Er ansökan bedöms utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram. Du får besked cirka tre månader efter sista ansökningsdag.

Bedömningen görs i två steg:

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Kvalitetskriterier

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, påverkan, proportionalitet, röd tråd och relevant mottagande organisation ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet. 

Minst 60 poäng för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Bedömningskriterier: Award criteria Erasmus+ mobility project school education 2020 (pdf)

Handbok för bedömning: Guide on quality assessment Erasmus+ (pdf)

Projektets relevans (max 30 poäng)

Relevans syftar på de europeiska målen i EU 2020, Utbildning 2020 och målen för programmet Erasmus+.

 • Projektets koppling till målen för Erasmus+ mobilitetsprojekt.
 • Vilka behov inom organisationen och hos deltagande individer projektet ska möta. Dessa specificeras i den europeiska utvecklingsplanen vilken man hänvisar till i ansökan.
 • Hur projektet leder till hög kvalitet vad gäller deltagarnas kompetensutveckling.
 • Hur projektet stärker organisationens kompetens och internationella räckvidd.

Projektdesign – utformning och genomförande (max 40 poäng)

 • Kvalitet i samtliga faser av projektet (förberedelser, implementering och uppföljningsaktiviteter) på organisations- och individnivå.
 • Överensstämmelse mellan projektets mål och dess aktiviteter.
 • Kvaliteten i den europeiska utvecklingsplanen.
 • Kvaliteten i arbetet med att välja ut deltagare.
 • Kvaliteten i den praktiska projektledningen (administration, kommunikation inom projektet samt stöd till deltagare).
 • Kvaliteten i den praktiska planeringen av validering och erkännande av deltagares erfarenheter samt det eventuella användandet av europeiska valideringsverktyg, till exempel Europass).
 • Om konsortium: kvaliteten i konsortiets sammansättning, potentiella synergier och kapacitet att leda projektet.

Effekt och spridning - påverkan och genomslag (max 30 poäng)

 • Kvaliteten på utvärdering och uppföljningsaktiviter.
 • Projektets potentiella påverkan på deltagande individer och sändande organisationer, under projektperioden samt efter avslutat projekt.
 • Projektets potentiella påverkan utanför projektet på lokal/regional/nationell/europeisk nivå.
 • Kvaliteten på och ändamålsenliga spridningsaktiviteter inom och utanför deltagande organisationer.

Bedömning av bidraget

Vid bedömningen och beräkningen av hur mycket bidrag som kan beviljas tas hänsyn till

 • Antal deltagare och uaktivitetsperiodernas längd.
 • Tilldelad budget för mobilitetsprojekt inom skola.

Besked om beslut

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.