De medel som beviljas ska bidra till att täcka resor, dagligt uppehälle och eventuella kostnader för förberedelser med mera. Budgeten baseras på schabloner. Se vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för samt när utbetalning sker.

Kostnader du kan söka bidrag för

Resor

Deltagarens resekostnader tur- och retur från ursprungsorten till den plats där aktiviteten ska äga rum. Gäller även för eventuellt medföljande person. Beloppet baseras på resans längd, och du använder Europeiska kommissionens avståndsberäknare för att få fram avstånden. Du anger avståndet för en enkelresa i ansökan.

Avståndsberäknare: Distance calculator Erasmus+

Bidrag för att hantera projektet – organisationsstöd

Kostnader som är direkt förknippade med mobiliteten, förutom uppehälle är

  • förberedelser (pedagogiska, interkulturella, språkliga)
  • granskning och stöd till deltagarna under mobilitetsperioden
  • validering av läranderesultat
  • spridningsaktiviteter. 

Bidraget kan variera beroende på aktivitetens längd, antal deltagare och vilket land deltagaren ska åka till.

Bidrag för uppehälle - individuellt bidrag

Kostnader som är direkt förknippade med deltagarens uppehälle, inklusive eventuellt medföljande personal. Baseras på vistelsens längd, och kan om det behövs inkludera en resdag före och en resdag efter aktiviteten.

Belopp personal, individuellt bidrag Erasmus+ mobilitet 2020 (pdf)

Kursavgifter

Kostnader som är direkt förknippade med betalning av avgifter för att delta i kurs.

Bidrag för särskilda behov

Kostnader som har direkt koppling till deltagare med funktionsnedsättning och medföljande personer, inklusive resekostnader och uppehälle om det inte redan täcks under resor och individuellt stöd.

Särskilda kostnader

Kostnader för att täcka utgifter för att ge elever med begränsade förutsättningar och resurser möjlighet att delta (exklusive kostnader för resor och individuellt stöd till deltagare och medföljande personer).

Tabell över budgetposterna

De olika budgetposterna, giltiga kostnader och bidragsbelopp:

Bidragsberättigande kostnader och bidragsbelopp - Funding rules 2020 (pdf)

Utbetalning av bidrag

Beviljade bidrag betalar vi ut i två omgångar.

  • Den första utbetalningen på 65 procent av ert beviljade bidrag betalar vi ut i början av projektet.
  • Den andra utbetalningen på resterande belopp betalar vi ut efter att er slutrapport för projektet har godkänts av oss. Det resterande beloppet kan komma att justeras utifrån vad ni utfört och redovisar i rapporten. 

Blir ert projekt beviljat kommer ni att teckna ett kontrakt. Det beviljade bidraget betalas ut till det bankkonto som ni kommer att ange i samband med kontrakteringen.