Lyssna

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet hos vuxenutbildningsanordnaren. Här ges en kort introduktion till programmet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet inom vuxnas lärande får personal möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Studerande/deltagare blir väl rustade för framtiden. De växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva, ökar sina möjligheter till en framtida anställning samtidigt som de får uppleva andra kulturer, språk och miljöer.

Vad ni kan göra

Personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga, både på plats och digitalt.

Vuxna studerande/deltagare vid organisationen kan delta i mobilitetsaktiviteter. Vid val av deltagare bör projekten sträva efter en inkluderande och balanserad deltagarsammansättning och att en betydande andel av deltagarna är deltagare med begränsade möjligheter, i enlighet med målen för sektorn.

Det är även möjligt att bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er skola/organisation. Ni kan också ta emot lärarstudenter från andra länder som vill praktisera.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök.

Vad det ska leda till

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området vuxnas lärande ska programdelen bidra till genomförandet av The European Skills Agenda och inrättandet av The European Education Area (den europeiska kompetensagendan och det europeiska utbildningsområdet) samt mer specifikt leda till att:

 • Höja kvaliteten på vuxnas formella, informella och icke-formella lärande i Europa inom de nyckelkompetenser som nämns i EU:s ramverk (2018) inbegripet grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter, digital kompetens) och andra viktiga kunskaper.
 • Bredda och utöka vuxenutbildningar genom att stödja personalens professionella utveckling och bygga upp vuxenutbildningsanordnares kapacitet
 • underlätta genomförandet och tillgången till undervisning av hög kvalitet i alla former av vuxnas lärande samt göra den relevant både för individers behov och behoven i samhället i stort.
 • bygga upp kapaciteten hos vuxenutbildningsanordnare att genomföra utbytesprojekt av hög kvalitet
 • öka deltagandet av vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund i vuxnas lärande, särskilt genom att främja deltagandet av organisationer som arbetar med personer med färre möjligheter, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokala gräsrotsorganisationer.

Organisationer som kan söka

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande kan söka, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek och museer.

Två vägar att gå – prova på eller långsiktigt deltagande

Det finns två varianter av mobilitetsprojekt.

 • Korttidsprojekt (Short-term projects) passar er som ansöker för första gången, är en liten gräsrotsorganisation eller är en mindre organisation och vill genomföra lite färre aktiviteter med lägre budget. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader.
 • Projekt för ackrediterade organisationer (Accredited projects) vänder sig till er som har en Erasmusackreditering. Projekten möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 15 månader med möjlighet att förlänga till 24 månader.

Ackreditering – för långsiktig utveckling

Erasmusackrediteringen är ett verktyg för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Den kan också ses som en typ av "Erasmusmedlemskap". Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och elevutbyten. Med den strategiska planen som grund ansöker ni sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Ackreditering för långsiktig utveckling

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra klimatsmarta resor och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

EPALE är en webbaserad plattform och fungerar som en mötesplats för vuxenutbildare i Europa där ni kan dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger EPALE bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande organisationen och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda EPALE för att samarbeta med alla inblandade organisationer, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se