Ansökan bedöms utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram. Ni får besked cirka tre månader efter sista ansökningsdag.

Alla lärosäten som har en Erasmus Charter får medel beviljade. Det finns ingen kvalitativ bedömning eftersom lärosätet redan har genomgått en sådan vid Erasmus Charteransökan.

Fördelning av medel

  • Fördelningen baseras i huvudsak på tidigare prestation per lärosäte och aktivitet. Genomsnittet av antalet utresande mobiliteter och mobiliteternas längd baseras på de två senaste läsåren.
  • Vid behov justeras antalet uppåt, för att siffrorna inte ska bli lägre än föregående år.
  • Efter att tidigare prestation har beräknats, läggs en schablonmässig ökning på för samtliga mobilitetskategorier. Ni kan dock aldrig beviljas medel för fler mobiliteter än vad ni ansökt om.

Bidrag i form av schabloner

Bidraget beviljas i form av schabloner baserat på det land deltagaren ska åka till. Schablonerna fördelar lärosäten som stipendier och bidrag till de studenter och den personal som ska resa ut.

Stipendierna ska bidra till att täcka kostnader för resor och dagligt uppehälle. Er organisation får också viss ersättning för att hantera projektet och administrera mobiliteterna, ett så kallat organisationsstöd.

Ansökan om mer bidrag för fler mobiliteter

Om ni på lärosätet förutser en ökning inom en eller flera mobilitetskategorier som är högre än vad tidigare prestation skulle generera kan ni ansöka om ökade medel för de mobiliteterna. Ni skickar då in en särskild ansökan för det. 

Ansökan publiceras i samband med Erasmus+ansökan. Vi gör en bedömning av rimligheten i de ansökningar om ökade medel som kommer in och tar hänsyn till de ansökningarna i den mån det är möjligt i vår fördelning av medel.

Besked om beslut

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickar vi per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

  • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
  • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på eplushogre@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.