post till rektor och respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

  • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
  • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på eplushogre@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Vi skickar ut ett kontrakt i två exemplar ungefär en vecka efter att beslut har tagits. Kontraktet ska signeras av den firmatecknare som finns angiven i ansökan. Skrivs kontraktet under av annan person än firmatecknare måste ni skicka med en delegationsordning. När kontraktet skrivits under av NA-direktör skickas ett exemplar tillbaka till er. 

Vi gör en första delutbetalning av det beviljade beloppet inom 30 dagar efter det att kontrakten skrivits under.

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du erasmusplus@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ International Credit Mobility:

  • Julia McNamara, 010-470 04 48 
  • Kristin Lohse, 010-470 64 95