Lyssna

Mer om programmet

Vi ger en övergripande bild av Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning. Vad det ska leda till, vem/vilka organisationer som kan söka, vilka länder som deltar och hur ni går till väga för att ansöka.

Olika tematiska inriktningar

Projekt inom yrkesutbildningen bör vara inriktade på ett eller flera av följande teman:

  • Arbetsplatsförlagt lärande (för ungdomar och/eller vuxna).
  • Kvalitetssäkringsmekanismer.
  • Yrkeslärares/yrkesutbildares fortbildning.
  • Nyckelkompetenser, däribland entreprenörskap.
  • Kompetensmatchning inom framtidsinriktade ekonomiska sektorer.
  • Stöd till utveckling av gröna och digitala färdigheter för den gröna och digitala omställningen.

Dessutom kan sökanden arbeta med tematiska områden som inte anges ovan. Dessa områden måste visas vara särskilt lämpade för att uppfylla målen för ansökningsomgången och de fastställda behoven.

Möjliga aktiviteter

Projekten kan innehålla olika insatser för samarbete, utbyte eller kommunikation, till exempel att skapa och utveckla nätverk, verktyg eller program, att bygga upp strukturer för samarbete med den privata sektorn och arbetsplatsförlagt lärande, att utveckla pedagogik samt att genomföra internationell utbytesverksamhet främst för personal.

Beroende på vilken region som projektet riktar in sig på finns olika prioriteringar som projekten behöver möta.

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt inom yrkesutbildning syftar till att stödja relevansen, tillgängligheten och lyhördheten hos yrkesskolor och yrkesutbildningssystem i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling. Projektverksamheterna ska inriktas på att bygga upp och stärka kapacitet främst i de tredjeländer som inte är associerade till programmet som omfattas av insatsen.

Alla offentliga och privata organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet och som är lagligen etablerade i en EU-medlemsstat eller ett bidragsberättigat tredjeland som är associerat till programmet. Den sökande ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

I Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildningen kan alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet delta tillsammans med tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1, 2, 3, 4, 9, 10 och 11 (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i Erasmus+ programhandledning). Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) får inte delta i denna insats.

Ansökan och mer information

Din organisation ansöker genom EU-kommissionens centrala programkontor i Bryssel, EACEA.

Ansökan och utlysning (engelska "call") på Funding & tenders europa.eu

Mer information om programmet:

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildning på EU-kommissionens webbplats

Instruktion med råd och länkar: How to find an applicant that can submit a project? (pdf)

Erasmus+ programhandledning på EU-kommissionens webbplats

Inspelning från informationsmöte arrangerat av EACEA: New action - Capacity building in the field of Vocational Education and Training (VET), EACEA:s webbplats

Förberedande besök inför samarbetet

Svenska organisationer som förbereder en ansökan inom någon del av Erasmus+ kan få bidrag från UHR för att genomföra ett förberedande besök. Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era tänkta samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök