Lyssna

Inom Erasmus+ finns möjlighet att få stöd för att dels testa, dels utveckla sina språkkunskaper. Språkstödet erbjuds studenter som har fått en studie- eller praktikplats genom programmet.

Använd Online Language Support (OLS) för mobiliteter som startar från och med 1 juli 2022

Erasmus+ Online Language Support ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Deltagaren testar sin språknivå och kan sedan välja att gå en eller flera onlinekurser i valfritt språk.

OLS finns integrerat i Beneficiary Module (BM) och en inbjudan skickas normalt ut automatiskt när studenten registrerats i BM. Då studenter som projekterats på det gamla programmet (utlysning 2020) inte registreras i BM måste en separat hantering av dessa mobiliteter och deras OLS ske. EU-kommissionen arbetar på en lösning för hur det ska hanteras. 

Vem ska göra ett språktest?

Språktestet är obligatoriskt för studenter som ska studera eller praktisera längre än två veckor. Undantaget är studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för studierna eller praktiken. 

Studenten genomför ett obligatoriskt test före mobilitetsperioden. Att göra ett test i slutet av perioden är frivilligt.

I dagsläget finns fem språk tillgängliga; engelska, franska, tyska, italienska och spanska. Fler språk kommer att tillkomma.

Frivilliga språkkurser

En student kan utifrån önskemål och behov gå en eller flera språkkurser. En kurs kan påbörjas först efter att studenten genomfört det obligatoriska språktestet. Studenten har tre år på sig, från det att hen loggat in, att slutföra kurserna.

Använd Online Linguistic Support (OLS) för mobiliteter som startar senast den 30 juni 2022

Erasmus+ Online Linguistic Support ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Studenterna testar sin språknivå och kan sedan välja att gå en onlinekurs i det huvudsakliga språket för studierna/praktiken eller landets språk, om de två skiljer sig åt.

Till Erasmus+ Online Linguistic Support, OLS

Alla studenter gör ett språktest

Språktestet är obligatoriskt för studenter som ska studera eller praktisera längre än två veckor. Undantaget är studenter vars modersmål är det huvudsakliga språket för studierna eller praktiken. 

Studenten genomför ett obligatoriskt test före mobilitetsperioden. Att göra ett test i slutet av perioden är frivilligt. Det sista testet får studenten den 15:e i den månad som står som slutmånad för mobiliteten.

Språkkurserna är frivilliga

En student kan utifrån önskemål och behov erbjudas språkkurs. En kurs kan påbörjas först efter att studenten genomfört det obligatoriska språktestet.

Tillgängliga språk

OLS-test och kurser finns tillgängliga på följande språk och nivåer:

Tillgängliga språktester och kurser: Available learning languages (pdf på EU-kommissionens webbplats)

På sikt är det tänkt att samtliga officiella EU-språk ska finnas tillgängliga i språkstödet. För att erbjuda studenter kurser i andra språk kan ert lärosäte använda de medel ni fått tilldelade för att hantera projektet, Organisational Support (OS-medel).

Tilldelning av licenser

Ert lärosäte tilldelas språktest och kurser för det webbaserade språkstödet i form av licenser, kopplade till en kontraktsperiod. Det antal licenser som ert lärosäte tilldelas är det samma som antalet beviljade mobiliteter.

När licenserna finns tillgängliga skickas en e-post till den adress lärosätet angivet som kontakt för OLS.

Information om hur ni hanterar OLS-databasen och tilldelar testerna finns i användarhandboken:

User guide OLS support (pdf, 3 MB)

Om språktestet

Språktestet (och språkkurserna) följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages, CEFR.

 • Testet ska genomföras i det huvudsakliga språket för studentens utbyte.
 • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
 • Nivån på frågorna anpassas kontinuerligt utifrån svaren.
 • När testet är klart får deltagaren veta på vilken nivå hen ligger enligt CEFR, per del och sammanlagt.

Ni på lärosätet bestämmer språk och lägger in uppgift om språk, e-postadress och sista datum för när testet ska vara genomfört för varje student i systemet.

Därefter får studenten ett mejl med information om språktestet och skapar ett konto i systemet, lägger in uppgift om mobilitetens längd och genomför testet. När testet är klart får studenten besked om vilken nivå kunskaperna motsvarar.

Om språkkurserna

Innan studenten gör sitt språktest tillfrågas hen om intresse av att gå en språkkurs i det huvudsakliga språket för studierna/praktiken och/eller i det officiella språket i mottagarlandet (om språket finns tillgängligt som kurs). Om resultat från språktestet är på nivå A1, A2 eller B1 inbjuds studenten automtiskt till att delta i en språkkurs, även om deltagaren inte anmält intresse för kursen i förväg. Om resultatet är B2 eller högre erbjuds en språkkurs endast om studenten i förväg anmält sitt intresse. Det betyder att kurserna inte behöver tilldelas av er på lärosätet.

Studenten kan redigera sina språkkursinställningar när som helst, även efter att ha påbörjat språkkursen.

 • Kursen startar när studenten loggat in och gäller från första inloggningen på kursplattformen och två månader efter mobilitetens slut.
 • Studenten kan delta i olika kurser och tester med fokus på bland annat läs- och hörförståelse, grammatik och uttal.
 • Studenten kommunicerar med lärare och medstudenter, online och offline.
 • Språklärarna besvarar studentens frågor inom 24 timmar.

Förutom själva kursmomenten finns också artiklar, glosor och grammatik med mera.

Genom plattformen kan studenten även gå lärarledda kurser. Lärarledda kurser inom varje nivå (A, B och C) startar en gång i veckan. 1-6 personer kan delta i varje kurs.

För support

Har du frågor om regelverket för språkstödet, licenserna och hur de ska användas, kontakta oss på e-post: eplushogre@uhr.se.

Behöver du teknisk support eller har frågor om verktyget, testet och kurserna kontaktar du leverantören av verktyget. En funktion för felanmälan och ett frågeformulär finns i verktyget.

Technical Questions and Answers on the Online Linguistic Support (pdf)

OLS virtual tour of language assessment for participants (pdf)

OLS virtual tour of language courses for participants (pdf)

Länkar till FAQ:er, video, MOOC:s, med mera (pdf)

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

 • Helena Björck, 010-470 05 53
 • Frida Garvill, 010-470 04 94
 • Maria Högemark, 010-470 05 73