Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet högre utbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskickligheten – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Här ges en kort introduktion till programmet

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning får lärare och annan personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Studenter blir väl rustade för framtiden och får möjlighet att stärka sin konkurrenskraft för nuvarande och framtida arbetsmarknad. De får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

Vad det ska leda till

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

  • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
  • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
  • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
  • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området högre utbildning ska aktiviteterna specifikt leda till att:

Stärka kvaliteten på den högre utbildningen i Europa genom att

  • stärka kopplingen mellan innovation, utbildning och forskning.
  • stödja utbyte och kunskapsöverföring, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares och annan personals professionella utveckling.
  • stärka studenters utbildning och anställningsbarhet genom att göra det möjligt för alla studenter att studera och praktisera utomlands.
  • främja excellens inom undervisning.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

  • stärka den digitala dimensionen inom högre utbildning genom bland annat det europeiska studentkortsinitiativet.
  • främja automatiskt erkännande av de betyg och kvalifikationer som studenter får efter utbytesperioder utomlands.

Organisationerna som kan söka

Universitet och högskolor som har en godkänd Erasmus Charter för högre utbildning (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) kan söka. 

Erasmus Charter för högre utbildning – för långsiktig utveckling

Erasmus Charter är ett verktyg för att förenkla ansökningsprocessen för lärosäten som vill delta i programmet. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av lärosätet, personal och studenter. Med den strategiska planen som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter. Erasmus Charter är även ett krav för att delta i övriga projektsamarbeten för högre utbildning.

Erasmus Charter for Higher Education, ECHE

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Lärosäten som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet som så kallade programländer.

För lärosäten finns även en internationell dimension som möjliggör visst samarbete med så kallade partnerländer.

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda under projektets gång.

Det europeiska studentkortet är en del i att skapa en sömlös utbytesprocess för studenter genom att främja rörligheten, minska pappershanteringen och effektivisera administrationen för utbytesprocessen.

Europeiska studentkortet

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda studenter inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se