Lyssna

Det huvudsakliga målet är att erbjuda möjligheter till akademisk, professionell och personlig utveckling för studenter, lärare och annan personal vid de lärosäten som deltar. Här ges en kort introduktion till programmet.

Kvalitetshöjning hos både deltagare och verksamhet

Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) möjliggör samarbeten med lärosäten i utomeuropeiska länder och omfattar mobiliteter i båda riktningar. Programmet bidrar till globalt samarbete inom högre utbildning och kompetensutveckling både hos det samordnande lärosätet i Sverige och hos partnerorganisationerna i utomeuropeiska länder.

Lärosäten som deltar får möjlighet att höja kvaliteten på sin verksamhet genom stärkt förmåga till kvalitativt internationellt samarbete och internationalisering samt strategisk kompetenshöjning inom alla personalkategorier. Lärosätena får också möjligheten att ta tillvara på sina deltagares nyvunna kunskap och kapacitet vad gäller till exempel arbetsmetoder som kan utveckla verksamheten.

Att delta kan för alla kategorier av deltagare dessutom leda till förbättrade språkkunskaper, djupare kännedom om andra kulturer samt aktivt deltagande i samhället.

Personal av alla kategorier få motiverande kompetensutveckling och förbättrar sin yrkesskicklighet. De har samtidigt chansen att få större förståelse för utbildningssystemen i andra länder, bättre förmåga att förstå och bemöta mångfald vad gäller till exempel social och kulturell bakgrund samt ökad förmåga att bidra till verksamhetsutveckling på det egna lärosätet.

Lärare har dessutom möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte. Just lärare med erfarenhet av mobilitet kan spela en särskilt viktig roll på det egna lärosätet för att väcka intresse bland studenter för internationell mobilitet.

Studenter som studerar eller praktiserar genom Erasmus+ ICM får möjlighet både till kvalitetshöjning av sin utbildning och att stärka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Genom studier eller praktik utomlands får studenter också chansen att utveckla sin initiativförmåga, sin självkänsla och sin förmåga att förstå och bemöta mångfald genom positivt samspel med människor med olika bakgrund.

Organisationer som kan söka

Universitet och högskolor som har en godkänd Erasmus Charter för högre utbildning (ECHE) kan ansöka om projektmedel. Lärosäten i Sverige kan också ansöka om att bilda ett konsortium för att sedan tillsammans med partnerorganisationer ansöka om projektmedel.

Erasmus Charter för högre utbildning – för långsiktig utveckling

Erasmus Charter är ett verktyg för att förenkla ansökningsprocessen för lärosäten som vill delta i programmet. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av lärosätet, personal och studenter. Med den strategiska planen som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter. Erasmus Charter är även ett krav för att delta i övriga projektsamarbeten för högre utbildning.

Erasmus Charter for Higher Education, ECHE

Förberedande besök

Ni har möjlighet att ansöka om ett förberedande besök för att träffa er partnerorganisation. Syftet med besöket ska vara att planera ert projekt inom Erasmus+ ICM, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Mer om Erasmus+ förberedande besök

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Lärosäten som deltar ska arbeta i enlighet med grundläggande principer inom Erasmus+ inom följande områden:

Det finns möjlighet att ansöka om extra bidrag för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter. Mer information om möjligheter på sidan om Inkludering och mångfald.

Länder som deltar

Lärosäten inom alla EU:s medlemsländer liksom Storbritannien, Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien kan ansöka om projektmedel som samordnande organisation för utbyten med de flesta länderna utanför Europa (partnerländer).

Länder vars organisationer kan delta som partner till de samordnande lärosätena: Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ utomeuropeisk mobilitet (pdf)

Lärosäten i alla EU:s medlemsländer samt Norge, Liechtenstein, Island, Turkiet, Serbien och Nordmakedonien kan ansöka om projektmedel för utbyten med de flesta länderna utanför Europa (kallas från och med 2022 tredjeländer som inte är associerade till Erasmus+).

Länder vars organisationer kan delta som partner till de samordnande lärosätena: Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2022 (pdf)

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda under projektets gång.

Det europeiska studentkortet är en del i att skapa en sömlös utbytesprocess för studenter genom att främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen.

Europeiska studentkortet

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda studenter inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du erasmusplus@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ International Credit Mobility:

  • Julia McNamara, 010-470 04 48 
  • Kristin Lohse, 010-470 64 95