När ni ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? Vi försöker hjälpa er att tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Visuell beskrivning effektkedjan och projektlogiken för ansökan och projekt genom Erasmus+.

Relevans, påverkan, långsiktighet och spridning

Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Målet är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

Gör en behovsanalys

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Planera projektet

Bestäm vilka partners ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Och sist men inte minst - hur ska projektbudgeten se ut?

Aktiviteter i projektet

Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i partnerlandet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning

Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projektet avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

Bedömningskriterierna ger mer information om vilka frågor en ansökan bör svara på

Mobiliteten som del av utvecklingsplanen

Ni som organisation förväntas ha en utvecklingsplan och en övergripande strategi för ert internationella arbete. Inom Erasmus+ kallas planen European Development Plan och är en del av ansökan. Projektet och de aktiviteter ni söker för ska kopplas till den och de behov som ni identifierat.

Frågor att reflektera över

Här är några frågor att fundera på när ni utarbetar utvecklingsplanen:

  • Vilka behov har ni – var behöver ni mest utveckla er kompetens?
  • På vilket sätt kan internationellt samarbete och utbyte hjälpa er att nå era mål?
  • Hur följer ni upp, sprider, utvecklar och behåller er nya kompetens?

Ni ska även beskriva hur internationalisering kan bidra till att organisationen uppfyller sina mål.

Anknyt till policymålen

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till nationella mål och något av de policymål som är satta för Erasmus+, målen för Europa 2020-strategin och målen för den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildning, Education and Training 2020.

Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020 på Regeringen.se

Strategic Framework – Education and Training 2020 på EU-kommissionens webbplats

Koppla till Erasmus+ mål och syften

Projektet ska också koppla till de mål/syften som gäller för Erasmus+ mobilitet.

Mål för Erasmus+ mobilitet - The aims of a mobility project 2020 (pdf)

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Förväntade resultat - Outcomes and impact of a mobility project 2020 (pdf)

Avtal som ska bifogas om ni söker som konsortium

Om ni söker som nationellt konsortium behöver du bifoga avtal som rör er samverkan med era nationella samarbetsorganisationer. Projektets genomförande är beroende av samarbetet mellan er som projektägare (konsortiesamordnaren) och den sändande organisationen, och avtalet reglerar ansvaret inom konsortiet.

I det fall projektet beviljas medel är det tänkt att avtalen inom konsortiet ska ge svar på frågor om vem som

  • skriver avtal om lärandemål (learning agreement)
  • tecknar försäkring för deltagarna
  • väljer ut deltagare kopplat till de mål som satts upp i ansökan
  • beslutar om spridningsaktiviteter

Mall för avtalen, Mandate Templates, finns att ladda ned i guiden för ansökan.

En ansökan per ansökningsomgång

Som sökande organisation eller konsortium kan ni bara ansöka om ett (1) projekt inom Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning per omgång. Det är dock möjligt att som samordnare av eller deltagare i ett konsortium samordna respektive delta i flera olika konsortier som ansöker samtidigt.

Nyttiga resurser

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Euroguidance är en informationsresurs som du kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får du hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se