Lyssna

Så fungerar det, programperioden 2014-2020

Vi går igenom vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Så är projektet uppbyggt

Projektet kan tidigast starta 1 juni det år ni ansöker. Längden på projektet är 24 månader. De aktiviteter ni söker för ska genomföras inom den kontraktsperiod som gäller för ansökningsomgången. Vid ansökningstillfället är det endast ert lärosäte, som sökande part, som behöver anges. Alla lärosäten som har en Erasmus Charter får medel beviljade.

Som enskild person kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Det innebär att personal och studenter vänder sig till, och ansöker om stipendium, vid sitt eget lärosäte. Det är också lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan studenten eller personalen påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter, med mera, i form av ett "Learning agreement" eller ett "Staff mobility agreement".

Gäller det ett utbyte med ett lärosäte ska ni innan aktiviteten inleds teckna ett "Inter-institutional agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet. Ett sådant avtal krävs dock bara för studier och undervisningsuppdrag, inte för studenter som vill praktisera eller personal som vill fortbilda sig på ett lärosäte.

Du hittar dokumenten på sidan Dokument för beviljade projekt för pågående ansökningsomgång.

Aktiviteter för personal

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra programländer. Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning.

Lärare eller annan undervisande personal vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte i ett annat programland.

En undervisningsmobilitet kan pågå från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.

Även personal från ett företag eller en organisation som bjudits in av ett lärosäte kan delta. Aktiviteten måste pågå under minst en dag och det finns inget minimikrav på undervisningstimmar.

Lärare eller annan personal vid ett svenskt lärosäte kan även kompetensutveckla eller fortbilda sig vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland. Aktiviteten kan sträcka sig från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. En personalfortbildningsaktivitet ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Det sändande lärosätet ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

 • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation.
 • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks) vid lärosäten i program- och partnerländer.
 • Kurser som är relevanta för den anställde.

Det finns även möjlighet att göra en kombinerad personalmobilitet. Deltagaren kan då både fortbilda sig och undervisa inom ramen för en och samma mobilitet. Vid en kombinerad personalmobilitet behöver deltagaren endast undervisa i fyra timmar per vecka. Mobiliteten kan sträcka sig från två dagar upp till två månader exklusive resdagar. I de fall en deltagare väljer att delta i en kombinerad mobilitet rapporteras det som en lärarmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat programland.

Att utveckla sina språkkunskaper är en viktig del i ett utbyte. Studenter som deltar ska göra en språkbedömning dels inför, dels efter sin mobilitet. För språkbedömningen använder ni verktyget Online Linguistic Support, se sidan Språkligt stöd för utresande studenter. Utöver det kan ni även använda det bidrag ni får för att hantera projektet, Organisational Support, för att finansiera språkstöd.

Studenter kan studera vid ett partneruniversitet i ett annat programland i tre – tolv månader per utbildningscykel (kandidat, master och doktorand). Samma student kan delta i flera olika mobiliteter så länge de enskilda perioderna inte överstiger tolv månader. Studenter som går en utbildning utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, kan studera i ett annat programland upp till 24 månader.

För att kunna delta i en Erasmus+mobilitet för studier ska studenten:

 • vara inskriven vid ett svenskt lärosäte
 • ha avklarat minst ett års studier på akademisk nivå innan mobilitetsperioden för studier kan påbörjas.

Studenter kan praktisera vid ett företag eller annan relevant organisation inom privat eller offentlig sektor i ett programland i minst två månader och max tolv månader per utbildningscykel. Även nyutexaminerade studenter kan delta, om de sökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att de tagit sin examen.

Exempel på aktiviteter som också kan ingå i en praktik:

 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • Datainsamling till ett examensarbete på ett företag.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

Under 2018–2020 vill Erasmus+programmet tillsammans med Horizon 2020-programmet uppmuntra högskolestuderande till praktiktjänstgöring som utvecklar studenters och nyutexaminerades digitala kompetens.

Förutom inom IKT-sektorn behövs digitala proffs även i många andra branscher på arbetsmarknaden. Kunskaper om till exempel cybersäkerhet, dataanalys och maskininlärning behövs inom banksektorn, produktionen, jordbruket och hälsoområden. Målet är att hjälpa företag att hitta arbetssökande med digital kompetens.

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period på tolv månader per utbildningscykel. En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst tre månader och rapporteras som en studentmobilitet.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt, eller så kan praktiken ske direkt innan eller efter studierna.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+programmets mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som lärare och personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet genom Erasmus+ eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för Erasmus+programmet. Vilken mobilitet doktoranden bör delta i utgår alltså från vad hen ska göra under mobiliteten.

En doktorand kan genomföra en undervisnings-/utbildningsmobilitet vid ett annat europeiskt lärosäte. Samma regler som för annan personal som deltar i en undervisnings-/utbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand kan delta i kompetensutveckling eller fortbildning vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland. Samma regler som för annan personal som deltar i en personalfortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

Om en doktorand är inskriven vid ett lärosäte kan personen delta i en studentmobilitet för studier. Doktoranden ska bedriva studier vid och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Om en doktorand är inskriven vid ett lärosäte kan hen delta i en praktikmobilitet. Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant europeisk organisation, till exempel ett lärosäte. Genom att lägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen. Praktiken ska vara minst två och max tolv månader lång.

Om mobilitetsprojekt för studenter och personal

I EU-kommissionens digitala programhandledning för Erasmus+ kan du också läsa om mobilitetsprojekt för studenter och personal:

Mobility project for higher education students and staff på EU-kommissionens webbplats

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

 • Frida Garvill, 010-470 04 94
 • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
 • Kristin Lohse 010-470 64 95
 • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58