Lyssna

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet skola är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet skola får personal möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Elever blir väl rustade för framtiden. De växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

Vad ni kan göra

Personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga, både på plats och digitalt.

Elever kan i grupp eller enskilt studera eller praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands.

Det är även möjligt att bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er skola/organisation. Ni kan också ta emot lärarstudenter från andra länder som vill praktisera.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök.

Vad det ska leda till

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området skola ska aktiviteterna specifikt leda till att:

Stärka kvaliteten på undervisningen och lärandet genom att

 • stödja lärares, skolledares och annan skolpersonals professionella utveckling
 • främja användningen av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder
 • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolan
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos skolor att delta i utbyten och samarbeten över nationsgränser och genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet
 • göra studier i ett annat land till en realistisk möjlighet för alla skolelever
 • främja erkännande av de kunskaper elever och personal får under sina utbytesperioder utomlands.

Organisationer som kan söka

Förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, andra organisationer som är verksamma inom området samt nationella konsortium kan söka.

Två vägar att gå – prova på eller långsiktigt deltagande

Det finns två varianter av mobilitetsprojekt.

 • Korttidsprojekt (Short-term projects) passar er som ansöker för första gången, är en liten gräsrotsorganisation eller är en mindre organisation och vill genomföra lite färre aktiviteter med lägre budget. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader.
 • Projekt för ackrediterade organisationer (Accredited projects) vänder sig till er som har en Erasmusackreditering. Projekten möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 15 månader med möjlighet att förlänga till 24 månader.

Ackreditering – för långsiktig utveckling

Erasmusackrediteringen är ett verktyg för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Den kan också ses som en typ av "Erasmusmedlemskap". Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och elevutbyten. Med den strategiska planen som grund ansöker ni sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Ackreditering för långsiktig utveckling

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra klimatsmarta resor och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

European School Education Platform är en internationell digital knutpunkt för skolor där ni kan ta del av och dela med er av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan ni också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser.

European School Education Platform - digital knutpunkt för skolor

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se