Lyssna

Ansök till programmet

Det är möjligt att söka en gång per år. Här guidar vi dig igenom ansökningsförfarandet, visar vad du behöver tänka på och informerar om vad som händer när du skickat in ansökan.

Ansökan och sista ansökningsdag

Sista dag att skicka in ansökan är den 20 februari 2024.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan.

Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan: Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

Om ni söker som konsortium ska ni ange samtliga organisationer som ingår i det nationella konsortiet och bifoga varje avtal - "mandate" – som tecknats mellan er och respektive organisation.

Mall att använda som underlag till ansökan som konsortium Erasmus+ mobilitet högre utbildning 2023 (pdf).

Ansökan alternativt ansökningarna måste ni ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att komma med i ansökningsomgången. 

Får du problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress eplushogre@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Ansökan finns på EU-kommissionens webbplats. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU Login.

Du väljer ansökningsformulär Mobility of higher education students and staff, supported by internal policy funds, KA131-HED

Söker ni som ackrediterat konsortium väljer du ansökningsformulär Erasmus accreditation for higher education mobility consortia, KA130-HED. 

När du skapat en ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Det går bra att skriva på svenska. Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Så bedöms er ansökan

Ansökan bedöms utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram.

Alla lärosäten som har en Erasmus Charter får medel beviljade. Det finns ingen kvalitativ bedömning eftersom lärosätet redan har genomgått en sådan vid Erasmus Charteransökan.

Fördelningen baseras i huvudsak på tidigare prestation (antalet utresande studenter och personal per lärosäte). Eventuellt läggs även en schablonmässig ökning på för samtliga mobilitetskategorier.

Bidraget beviljas i form av schabloner baserat på det land deltagaren ska åka till. Schablonerna delar lärosätet ut som stipendier till de studenter och den personal som ska resa ut.

Stipendierna ska bidra till att täcka kostnader för resor och dagligt uppehälle. Er organisation får också viss ersättning för att hantera projektet och administrera mobiliteterna, ett så kallat organisationsstöd, OS-medel.

Vad händer efter att ni har sökt?

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickar vi per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

  • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
  • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på eplushogre@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Vi skickar ut ett digitalt kontrakt ungefär en vecka efter att beslut har tagits. Kontraktet ska signeras digitalt av den firmatecknare som finns angiven i ansökan. Skrivs kontraktet under av annan person än firmatecknare måste ni skicka med en delegationsordning. När kontraktet skrivits under av ansvarig chef på Universitets- och högskolerådet finns ett komplett kontrakt i databasen där kontraktet signerades.

Utbetalningen sker till det konto som uppgetts i samband med att ansökan för Erasmus Charter lämnats in. Om lärosätet ändrat kontouppgifter är det viktigt att ni meddelar Universitets- och högskolerådet detta genom att kontakta erasmusplus@uhr.se. En första delutbetalning av det beviljade beloppet betalar vi ut inom 30 dagar efter det att kontrakten skrivits under av Universitets- och högskolerådet.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

  • Frida Garvill, 010-470 04 94
  • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
  • Kristin Lohse 010-470 64 95
  • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58