Från och med hösten 2020 kan ni ansöka om Erasmus-ackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal. Med den strategiska planen som grund ansöker ni enkelt om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Ackreditering - nyhet inför programperioden 2021-2027

Erasmus-ackrediteringen är ett verktyg för att förenkla ansökningsprocessen för utbildningsorganisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Den kan också ses som en typ av "Erasmusmedlemskap".

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av organisationens internationaliseringsverksamhet.

En ackrediterad organisation har den administrativa grunden färdig för att enkelt kunna efterfråga medel för kompetensutveckling av personal inom Erasmus+programmet.

Så fungerar det

Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och ackrediteringen godkänns för en organisation eller ett konsortium (två eller flera svenska organisationer som söker tillsammans) fram till programperiodens slut 2027. Om ni ansöker om, och får godkänd ackreditering, kan ni sedan årligen göra en förfrågan om finansiering för de planerade aktiviteterna inom Erasmus+ mobilitet. Som ackrediterad organisation/konsortium är ni garanterad finansiering, men det belopp ni ansöker om kan justeras.

Vilka som kan söka

Ni kan söka om ackreditering för er organisations räkning, eller så kan samordnaren för ett konsortium där er organisation ingår söka. Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, som till exempel:

 • kommunal vuxenutbildning
 • folkbildning
 • frivilligorganisationer
 • bibliotek
 • museer.

Organisationen måste ha varit verksam inom vuxnas allmänna lärande i två år.

Ni kan inte söka som enskild individ, däremot kan ni delta i de aktiviteter som den organisation som ni har en arbetsrelation till planerar att genomföra inom Erasmus+programmet.

Särskilda regler för konsortium

Söker ni som konsortium gäller särskilda regler:

 • Konsortiet ska endast omfatta en av Erasmus+programmets utbildningssektorer, det vill säga vuxenutbildning, skola eller yrkesutbildning.
 • Det behöver inte finnas någon organisatorisk länk mellan konsortiets samordnare och de organisationer som ingår i konsortiet.
 • Förutom ansökande organisation måste minst ytterligare två organisationer som ingår i konsortiet anges redan i ackrediteringsansökan. Ni kan sedan välja att justera detta under ackrediteringstiden.

Från 2021 krävs godkänd ackreditering för konsortier för att få konsortiefinansiering.

Så ansöker ni om ackreditering

För att kunna ansöka behövs ett EU Login och organisationen ska ha ett OID-nummer (Organisation ID). Mer om OID, Organisation Registration system och EU Login

Ansökningsperioden för ackreditering 2020 avslutas den 29 oktober 2020 klockan 12:00 CET.

Ansökningsformulär

Ni loggar in med ert EU Login. När ni loggat in kommer ni till Erasmus+ Applications. Klicka på fliken "Opportunities" för att välja rätt utbildningsområde (Adult Education).

Ansökningsformulär: Erasmus+ Applications med EU Login

Får ni er organisation godkänd, kan ni under våren 2021 och kommande år ansöka om finansiering via ett enkelt ansökningsförfarande. Ackrediteringen gäller till och med programperiodens slut 2027 och kan justeras för att anpassas till organisationens utveckling.

Observera att en organisation endast kan lämna in en ansökan per utbildningssektor. Är er organisation verksam inom flera olika sektorer, det vill säga vuxenutbildning och skola eller yrkesutbildning, och vill söka ackreditering för mer än en sektor, ska ni skicka in en separat ansökan för varje sektor.

Tips för ansökan

 1. Börja planera i god tid. Läs till exempel guiden Go International. Guiden är framtagen för yrkesutbildningar men många av råden i guiden är användbara även för vuxenutbildning. Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf)
 2. Läs igenom utlysningen, Erasmusprogrammets kvalitetskriterier (Erasmus Quality Standard) och andra dokument relaterade till utlysningen.2020 Erasmus accreditation på EU-kommissionens webbplats
 3. Läs igenom EU-kommissionens bedömningsguide, den guide våra bedömare använder för att bedöma er ansökan. EU-kommissionens bedömningsguide 2020 (pdf)
 4. Bekanta er med ansökningsformuläret. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper er att skriva er Erasmusplan.
 5. Notera att ni inte gör en projektansökan utan beskriver era mål och hur ni som organisation planerar att arbeta för att uppnå dessa.

Stöd inför ansökan

Under hösten anordnar vi inspirationstillfällen och möten där vi går igenom ackrediteringsansökan. Ni som deltar får stöd och möjlighet att ställa frågor. Datum och form för mötena hittar du i Utbytens evenemangskalender.

Har ni frågor om ansökan? Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se

Att söka Erasmus+ mobilitet utan ackreditering

Det kommer att finnas möjlighet att från 2021 ansöka om finansiering genom Erasmus+ mobilitet utan att ha en ackreditering. Mer information om regler och begränsningar för så kallade småskaliga projekt informerar vi om i samband med att den nya programperioden för Erasmus+ 2021 öppnar senare i höst.