Lyssna

Ackreditering för långsiktig utveckling

För att delta kontinuerligt i programmet ansöker du om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och utbyten för elever. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.
2023 har vi möjlighet att tilldela ackreditering till 15 organisationer inom förskola och skola.

Syftet med ackrediteringen

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans eller förskolans internationaliseringsverksamhet.

Som ackrediterad organisation har ni den administrativa grunden färdig för att kunna efterfråga bidrag för utbyten och kompetenshöjande aktiviteter till er verksamhet inom Erasmus+programmet.

Aktiviteter ni kan genomföra inom ramen för en ackreditering

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du årligen ansöka om finansiering för olika typer av aktiviteter.

Lärare och annan personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga. Elever kan studera eller praktisera, enskilt eller i grupp. Ni kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område. Aktiviteterna ni söker bidrag för ska ske med organisationer och personer från så kallade programländer.

Lärare och annan personal får här möjlighet att undervisa vid en mottagande organisation utomlands. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare och annan personal kan fortbilda sig i ett av programländerna genom kurser och seminarier, fysiskt och digitalt. Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Innehållet måste också vara relevant för deltagarnas yrkeskompetens samt projektets eller ackrediteringens mål.

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges lärare och annan personal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk skola eller annan relevant organisation. Perioden på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Individuell mobilitet, studier eller praktik:

En elev kan studera vid en mottagande skola eller praktisera vid en relevant organisation utomlands. Studie- eller praktikperioden kan vara antingen från 10 upp till 29 dagar (kort mobilitet) eller från 30 upp till 365 dagar (lång mobilitet). För elever med särskilda behov kan minsta antal dagar vara två.

Mobilitet för grupp av elever, gemensamt lärande:

Elevgrupper kan träffa elevgrupper från en mottagande skola i ett annat land för ett gemensamt lärande genom olika aktiviteter. Aktiviteterna måste planeras och genomföras tillsammans med den mottagande skolan. Tiden på plats kan vara från 2 upp till 30 dagar. En lärare eller annan ansvarig personal följer med under hela perioden.

För alla aktiviteter för elever ovan kan perioder på plats kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats. Tänk på: enstaka kurser, som till exempel en språkkurs, är inte giltiga aktiviteter.

Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Aktiviteten kan sträcka sig från minimum 10 dagar till maximalt 365 dagar. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny mottagande organisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Förberedande besök för kurser är dock inte möjligt.

Även elever som ska tillbringa en längre period utomlands och elever med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Max tre personer kan delta i förberedande besök och ni kan få bidrag för antalet personer som deltar. Förberedande besök kan genomföras vid samma värdorganisation endast en gång inom projektperioden.

En medföljande är en person som följer med en deltagare med begränsade möjligheter, ungdomar som sällan varit utomlands eller minderåriga för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, student eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Gruppmobilitet ska alltid genomföras med en eller flera medföljande vuxna personer. För att underlätta lärandeprocessen ska huvudansvariga medföljande vara lärare eller utbildade pedagoger.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

Ansök om ackreditering

Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och ackrediteringen gäller för en skola, en förskola eller för ett konsortium (flera svenska organisationer som söker tillsammans) fram till programperiodens slut 2027.

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du sedan årligen ansöka om finansiering för de planerade aktiviteterna. Ackrediteringen kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas. Som ackrediterad organisation/konsortium är ni garanterad finansiering, men det belopp ni ansöker om kan justeras.

2023 har vi möjlighet att tilldela ackreditering till 15 organisationer inom förskola och skola.

Du kan söka om ackreditering för er skolas eller förskolas räkning, eller så kan samordnaren för ett konsortium där er skola/förskola ingår söka. Förskolor och skolor som kan söka enligt SCB:s skolenhetsregister:

 • förskolor
 • förskoleklasser
 • grundskolor
 • anpassade grundskolor
 • specialskolor
 • sameskolor
 • gymnasieskolor
 • anpassade gymnasieskolor

Förskolan eller skolan måste ha varit verksam i två år.

Giltiga organisationer inom förskola och skola att söka Erasmusackreditering (pdf)

Övriga som kan söka är:

 • huvudmän, både kommunala och fristående
 • regioner
 • andra organisationer verksamma inom skolsektorn, som branschråd, fackförbund, intresseorganisationer.

Vi rekommenderar att huvudmän och regioner söker som konsortium.

Du kan inte söka som enskild individ. Däremot kan du delta i de aktiviteter som den organisation som du har en arbetsrelation till eller studerar vid planerar att genomföra.

Söker du som konsortium gäller särskilda regler:

 • Konsortiet ska endast omfatta en av Erasmus+programmets utbildningssektorer, det vill säga skola (som inkluderar förskola), yrkesutbildning eller vuxenutbildning.
 • Det behöver inte finnas någon organisatorisk länk mellan konsortiets samordnare och de organisationer/skolor som ingår i konsortiet.
 • Konsortiet ska bestå av minst två organisationer, konsortiekoordinator och en konsortiemedlem. Inga konsortiemedlemmar anges i ackrediteringsansökan. Det är först i den årliga budgetansökan som medlemmarna registreras. Konsortiemedlemmarna kan vara olika olika år.

Från 2021 krävs godkänd ackreditering för konsortier för att få konsortiefinansiering.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Search for an organisation

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

 1. Börja planera i god tid. Läs till exempel guiden Go International. Guiden är framtagen för yrkesutbildningar, men råden i guiden är mycket användbara även för skolor. Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf)
 2. Läs igenom de grundläggande kvalitetskriterierna, Kvalitetskriterier för Erasmusackreditering, tillämpningsföreskrifter (pdf) och avsnittet om ackreditering i programhandledningen Erasmus+ Programme Guide 2021 online på EU-kommissionens webbplats.
 3. Läs igenom EU-kommissionens bedömningshandbok, den guide våra bedömare använder för att bedöma er ansökan. Bedömningshandbok: Guidelines for assessment of applications for Erasmus accreditation 2021 (pdf)
 4. Bekanta dig med ansökningsformuläret. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att skriva er Erasmusplan.
 5. Notera att du inte gör en projektansökan utan beskriver era mål och hur ni som organisation planerar att arbeta för att uppnå dessa.

Kan man skriva ackrediteringsansökan på svenska?

Ja, inom programdelen mobilitet går det bra att besvara frågorna på svenska trots att de är ställda på engelska. Det går också bra att skriva svaren på engelska. Även filer som bifogas ansökan kan vara på svenska eller engelska.

När kan man ansöka om ackreditering?

Man kan ansöka om ackreditering inför kommande år under sommaren/hösten varje år under programperioden. Exakta datum för ansökningsomgångar kommande år publiceras på utbyten.se när dessa är satta. Ackrediteringen kommer att gälla fram till 2027 oavsett vilket år organisationen har blivit ackrediterad.

Hur länge gäller ackrediteringen?

Erasmusackrediteringen gäller för perioden från det att en organisation har beviljats ackreditering fram till 2027.

Måste man ha varit med i Erasmus+ tidigare för att få sin ansökan beviljad?

Nej, erfarenhet av att driva Erasmus+-projekt är inget krav för att få sin ackrediteringsansökan beviljad.

Måste man veta exakt hur många aktiviteter man kommer att genomföra framöver redan nu?

Nej, det antal aktiviteter ni anger i ackrediteringsansökan är en uppskattning. Det blir ett sätt att visa att ni har en genomarbetad och realistisk plan. Hur många aktiviteter ni i kommande budgetansökningar kommer att söka medel för kan och ska anpassas efter omständigheterna inom organisationen för respektive år. I ansökan måste man ange antalet aktiviteter man planerar genomföra de kommande två till fem åren.

Kan man avsluta en ackreditering?

Ackrediteringen kan när som helst avslutas efter överenskommelse mellan Universitets- och högskolerådet och den ackrediterade organisationen. Universitets- och högskolerådet eller den ackrediterade organisationen får ensidigt avsluta ackrediteringen om inga budgetansökningar har lämnats in tre år i rad.

Kan man uppdatera sina mål under programperioden?

Målen kan uppdateras vid behov av den ackrediterade organisationen.

Vilka regler gäller för uppdatering av Erasmusplanen?

Erasmusplanen ska uppdateras minst en gång under en femårsperiod.

Hur rapporterar en ackrediterad organisation sina resultat?

I slutet av varje budgetperiod inom ramen för Erasmusackrediteringen ska den ackrediterade organisationen lämna in en slutrapport om genomförda aktiviteter och uppnådda mål. Dessutom ska ackrediterade organisationer minst en gång under en femårsperiod rapportera hur de har säkerställt att kvalitetsnormerna för Erasmus följs, rapportera om hur arbetet mot målen i Erasmusplanen framskrider samt uppdatera sin Erasmusplan.

Om man ansöker om ackreditering för ett konsortium, när anger man vilka konsortiemedlemmar som ska delta?

Organisationer som ansöker om ackreditering för ett konsortium behöver inte specificera vilka konsortiemedlemmar som ska ingå i konsortiet i ackrediteringsansökan. I ackrediteringsansökan ska den ungefärliga sammansättningen och vilken typ av organisationer man tänker sig ska ingå i konsortiet beskrivas.

Om man får sin ansökan beviljad specificeras konsortiemedlemmar i de årliga budgetansökningarna. Man anger alltså för varje budgetansökningsomgång vilka organisationer som ska ta del av medel för respektive års budgetansökan.

Ingår strategiska partnerskapsprojekt i ackrediteringen?

Nej, partnerskapsprojekt (KA2) är bi- eller multilaterala samarbetsprojekt där organisationer från olika länder tillsammans ansöker om och driver projekt. Ackrediteringen gäller för mobilitetsprojekt (KA1). Mobilitetsprojekten är unilaterala och ansökan gäller endast finansiering för den egna organisationens aktiviteter. Samma organisation kan driva mobilitetsprojekt inom sin ackreditering parallellt med ett partnerskapsprojekt.

Observera att den typ av partnerskapsprojekt mellan skolor (KA229) som funnits under den tidigare programperioden inte finns i det nya programmet (Erasmus+ 2021-2027). Inom denna typ av partnerskapsprojekt har det varit möjligt att genomföra elevutbyten med skolor i andra europeiska länder. Skolor som vill samarbeta på liknande sätt i den nya programperioden kan dock i det nya programmet ansöka om mobilitetsprojekt (inom ramen för ackreditering eller korttidsprojekt) eftersom det numer är möjligt med elevmobilitet inom KA1.

För finansiering av mobiliteter för deltagare i partnerskolan man vill samarbeta med kan partnerskolan ansöka om ett eget mobilitetsprojekt via programkontoret i sitt programland.

Hur bedöms ansökan?

Ansökan bedöms och poängsätts enligt de fyra bedömningskriterier som finns beskrivna i programguiden; relevans, syften, verksamhet och styrning. För att bli godkänd krävs att ansökan får minst 70 av maximalt 100 poäng. Bedömningen genomförs av två bedömare individuellt. De två individuella bedömningarna konsolideras därefter i en gemensam slutgiltig bedömning.

Kan man ansöka igen om man får avslag?

Ja, det går bra att söka i kommande års utlysningar.

Kan man spara det man har skrivit i ansökan och fortsätta skriva vid ett senare tillfälle?

Ansökningsformuläret uppdateras automatiskt. Man kan alltså påbörja ansökan vid ett tillfälle och fortsätta vid ett senare. När alla frågor är besvarade går det att skicka in ansökan. Observera dock att det kan vara bra att arbeta med fritextsvaren i ett separat dokument som kan sparas lokalt för att gardera sig mot tekniska fel i ansökningssystemet.

Måste man redan ha mottagande organisationer i andra programländer (länder som deltar i Erasmus+) när man skriver ackrediteringsansökan?

Man behöver inte ange vilka organisationer i andra programländer man planerar att skicka deltagare till i ackrediteringsansökan. Man behöver heller inte ha upprättat kontakter med mottagande organisationer i detta skede. Dessa kontakter kan upprättas längre fram men det krävs för att göra en mer konkret planering för mobiliteter i ett senare skede.

Hur hittar man mottagande organisationer i andra programländer?

Det är ni, som projektägande organisation, som har ansvaret för att upprätta kontakter med mottagande organisationer. Det går att söka kontakt med mottagande organisationer via någon av EU-kommissionens digitala plattformar som School Education Gateway, eTwinning och EPALE, men ni kan även söka partnerorganisationer via egna kontaktnät eller på andra sätt.

Hur många mål ska man ha i sin ansökan?

Det är möjligt att sätta upp mellan 1 och 10 mål i sin ansökan. Utgå från er organisations behov och förutsättningar när ni väljer hur många mål ni ska ha. Det kommer att gå att lägga till och revidera mål under programperiodens gång.

Vad är en Erasmusplan?

Erasmusplanen är er översiktliga plan för hur ni ska arbeta med projekt inom ramen för er ackreditering. Erasmusplanen omfattas av de delar av ansökan som beskriver mål, aktiviteter, kvalitetskriterier och projekthantering. Erasmusplanen kan under programperioden uppdateras för att anpassas efter större förändringar inom organisationen.

Kan samma organisation ha fler ackrediteringar?

En organisation kan endast ha en ackreditering inom varje sektor. Om en organisation vill bedriva mobilitetsprojekt inom fler sektorer behöver man en ackreditering inom respektive sektor.

I ackrediteringsansökan ansöker man inte om budget. När ska man ansöka om budget?

Ackrediterade organisationer kan ansöka om budget årligen. Budgetansökan kommer att vara öppen under vårterminen. Exakta datum kommer att publiceras på utbyten.se inför varje ansökningsomgång.

Måste man ansöka om budget varje år om man beviljas ackreditering?

Nej, man behöver inte ansöka om budget varje år.

När får man besked och hur?

Bedömningsperioden för ackrediteringsansökningar kommer att avslutas runt årsskiftet. Sökande organisationer kommer att få besked om beviljande eller avslag i början av vårterminen via e-post.

Under våren anordnar vi informationsmöten och under hösten ansökningsseminarier där vi går igenom ackrediteringsansökan. Du får stöd och möjlighet att ställa frågor. Datum och form för mötena hittar du i vår evenemangskalender.

Har du frågor om ansökan? Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se

Ansökningsformuläret finns på EU-kommissionens webbplats. Du loggar in med ditt EU Login. Välj ansökningsformulär KA120-SCH.

Ansökningsformulär School Education Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

För att förbereda dig kan du använda ett utdrag av ansökan som underlag:

Enskild organisation: Mall att använda som underlag till ansökan Erasmus+ ackreditering skola 2021 (pdf, engelska)

Konsortium: Mall att använda som underlag till ansökan Erasmus+ ackreditering skola för konsortium 2021 (pdf, engelska)

Blir din organisation godkänd kan du året efter och kommande år ansöka om finansiering inom programdelen Erasmus+ för ackrediterade organisationer. Ackrediteringen gäller till och med programperiodens slut 2027 och kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas.

Observera att en organisation endast kan lämna in en ansökan per utbildningssektor. Är din organisation verksam inom flera olika sektorer, det vill säga skola, yrkesutbildning eller vuxenutbildning, och vill söka ackreditering för mer än en sektor ska du skicka in en separat ansökan för varje sektor.

Att söka Erasmus+ mobilitet utan ackreditering

Det finns möjlighet att ansöka om finansiering genom Erasmus+ mobilitet utan att ha en ackreditering. Du ansöker då inom programdelen Erasmus+ korttidsprojekt.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Aktivt medborgarskap

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad få EU:s medborgare till att aktivt engagera sig i samhällsfrågor och politiska beslut, såväl på lokal som på EU-nivå: Aktivt medborgarskap.

 

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1skola@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00. Vi finns tillgängliga på följande tider under vår- och höstterminens helgfria vardagar:
Måndag 14.00-16.00
Tisdag 9.00-11.00
Onsdag 14.30-16.30
Torsdag 8.30-10.30
Fredag 8.00-10.00

Vi som jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:

Peter Eriksson
Victoria Gomez
Minna Thunberg
Maja Holmqvist
Ellen Halkjaer
Lorana Kuruzovic
Malin Palm
Sofia Sik Book