Lyssna

Vi beskriver hur projekt inom ramen för en ackreditering ska hanteras, från uppstart till avslut. Här har vi samlat dokument och bilagor för varje års projektbudget och kontrakt, liksom verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Projektcykel

Organisationer med beviljad ackreditering kan ansöka om budget varje år. Beviljad budget från varje budgetansökningsomgång kopplas till ett projekt som kan pågå i 15 eller 24 månader. När projektperioden är över skickar du in en slutrapport för perioden.

Alla aktiviteter ni genomför inom ramen för er ackreditering ska bidra till att uppnå målen i er Erasmusplan. Målen i Erasmusplanen ska svara mot era utvecklingsbehov och ska harmonisera med Erasmusprogrammets mål och riktlinjer.

Som ackrediterad organisation har ni möjlighet att ansöka om budget varje år. Varje budgetansökan kopplas till ett projekt som kan pågå i 15 eller 24 månader. Det innebär att projektet kopplat till budgetansökan från år 1 delvis kommer att löpa parallellt med projekt kopplat till budgetansökan år 2, projekt kopplat till budgetansökan från år 2 delvis kommer att löpa parallellt med projekt kopplat till budgetansökan år 3 och så vidare.

Det finns inget som hindrar att innehåll, mål och partners i projekt kopplat till ett visst års budget är desamma som i projekt kopplat till senare års budgetansökningar.

Budgetansökan är öppen under vintern varje år. Datum publicerar vi inför varje ansökningsomgång på Utbyten.se. Inför varje budgetansökan anordnar vi ett ansökningsseminarium där du har möjlighet att få stöd i ansökningsprocessen. Vi mejlar inbjudan till seminariet till alla ackrediterade organisationer.

Efter varje avslutad projektperiod skickar du in en slutrapport. Dessutom behöver du minst en gång under en femårsperiod lämna in en rapport om hur arbetet med Erasmus kvalitetskriterier har sett ut samt en rapport om hur arbetet mot målen i er Erasmusplan framskrider. Du måste även minst en gång under en femårsperiod uppdatera er Erasmusplan. Vi anordnar informationsmöten för att ge stöd i det arbetet.

Efter programperiodens slut kan det bli aktuellt att lämna in en avslutningsrapport för själva ackrediteringen. I nuläget vet vi inte hur den rapporten kommer att se ut eller när den ska skrivas.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) och budgetperiod kan ha olika regelverk.

För att allt ska bli rätt, välj för den fortsatta hanteringen av ert projekt det år er projektbudget blev beviljad.

För projekt med beviljad budget 2021

För projekt med beviljad budget 2022

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1skola@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet skola:

  • Peter Eriksson, 010-470 05 44
  • Carina Johansson, 010 -470 04 16
  • Caroline Persson, 010-470 05 09
  • Minna Thunberg, 010-470 05 34