Vi går igenom vilka aktiviteter som är möjliga att genomföra, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Så är projektet uppbyggt

Projektet kan tidigast starta 1 juni det år ni ansöker. Längden på projektet är 26 månader. De aktiviteter du söker för ska genomföras inom den kontraktsperiod som gäller för ansökningsomgången. Vid ansökningstillfället är det endast ditt lärosäte, som sökande part, som behöver anges. Alla lärosäten som har en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) beviljas medel.

Som enskild person kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som lärosätet planerar att genomföra. Det innebär att personal och studenter vänder sig till, och ansöker om stipendium, vid sitt eget lärosäte. Det är också lärosätet som informerar om tillgängliga platser, villkor och ansökningstider.

Överenskommelser och stöd för deltagarna

Innan en deltagare påbörjar sin aktivitet ska alla inblandade komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. Överenskommelserna definierar respektive parts rättigheter och skyldigheter, med mera, i form av ett ”Grant Agreement”, ett "Learning Agreement" eller ett "Staff Mobility Agreement".

Gäller det ett utbyte med ett lärosäte ska ni innan aktiviteten inleds teckna ett "Inter-Institutional Agreement", ett bilateralt avtal med det aktuella partnerlärosätet. Ett sådant avtal krävs dock bara för studier och undervisningsuppdrag, inte för studenter som vill praktisera eller personal som vill fortbilda sig på ett lärosäte.

Dokumenten hittar du på sidan Dokument för beviljade projekt för pågående ansökningsomgång (vi publicerar sidan senare under året).

Aktiviteter för personal

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra programländer/partnerländer. Programmet bidrar till att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom högre utbildning.

Lärare eller annan undervisande personal vid ett svenskt lärosäte har möjlighet att undervisa vid ett partnerlärosäte i ett annat programland/partnerland.

En undervisningsmobilitet i ett programland kan pågå från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. En undervisningsmobilitet i ett partnerland kan pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I båda fall måste mobilitetsdagarna vara sammanhängande Mobiliteten måste innehålla minst åtta undervisningstimmar per vecka.

Även personal från ett företag eller en organisation i ett programland som bjudits in av ett lärosäte för att undervisa kan delta. Aktiviteten måste pågå under minst en dag och det finns inget minimikrav på undervisningstimmar.

Utöver det kan lärare och annan undervisande personal delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Lärare eller annan personal vid ett svenskt lärosäte kan även kompetensutveckla eller fortbilda sig vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland/partnerland.

Aktiviteten i ett programland kan sträcka sig från två dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I ett partnerland kan den pågå från fem dagar upp till två månader, exklusive resdagar. I båda fall måste mobilitetsdagarna vara sammanhängande. En personalfortbildningsaktivitet ska bidra till att utveckla de involverade lärosätenas verksamhet såväl som den enskilda deltagarens kompetensutveckling. Det sändande lärosätet ansvarar för att säkerställa att aktiviteten uppfyller det syftet.

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

  • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation.
  • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks) vid lärosäten i program- och partnerländer.
  • Kurser som är relevanta för den anställde.

Utöver det kan lärare och annan personal delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. För mer information, se informationen om Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Det finns även möjlighet att göra en kombinerad personalmobilitet. Deltagaren kan då både fortbilda sig och undervisa inom ramen för en och samma mobilitet. Vid en kombinerad personalmobilitet behöver deltagaren endast undervisa i fyra timmar per vecka. Mobiliteten kan i ett programland sträcka sig från två dagar upp till två månader exklusive resdagar och från fem dagar upp till två månader i ett partnerland. I de fall en deltagare väljer att delta i en kombinerad mobilitet rapporteras det som en lärarmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat programland/partnerland.

Att utveckla sina språkkunskaper är en viktig del i ett utbyte. Studenter som deltar ska göra en obligatorisk språkbedömning inför sin mobilitet. För de som önskar finns det även möjlighet att göra en språkbedömning efter sin mobilitet.

För språkbedömningen använder ni verktyget Online Language Support. Vi publicerar informtion om verktyget senare under våren.

Utöver det kan ni även använda det bidrag ni får för att hantera projektet, Organisational Support, för att finansiera språkstöd, till exempel teckenspråk eller punktskrift.

För att kunna delta i en Erasmus+mobilitet för studier ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Studenter kan studera vid ett partnerlärosäte i ett annat programland/partnerland i två månader (eller en termin/trimester) till tolv månader per utbildningscykel. Samma student kan delta i flera olika mobiliteter så länge de enskilda perioderna inte överstiger tolv månader totalt. Studenter som går en utbildning utan nivåindelning, som till exempel läkarprogrammet, kan studera i ett annat programland/partnerland upp till 24 månader under hela utbildningsprogrammet.

För att kunna delta i en Erasmus+mobilitet för studier ska studenten vara inskriven vid ett svenskt lärosäte.

Studenter som inte har möjlighet att delta i längre fysiska utbyten kan istället delta i en blandad mobilitet där en kortare fysisk mobilitet (5-30 dagar) kombineras med en virtuell komponent. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen ge minst 3 ECTS. För mer information, se informationen om Blandade intensivprogram och Blandad mobilitet.

Studenter kan praktisera vid ett företag, forskningsinstitut, laboratorium, en organisation eller annan relevant arbetsplats i ett programland/partnerland i minst två månader och max tolv månader per utbildningscykel. Även nyutexaminerade studenter kan delta, om de har ansökt innan de tagit ut sin examen och praktiken genomförs inom högst ett år efter att de tagit sin examen.

Exempel på aktiviteter som kan ingå i en praktik:

  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
  • Datainsamling till ett examensarbete.

Följande organisationer är inte tillåtna att stå som värdar för en erasmuspraktik:

En student kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period på tolv månader per utbildningscykel. En kombinerad studie- och praktikmobilitet måste pågå i minst två månader och rapporteras som en studentmobilitet. Studenten, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt, eller så kan praktiken ske direkt innan eller efter studierna.

Aktiviteter för doktorander

En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+ programmets mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som lärare och personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Doktorander kan ha olika finansierings- eller anställningsformer vid svenska lärosäten. Detta spelar ingen roll för möjligheten att delta i en mobilitetsaktivitet genom Erasmus+ eftersom anställning eller registrering inte definieras i reglerna för Erasmus+ programmet. Vilken mobilitet doktoranden bör delta i utgår alltså från vad hen ska göra under mobiliteten.

En doktorand kan genomföra en undervisnings-/utbildningsmobilitet vid ett annat europeiskt lärosäte. Samma regler som för annan personal som deltar i en undervisnings-/utbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

En doktorand kan delta i kompetensutveckling eller fortbildning vid ett lärosäte, företag eller annan organisation i ett annat programland/partnerland. Samma regler som för annan personal som deltar i en personalfortbildningsmobilitet gäller även för doktorander.

Lärosätet kan välja att använda upp till 20 procent av beviljade medel till mobiliteter till partnerländer. Programdelen fungerar som ett komplement till International Credit Mobility (KA171). Den här delen är dock flexiblare, eftersom lärosätena löpande bestämmer hur medlen ska användas.

En doktorand som är inskriven vid ett lärosäte kan delta i en studentmobilitet för studier. Doktoranden ska bedriva studier vid och/eller göra avhandlingsförberedande arbete vid det mottagande lärosätet. Mobiliteten behöver inte ge högskolepoäng för att vara godkänd. Det är ett krav att doktoranden har en handledare vid det sändande lärosätet men det finns inget krav på att det måste finnas en handledare vid det mottagande lärosätet. Detta är dock en stark rekommendation.

Studietiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader.

En doktorand som är inskriven vid ett lärosäte kan delta i en praktikmobilitet. Doktoranden praktiserar vid ett företag eller annan relevant europeisk organisation, till exempel ett lärosäte. Genom att lägga sin praktik vid ett lärosäte kan doktoranden göra fältarbete eller samla material till avhandlingen.

Praktiktiden kan vara från 5-30 dagar eller 2-12 månader.

Även nyutexaminerade doktorander (post-doc) kan delta i en kortare eller längre mobilitet om de ansökt innan de disputerat och praktiken genomförs inom högst ett år efter disputationen.

En doktorand kan kombinera studier och praktik till en sammanlagd period från 2-12 månader. Doktoranden, tillsammans med hemlärosätet, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

Under en kombinerad studie- och praktikmobilitet kan studierna och praktiken antingen ske parallellt eller ske direkt innan eller efter studierna. En kombinerad studie- och praktikmobilitet rapporteras som en studentmobilitet.

Blandade intensivprogram (BIP)

Lärosäten kan, tillsammans med minst två andra lärosäten från två andra programländer, anordna gemensamma program för grupper av studenter, lärare samt administrativ personal.

Deltagare kan komma både från de organiserande lärosätena och från andra program- och partnerländer.

Dessa korta intensivprogram bygger på mer flexibla former för mobilitet och kombinerar en fysisk och en virtuell del. Den fysiska delen ska pågå i 5-30 dagar och kan äga rum på det mottagande lärosätet eller någon annanstans i det mottagande programlandet. Den virtuella delen har ingen definierad varaktighet och kan äga rum antingen före, under eller efter den fysiska delen. Arbetet genomförs tillsammans, det vill säga både den fysiska och den virtuella delen sker genom deltagarnas gemensamma arbete och gemensamma målsättningar och läranderesultat. Kursen ska generera minst 3 ECTS.

Blandade intensivprogram finansieras genom de projektmedel lärosätet årligen kan ansöka om. För att vara berättigat till finansiering måste ett blandat intensivprogram ha minst 15 deltagare. Vid ansökningstillfället anges hur många program lärosätet avser organisera samt hur många deltagare kursen förväntas ha.

Blandad mobilitet

Blandad mobilitet gäller studenter på alla nivåer (även doktorander). Deltagaren ska göra en fysisk mobilitet som pågår i 5-30 dagar som ska kombineras med en virtuell komponent som sker antingen före, under eller efter den fysiska mobiliteten. Den virtuella delen måste även den vara en organiserad komponent med ett tydligt lärandemål och resultat.

Den virtuella delens längd är flexibel, men hela mobiliteten måste motsvara minst 3 ECTS. Den här typen av mobilitet kan passa extra bra för till exempel lärarstudenter som annars har svårt att hitta utrymme för mobilitet i sitt utbildningsprogram. Lärosätet använder ordinarie mobilitetsmedel för finansiering och de fysiska dagarna räknas in de vanliga Erasmusdagarna.

Studenter som önskar delta i blandad mobilitet ska vara inskrivna vid ett lärosäte och ha för avsikt att ta ut en examen. Målet är att nå alla typer av studenter, oavsett bakgrund, ämnesområde och nivå. Den fysiska delen av mobiliteten ska pågå i 5-30 dagar, medan den virtuella delen inte har någon definierad varaktighet. Tillsammans måste den fysiska och virtuella delen generera minst 3 ECTS.

Administrativ personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett program- och partnerland kan delta.

Akademisk personal, som arbetar på ett lärosäte, både från ett program- och partnerland kan delta.

Även personal från ett företag eller en organisation i ett program- eller partnerland, som bjudits in av ett lärosäte, kan delta.

En doktorand kan delta i samtliga delar av blandad mobilitet eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som akademisk och administrativ personal. Det viktiga är att syftet med den specifika mobiliteten som doktoranden deltar i uppfylls.

Seminarieserie: nyheter i programmet

Den internationella dimensionen och möjligheter för doktorandmobilitet:

Blandad mobilitet:

Inkludering, mångfald och ett grönt Erasmus+:

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. En av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Inkludering och mångfald

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd:

Grön hållbarhet