Gå till huvudinnehåll

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning är att öka kompetensen och yrkesskickligheten - och därmed kvaliteten i undervisningen.

Internationell erfarenhet

Med Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning får lärare och annan pedagogiskt kopplad personal kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Tolerans och mångfald av vikt

Med anledning av det ökade antalet migranter, flyktingar och asylsökande är projekt om det interkulturella klassrummet, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Organisationer som kan söka

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, som till exempel

  • kommunal vuxenutbildning
  • folkbildning
  • frivilligorganisationer
  • bibliotek
  • museer.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Gå ihop med andra och sök som konsortium

För större och mer strategiska projekt kan ni söka bidrag gemensamt med andra organisationer som ett nationellt konsortium. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning.

Konsortiet ska bestå av minst tre vuxenutbildningsorganisationer, där en organisation tar på sig ansvaret att samordna konsortiet och projektet.

Kontakta gärna oss handläggare om ni tänker söka som konsortiesamordnare.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

Länder i Europa som deltar i Erasmus+

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Det är ännu oklart om det blir ett avtal mellan EU-kommissionen och Storbritannien om brexit. Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit