För att delta kontinuerligt i programmet ansöker du om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och utbyten för elever. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Ansökningsomgången 2021 har sista ansökningsdag den 19 oktober klockan 12:00.

Syftet med ackrediteringen

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans eller förskolans internationaliseringsverksamhet.

En ackrediterad organisation har den administrativa grunden färdig för att kunna efterfråga bidrag för utbyten och kompetenshöjande aktiviteter till sin verksamhet inom Erasmus+programmet.

Så fungerar det

Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och ackrediteringen gäller för en skola, en förskola eller för ett konsortium (flera svenska organisationer som söker tillsammans) fram till programperiodens slut 2027.

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du sedan årligen ansöka om finansiering för de planerade aktiviteterna. Ackrediteringen kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas. Som ackrediterad organisation/konsortium är ni garanterad finansiering, men det belopp ni ansöker om kan justeras.

Vilka som kan söka

Du kan söka om ackreditering för er skolas eller förskolas räkning, eller så kan samordnaren för ett konsortium där er skola/förskola ingår söka. Förskolor och skolor som kan söka enligt SCB:s skolenhetsregister:

 • förskolor
 • förskoleklasser
 • grundskolor
 • grundsärskolor
 • specialskolor
 • sameskolor
 • gymnasieskolor
 • gymnasiesärskolor

Förskolan eller skolan måste ha varit verksam i två år.

Övriga som kan söka är:

 • huvudmän, både kommunala och fristående
 • regioner
 • andra organisationer verksamma inom skolsektorn, som branschråd, fackförbund, intresseorganisationer.

Vi rekommenderr att huvudmän och regioner söker som konsortium.

Du kan inte söka som enskild individ. Däremot kan du delta i de aktiviteter som den organisation som du har en arbetsrelation till eller studerar vid planerar att genomföra.

Särskilda regler för konsortium

Söker du som konsortium gäller särskilda regler:

 • Konsortiet ska endast omfatta en av Erasmus+programmets utbildningssektorer, det vill säga skola (som inkluderar förskola), yrkesutbildning eller vuxenutbildning.
 • Det behöver inte finnas någon organisatorisk länk mellan konsortiets samordnare och de organisationer/skolor som ingår i konsortiet.
 • Konsortiet ska bestå av minst två organisationer, konsortiekoordinator och en konsortiemedlem. Inga konsortiemedlemmar anges i ackrediteringsansökan. Det är först i den årliga budgetansökan som medlemmarna registreras. Konsortiemedlemmarna kan vara olika olika år..

Från 2021 krävs godkänd ackreditering för konsortier för att få konsortiefinansiering.

Så ansöker du om ackreditering

För att kunna ansöka behöver du ett EU Login och organisationen ska ha ett OID-nummer (Organisation ID). Mer om OID, Organisation Registration system och EU Login

Ansökningsformulär

Du loggar in med ditt EU Login. Formuläret för ackrediteringsansökan öppnar under hösten.

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Blir din organisation godkänd kan du året efter och kommande år ansöka om finansiering inom programdelen Erasmus+ för ackrediterade organisationer. Ackrediteringen gäller till och med programperiodens slut 2027 och kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas.

Observera att en organisation endast kan lämna in en ansökan per utbildningssektor. Är din organisation verksam inom flera olika sektorer, det vill säga skola, yrkesutbildning eller vuxenutbildning, och vill söka ackreditering för mer än en sektor ska du skicka in en separat ansökan för varje sektor.

Tips för ansökan

 1. Börja planera i god tid. Läs till exempel guiden Go International. Guiden är framtagen för yrkesutbildningar, men råden i guiden är mycket användbara även för skolor. Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf)
 2. Läs igenom utlysningen, Erasmusprogrammets kvalitetskriterier (Erasmus Quality Standard) och andra dokument relaterade till utlysningen. 2020 Erasmus accreditation på EU-kommissionens webbplats
 3. Läs igenom EU-kommissionens bedömningsguide, den guide våra bedömare använder för att bedöma er ansökan. EU-kommissionens bedömningsguide 2020 (pdf)
 4. Bekanta dig med ansökningsformuläret. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att skriva er Erasmusplan.
 5. Notera att du inte gör en projektansökan utan beskriver era mål och hur ni som organisation planerar att arbeta för att uppnå dessa.

Stöd inför ansökan

Under våren anordnar vi informationsmöten och under hösten ansökningsseminarier där vi går igenom ackrediteringsansökan. Du får stöd och möjlighet att ställa frågor. Datum och form för mötena hittar du i vår evenemangskalender.

Har du frågor om ansökan? Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se

Att söka Erasmus+ mobilitet utan ackreditering

Det finns möjlighet att ansöka om finansiering genom Erasmus+ mobilitet utan att ha en ackreditering. Du ansöker då inom programdelen Erasmus+ korttidsprojekt.