Lyssna

Vi går igenom vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra för projekt inom Erasmus+ International Credit Mobility, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Så är projektet uppbyggt

Projektet kan tidigast starta den 1 augusti det år ni ansöker och avslutas efter 36 månader, den 31 juli tre år senare. De mobiliteter lärosätet beviljas medel för ska genomföras inom den kontraktsperiod som gäller för ansökningsomgången och kan inte flyttas till andra projekt.

En enskild person kan inte ansöka om att få genomföra projekt, men kan däremot ansöka hos sitt lärosäte om att få genomföra mobilitet inom projektet. Det innebär att personal och studenter vänder sig till sitt eget lärosäte för att ansöka om stipendium för mobilitet. Det är lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan en deltagare påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter i form av ett ”Grant Agreement” och ett "Learning Agreement" eller "Staff Mobility Agreement".

Gäller det ett utbyte med ett lärosäte ska lärosätet innan aktiviteten inleds teckna ett "Inter-Institutional Agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet.

Aktiviteter för personal

Lärare och annan personal kan delta i kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i tredjeland som inte är associerade till Erasmus+.

Lärare eller annan undervisande personal vid det svenska lärosätet har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är även möjligt för lärare eller annan undervisande personal från partnerlärosäten eller ett företag eller annan organisation i tredjeländer som inte är associerade till programmet att undervisa vid det svenska lärosätet.

En undervisningsmobilitet till och från ett tredjeland som inte är associerat till programmet kan pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.

Även inresande eller utresande personal från ett företag eller en organisation kan bjudas in av ett lärosäte inom projektet för att undervisa. Mobiliteten måste pågå fysiskt under minst en dag och det finns inget minimikrav på antalet undervisningstimmar.

Följande organisationer kan inte skicka personal för undervisning på ett lärosäte inom Erasmus+:

Utöver det kan lärare och annan undervisande personal delta i en blandad mobilitet där en fysisk mobilitet på 5-30 dagar kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se avsnittet nedan om blandad mobilitet.

Lärare eller annan personal vid ett svenskt lärosäte, exempelvis administrativ, teknisk eller bibliotekspersonal, kan kompetensutveckla sig vid ett partnerlärosäte i projektet. Det är även möjligt för motsvarande personal från partnerlärosäten att kompetensutveckla sig vid det svenska lärosätet.

Inresande personal, inklusive lärare, har också möjligheten att fortbilda sig vid ett företag eller en organisation i Sverige. Den möjligheten finns dock inte för utresande personal från Sverige inom Erasmus+ ICM.

Följande organisationer kan inte stå som värdar för fortbildningsmobilitet:

Mobiliteten kan sträcka sig från fem dagar till två månader, exklusive resdagar. En fortbildningsmobilitet ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Lärosätena ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet och att kompetensutvecklingen också kommer lärosätena tillgodo.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

  • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter.
  • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (till exempel staff weeks) vid lärosäten.
  • Kurser som är relevanta för deltagaren.

Utöver det kan lärare och annan personal delta i en blandad mobilitet där en fysisk mobilitet på 5–30 dagar kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se informationen om blandad mobilitet.

Det finns möjlighet att göra en kombinerad personalmobilitet. Deltagaren kan då både fortbilda sig och undervisa inom ramen för en och samma mobilitet.

Vid en kombinerad personalmobilitet behöver deltagaren endast undervisa i fyra timmar per vecka. Mobiliteten kan sträcka sig från fem dagar till två månader exklusive resdagar. I de fall en deltagare väljer att delta i en kombinerad mobilitet rapporteras det som en lärarmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Inresande studenter från partnerlärosäten har genom Erasmus + ICM möjlighet att studera och praktisera i Sverige. Utresande studentmobilitet är möjlig i viss utsträckning. Samma student kan delta i flera olika aktiviteter i upp till totalt tolv månader av fysisk mobilitet per utbildningsnivå (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå).

Utresande studentmobilitet på grundnivå och avancerad nivå är inte möjligt att finansiera till vissa länder inom ICM, se Regioner och länder som kan delta i Erasmus+ International Credit Mobility 2022 (pdf). Möjlighet att organisera utresande studentmobiliteter på grundnivå och avancerad nivå till dessa länder ges istället inom programdelen Erasmus+ KA131.

Studenter vid ett svenskt lärosäte kan studera vid ett partnerlärosäte i två till tolv månader. Likaså kan studenter vid ett partnerlärosäte inom projektet studera vid det svenska lärosätet.

Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan istället delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet på 5–30 dagar kombineras med en virtuell komponent. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 ECTS-poäng. För mer information, se avsnittet nedan om blandad mobilitet.

Studenter kan praktisera vid ett företag eller annan relevant organisation inom privat eller offentlig sektor i ett tredjeland som inte är associerat till programmet. Praktikperioden kan pågå i två till tolv månader. Likaså kan studenter vid ett partnerlärosäte i projektet praktisera i Sverige.

Även nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt om praktikmobilitet under sitt sista år av utbildningen och praktiken genomförs och avslutas inom ett år efter att de tagit sin examen.

En student kan inte få praktikstipendium för att läsa en kurs vid ett partnerlärosäte.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en praktik:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  • Datainsamling till ett examensarbete.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period av tolv månader per utbildningsnivå (grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå). En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studentmobilitet.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller i direkt anslutning till varandra. Studenten bestämmer tillsammans med hemlärosätet den inbördes ordningen och längden på studier respektive praktik.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som såväl student som lärare och annan typ av personalkategori. Det viktiga är att doktorandens mobilitet motsvarar syfte och regelverk för den aktuella mobilitetstypen.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för programmet. Vilken typ av mobilitet doktoranden bör delta i ska utgå från vad hen ska göra under mobiliteten.

En doktorand vid det svenska lärosätet kan genomföra en undervisningsmobilitet vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är också möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att undervisa vid det svenska lärosätet. De regler som gäller för annan personal som deltar i en undervisningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand vid det svenska lärosätet kan delta i kompetensutveckling vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är även möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att kompetensutveckla sig vid det svenska lärosätet. De regler som gäller för annan personal som deltar i en fortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand som är inskriven vid det svenska lärosätet kan delta i en studentmobilitet för studier vid ett partnerlärosäte inom projektet. Det är också möjligt för en doktorand vid partnerlärosätet att studera vid det svenska lärosätet. Studietiden kan vara från 5­­­–30 dagar eller 2–12 månader.

Doktoranden ska bedriva studier och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd.

Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet. Det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet men det är en stark rekommendation.

En doktorand som är inskriven vid det svenska lärosätet kan delta i en praktikmobilitet. Det är även möjligt för en doktorand vid partneruniversitetet att praktisera i Sverige. Praktiktiden kan vara från 5–30 dagar eller 2–12 månader.

Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant organisation inom privat eller offentlig sektor, till exempel ett lärosäte. Genom att förlägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen.

En doktorand kan kombinera studier och praktik under sammanlagt tolv månader. En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studiemobilitet.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller i direkt anslutning till varandra. Doktoranden, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes ordningen och längden på studier respektive praktik.

Blandad mobilitet

Blandad mobilitet innebär att deltagaren gör en kortare fysisk mobilitet i värdlandet kombinerat med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Blandad mobilitet är möjligt för samtliga mobilitetstyper. Stipendium ges för de fysiska mobilitetsdagarna och lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering.

Blandad mobilitet är möjligt för studenter på alla nivåer, även doktorander. Syftet är att möjliggöra mobilitet för fler studenter, oavsett bakgrund, ämnesområde och nivå. Den fysiska delen av mobiliteten ska pågå i 5–30 dagar, medan den virtuella delens varaktighet är flexibel. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen generera minst 3 ECTS-poäng. Även den virtuella delen måste vara en organiserad komponent av mobiliteten och ha tydliga lärandemål.

Inkommande studenter från partnerlärosätet kan genomföra blandad mobilitet genom deltagande i ett blandat intensivprogram (BIP) vid det svenska lärosätet, om ett sådant arrangeras inom ramen för Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet. Det är dock bara möjligt att använda projektmedel för mobiliteter, inte för att finansiera själva BIP:et.

Administrativ eller teknisk personal på ett lärosäte kan delta i blandad mobilitet för fortbildning genom en fysisk mobilitet på 5–30 dagar i kombination med en virtuell komponent.

Akademisk personal på ett lärosäte kan delta i blandad mobilitet för undervisning eller fortbildning genom en fysisk mobilitet på 5–30 dagar i kombination med en virtuell komponent.

Inresande lärare från partnerlärosätet kan genomföra blandad mobilitet genom undervisning inom ett BIP vid det svenska lärosätet, om ett sådant arrangeras inom ramen för Erasmus+ inomeuropeisk mobilitet. Det är dock bara möjligt att använda projektmedel för mobiliteter, inte för att finansiera själva BIP:et.

En doktorand kan delta i samtliga typer av blandad mobilitet eftersom en doktorand kan räknas som såväl student som akademisk och administrativ personal. Det viktiga är att doktorandens mobilitet motsvarar syfte och regelverk för den aktuella mobilitetstypen.

Tredjeland som inte är associerat till programmet

Med "tredjeland som inte är associerat till programmet" avses det som i den tidigare programperioden benämndes "partnerland", det vill säga ett land som inte deltar fullt ut i Erasmus+ men som kan medverka som partner.

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du erasmusplus@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ International Credit Mobility:

  • Julia McNamara, 010-470 04 48 
  • Kristin Lohse, 010-470 64 95