Lyssna

Dokument för projekt beviljade 2021

Här hittar du de dokument och kontraktsbilagor som du behöver i ert lärosätes arbete med Erasmus+ mobilitet för kontraktsperioden 2021-2023.

Programhandledning

Programhandledningen (Erasmus+ Programme Guide) beskriver programmet i sin helhet och riktar sig till ansökande organisationer samt projektägare. Handledningen beskriver förhållningssätt och regelverk. Den engelska versionen har tolkningsföreträde framför annan information, så som webbtexter, handböcker och mallar. Programhandledningen kommer i en ny version inför varje utlysning och är kopplad till respektive kontraktsår. Handledningen kan komma att uppdateras under pågående projekt och det är alltid den senaste versionen som gäller för respektive projekt.

Programhandledning Erasmus+ Programme Guide 2021 på EU-kommissionens webbplats

Utöver programhandledningen finns det även en handbok med information om de nya delarna i programmet.

Higher Education Mobility Handbook (pdf, 1,4 MB)

Avtal mellan lärosäten innan utbytet

Ett avtal kan signeras mellan två, eller flera, lärosäten. Avtalet beskriver lärosätenas ömsesidiga rättig- och skyldigheter gentemot varandra under ett samarbete som äger rum inom Erasmus+programmet. Det ska signeras av respektive parts firmatecknare, eller den som har fått delegation att underteckna. Avtalet måste vara signerat innan student-, lärar- och blandade mobiliteter påbörjas.

Digitalisering av avtal

Som en del av det europeiska studentkortinitiativet och i strävan för ett mer hållbart Erasmus+ kommer avtalen att digitaliseras.

Avtalen ska förnyas digitalt via Erasmus Without Paper-infrastrukturen och senast vara klart för mobiliteter som påbörjas läsåret 2022/2023. Under en övergångsperiod för läsåret 2021/22 är avtalen från Erasmus+programmet 2014-2020 giltiga. I ett första skede är det enbart avtal mellan lärosäten i programländer som berörs.

Mer om det europeiska studentkortsinitiativet

Avtal som ska tecknas med lärosäten i partnerländer inom den internationella dimensionen, eller multilaterala avtal med flera partners inom till exempel Europauniversitet omfattas för närvarande inte av kravet.

Dokumentet är endast för informationssyfte och ska inte användas för att teckna ett bilateralt avtal med ett annat lärosäte i ett programland.

Information on Digital Inter-Institutional Agreements (pdf)

Du kan justera dokumentet efter önskemål och behov men det ska minst innehålla den information som finns angiven i mallen:

Inter-institutional agreement, internationell mobilitet (word)

Om ni vill teckna ett avtal inom ett Europauniversitet med flera partner, för ett blandat intensivprogram (BIP) eller inom ett konsortium kan du använda följande mall:

Inter-institutional agreement, multilaterala avtal (word)

Kontraktet

Ert kontrakt med Universitets- och högskolerådet, "Grant agreement Special Conditions", skickar vi till er per e-post för signering i samband med att projektet beviljats.

I kontraktet finns information om exempelvis hur persondata hanteras, vilka budgetöverföringar som projektet får göra, när slut- och interimsrapporten ska lämnas in till Universitets- och högskolerådet samt de kontroller som kan göras på projektet.

Bilagor till kontrakt

Till kontraktet finns fem bilagor, Annex I - Annex IV och VI, som reglerar avtalet mellan UHR och ert lärosäte. Det finns ytterligare en kontraktsbilaga, Annex V, som innehåller olika avtal mellan er och deltagaren.

Annex V är mallar och därför inte obligatoriska att använda när ni tecknar avtal med en deltagare. Om ni väljer att använda egna mallar är det dock viktigt att informationen överensstämmer med den information som finns i Annex V.

De olika kontraktsbilagorna och deras innehåll:

Bilagan beskriver generella regler för avtalet mellan lärosätet och Universitets- och högskolerådet, dess innebörd och vad som händer om någon av parterna inte följer avtalet. Bilagan beskriver även saker såsom:

 • Hur begäran om kontraktsändring och force majeure bör går till.
 • Vad som ses som ogiltiga kostnader.
 • Vilka kontroller som EU-kommissionen kan komma att göra.
 • Hur och vid vilka tillfällen EU-loggan ska synliggöras.

Annex I: General Conditions mono beneficiary 2021 (pdf)

Bilagan innehåller en översikt över hur mycket medel som projektet har blivit beviljat för olika budgetposter och aktiviteter. Här finns även information om den totala tiden projektet beviljats för aktiviteterna, angivet i månader och dagar, samt det totala antalet deltagare.

Bilagan skickar vi per e-post tillsammans med beskedet om beviljade medel och kontraktet.

Bilagan innehåller de finansiella regler som gäller för projektägarens kontrakt. I dokumentet beskrivs bland annat:

 • Hur organisationsstödet (OS-medel) beräknas.
 • Hur stipendiet (Individual support) ska beräknas, vad som gäller i de fall mobilitetsperioden förändras, regler för resestöd till studenter, vilken dokumentation som behövs för att styrka en mobilitet etcetera.
 • Regler för ansökan om medel för deltagare med funktionsnedsättning.
 • Vilka kontroller som Universitets- och högskolerådet och EU-kommissionen kan komma att göra samt vilken dokumentation som då behöver finnas tillgängliga.
 • Vad som ska återbetalas vid icke-godkänd slutrapport (slutrapport med under 50 poäng).

Annex III: Financial and Contractual Rules 2021 (pdf)

Bilagan ger en översikt över samtliga stipendienivåer och resebidrag för den aktuella projektperioden.

Annex IV: Applicable rates 2021 (pdf)

Student charter:

Dokumentet beskriver deltagarens rättigheter och skyldigheter gentemot både sändande och mottagande organisation innan, under och efter utbytet. Här beskrivs även vilket stöd en deltagare kan förvänta sig i händelse av att problem skulle uppstå.

Erasmus student charter (pdf, 1,6 MB)

Dokument för studentmobilitet:

Grant Agreement for Studies and Traineeships är det avtal som fastställer vad projektägaren och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten kommit överens om. Här framgår bland annat vilket finansiellt stöd studenten kommer att få under sitt utbyte, hur och när utbetalningarna sker samt vilken typ av försäkring som deltagaren har under mobilitetsperioden. Här beskrivs även båda parters skyldigheter och vad som händer om någon utav parterna inte uppfyller sina åtaganden. Även om ni inte använder EU-kommissionens mallar är ett Grant Agreement obligatoriskt.

Mallen omfattar både mobilitet inom programländer och partnerländer inom den internationella dimensionen.

Annex V: Grant Agreement for Studies and Traineeships 2021, version 3 (word)

Som en del av det europeiska studentkortinitiativet och för att främja miljövänliga metoder i Erasmus + är det obligatoriskt att learning agreement för studier för mobilitet inom programländer upprättas digitalt. Antingen via EU-kommissionens verktyg Online Learning Agreement eller genom det systemstöd som valts. Mobilitet som sker med partnerländer inom den internationella dimensionen omfattas för närvarande inte av kravet och kan använda pappersversionen. 

Har ni svårigheter att ansluta ert systemstöd kan Learning Agreement för studier signeras på papper under en övergångsperiod, så länge det överenskommits med mottagande part. Övergångsperioden gäller under läsåret 2021/2022. Från och med läsåret 2022/23 ska alla learning agreement tecknas digitalt.  

Studenter inom högre utbildning genomför en mobilitet och Learning Agreement for studies/traineeships är en överenskommelse och kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten. Där ska information om bland annat planerad mobilitetsperiod, kurskoder, titel på kurs och antal förväntade ECTS, eller beskrivning av praktikens innehåll framgå.

Mallen omfattar mobilitet mellan programländer:

Online Learning Agreement - Student Mobility for Studies (word)

Mallen omfattar mobilitet mellan program- och partnerländer (den internationella dimensionen):

Learning Agreement - Student Mobility for Studies International Mobility (word)

Mallen omfattar både mobilitet mellan program- och partnerländer inom den internationella dimensionen:

Learning agreement - Traineeships 2021 (word)

Mallen omfattar enbart mobilitet mellan programländer:

Digitalt: webbplatsen Online Learning Agreement

Till Learning Agreement finns EU-kommissionens riktlinjer som vägleder dig i hur du fyller i underlaget:

Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies (pdf)

Guidelines on how to use Learning agreement - Traineeships 2021 (pdf)

Dokument för personalmobilitet:

När en lärare eller övrig personal genomför en mobilitet är dokumenten nedan en kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten.

I Grant Agreement framgår vilket finansiellt stöd personalen kommer att få under sin mobilitet samt hur och när utbetalningarna sker. Här beskrivs även båda parters skyldigheter och vad som händer om någon utav parterna inte uppfyller sina åtaganden. Även om ni inte använder EU-kommissionens mallar är ett kontrakt som omfattar de här uppgifterna obligatoriskt.

Mallen omfattar både mobilitet mellan programländer och partnerländer inom den internationella dimensionen:

Annex V: Grant Agreement for Teaching and Training 2021, version 4 (word)

Staff Mobility Agreement är en överenskommelse och kvalitetsförsäkran om mobilitetens innehåll mellan tre parter – sändande organisation, den mottagande organisationen och den individ som deltar i mobilitetsaktiviteten. Exempelvis ska, vid ett undervisningsuppdrag, information om hur många timmar som deltagaren ska undervisa finnas med.

Mallen omfattar både mobilitet mellan programländer och partnerländer inom den internationella dimensionen:

Annex V: Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching 2021 (word)

Annex V: Mobility Agreement - Staff Mobility For Training 2021 (word)

Viktiga datum

1 september 2021: projektstart

1 maj 2022: sista dag att skicka in första interimsrapport

15 november 2022: sista dag att skicka in andra interimsrapport

31 oktober 2023: projektslut

30 december 2023: sista dag att skicka in slutrapporten

Elektroniska signaturer

Väljer du att använda en e-underskrift ska den vara valideringsbar enligt EU-förordning eIDAS. UHR godkänner enkla, avancerade och kvalificerade e-underskrifter. Om e-underskrifter på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Kontakta oss

Du når oss på e-post eplushogre@uhr.se

Uppge alltid projektnumret när du kontaktar oss.

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet högre utbildning:

 • Frida Garvill, 010-470 04 94
 • Madelene Henriksgård, 010-470 06 80
 • Kristin Lohse 010-470 64 95
 • Shabnam Rudd Sharifpour 010-470 03 58