Lyssna

Ackreditering för långsiktig utveckling

För att delta kontinuerligt i programmet ansöker du om Erasmusackreditering. Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och utbyten för elever. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.
I 2023 års ansökningsomgång finns möjlighet att bevilja ackreditering för maximalt 30 organisationer inom sektor yrkesutbildning.

Syftet med ackrediteringen

Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Tanken är att utbytena och kompetensutvecklingen ska vara integrerade, och en återkommande del av skolans eller förskolans internationaliseringsverksamhet.

Som ackrediterad organisation har ni den administrativa grunden färdig för att kunna efterfråga bidrag för utbyten och kompetenshöjande aktiviteter till er verksamhet inom Erasmus+programmet.

Aktiviteter ni kan genomföra inom ramen för en ackreditering

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du årligen ansöka om finansiering för olika typer av aktiviteter.

Lärare, handledare och annan personal kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga. Elever/studerande kan praktisera och även delta i yrkestävlingar. Ni kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område. Aktiviteterna du söker bidrag för kan ske med organisationer och personer från länder i hela världen.

Lärare och annan skolpersonal får här möjlighet att undervisa vid en utländsk partnerorganisation. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare, skolledare och annan skolutbildningspersonal som till exempel studievägledare och kurator kan fortbilda sig i ett annat europeiskt land, fysiskt och digitalt.

Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Aktiviteten ska ha ett tydligt lärandemål, program för de olika kursmomenten och liknande.

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges lärare, skolledare och annan skolutbildningspersonal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk skola eller annan relevant organisation. Perioden på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Praktik från 10 upp till 89 dagar: Elever kan praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands. För elever med särskilda behov och begränsade möjligheter kan minsta antal dagar vara två. Eleven ska ha ett individuellt lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Praktik från 90 upp till 365 dagar: Elever kan praktisera en längre period utomlands (så kallad ErasmusPro). Eleven ska ha ett lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Yrkestävlingar från 1 upp till 10 dagar: Elever kan delta i olika yrkestävlingar. Bidrag för medföljande lärare eller annan personal finns att söka.

Perioder på plats kan kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats.

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny partnerorganisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Att förbereda kurser är dock inte möjligt.

Även elever som ska tillbringa en längre period utomlands och elever med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

En medföljande är en person som följer med en deltagare med särskilda behov eller med begränsade möjligheter för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, student eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

Ansök om ackreditering

Ansökan om ackreditering är öppen en gång per år och ackrediteringen godkänns för en organisation eller ett konsortium (två eller flera svenska organisationer som söker tillsammans) fram till programperiodens slut 2027.

Om du ansöker om, och får en godkänd ackreditering, kan du sedan årligen ansöka om finansiering för de planerade aktiviteterna. Ackrediteringen kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas. Som ackrediterad organisation/konsortium är ni garanterad finansiering, men det belopp ni ansöker om kan justeras.

2023 har vi möjlighet att tilldela ackreditering till 30 organisationer inom yrkesutbildning.

Du kan söka om ackreditering för din organisations räkning, eller så kan samordnaren för ett konsortium där din organisation ingår söka. Aktörer inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka, som till exempel:

 • gymnasieskolor
 • anpassade gymnasieskolor
 • folkhögskolor
 • YH-utbildningar
 • vuxenutbildningar
 • kommuner
 • myndigheter
 • företag och föreningar.

Organisationen måste ha varit verksam inom yrkesutbildning eller yrkesvägledning i två år.

Giltiga organisationer inom yrkesutbildning att söka Erasmusackreditering (pdf)

För att personal ska kunna delta krävs att resultatet från kompetensutvecklingen gynnar yrkesutbildningen.

Du kan inte söka som enskild individ. Däremot kan du delta i de aktiviteter som den organisation som du har en arbetsrelation till eller studerar vid planerar att genomföra.

Söker du som konsortium gäller särskilda regler:

 • Konsortiet ska endast omfatta en av Erasmus+programmets utbildningssektorer, det vill säga yrkesutbildning, skola eller vuxenutbildning.
 • Det behöver inte finnas någon organisatorisk länk mellan konsortiets samordnare och de organisationer/skolor som ingår i konsortiet.
 • Konsortiet ska bestå av minst två organisationer, konsortiekoordinator och en konsortiemedlem. Inga konsortiemedlemmar anges i ackrediteringsansökan. Det är först i den årliga budgetansökan som medlemmarna registreras. Konsortiemedlemmarna kan vara olika olika år.

Från 2021 krävs godkänd ackreditering för konsortier för att få konsortiefinansiering.

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

 1. Börja planera i god tid. Läs till exempel guiden Go International. Guiden är framtagen för yrkesutbildningar, men råden i guiden är mycket användbara även för skolor. Go international, handbok för att arbeta strategiskt med internationalisering (pdf)
 2. Läs igenom de grundläggande kvalitetskriterierna, Kvalitetskriterier för Erasmusackreditering, tillämpningsföreskrifter (pdf) och avsnittet om ackreditering i programhandledningen Erasmus+ Programme Guide 2021 online på EU-kommissionens webbplats.
 3. Läs igenom EU-kommissionens bedömningshandbok, den guide våra bedömare använder för att bedöma er ansökan. Bedömningshandbok: Guidelines for assessment of applications for Erasmus accreditation 2021 (pdf)
 4. Bekanta dig med ansökningsformuläret. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att skriva er Erasmusplan.
 5. Notera att du inte gör en projektansökan utan beskriver era mål och hur ni som organisation planerar att arbeta för att uppnå dessa.

Kan man skriva ackrediteringsansökan på svenska?

Ja, inom programdelen mobilitet går det bra att besvara frågorna på svenska trots att de är ställda på engelska. Det går också bra att skriva svaren på engelska. Även filer som bifogas ansökan kan vara på svenska eller engelska.

När kan man ansöka om ackreditering?

Man kan ansöka om ackreditering inför kommande år under sommaren/hösten varje år under programperioden. Exakta datum för ansökningsomgångar kommande år publiceras på utbyten.se när dessa är satta. Ackrediteringen kommer att gälla fram till 2027 oavsett vilket år organisationen har blivit ackrediterad.

Hur länge gäller ackrediteringen?

Erasmusackrediteringen gäller för perioden från det att en organisation har beviljats ackreditering fram till 2027.

Måste man ha varit med i Erasmus+ tidigare för att få sin ansökan beviljad?

Nej, erfarenhet av att driva Erasmus+projekt är inget krav för att få sin ackrediteringsansökan beviljad.

Måste man veta exakt hur många aktiviteter man kommer att genomföra framöver redan nu?

Nej, det antal aktiviteter ni anger i ackrediteringsansökan är en uppskattning. Det blir ett sätt att visa att ni har en genomarbetad och realistisk plan. Hur många aktiviteter ni i kommande budgetansökningar kommer att söka medel för kan och ska anpassas efter omständigheterna inom organisationen för respektive år. I ansökan måste man ange antalet aktiviteter man planerar genomföra de kommande två till fem åren.

Kan man avsluta en ackreditering?

Ackrediteringen kan när som helst avslutas efter överenskommelse mellan Universitets- och högskolerådet och den ackrediterade organisationen. Universitets- och högskolerådet eller den ackrediterade organisationen får ensidigt avsluta ackrediteringen om inga budgetansökningar har lämnats in tre år i rad.

Kan man uppdatera sina mål under programperioden?

Målen kan uppdateras vid behov av den ackrediterade organisationen.

Vilka regler gäller för uppdatering av Erasmusplanen?

Erasmusplanen ska uppdateras minst en gång under en femårsperiod.

Hur rapporterar en ackrediterad organisation sina resultat?

I slutet av varje budgetperiod inom ramen för Erasmusackrediteringen ska den ackrediterade organisationen lämna in en slutrapport om genomförda aktiviteter och uppnådda mål. Dessutom ska ackrediterade organisationer minst en gång under en femårsperiod rapportera hur de har säkerställt att kvalitetsnormerna för Erasmus följs, rapportera om hur arbetet mot målen i Erasmusplanen framskrider samt uppdatera sin Erasmusplan.

Om man ansöker om ackreditering för ett konsortium, när anger man vilka konsortiemedlemmar som ska delta?

Organisationer som ansöker om ackreditering för ett konsortium behöver inte specificera vilka konsortiemedlemmar som ska ingå i konsortiet i ackrediteringsansökan. I ackrediteringsansökan ska den ungefärliga sammansättningen och vilken typ av organisationer man tänker sig ska ingå i konsortiet beskrivas.

Om man får sin ansökan beviljad specificeras konsortiemedlemmar i de årliga budgetansökningarna. Man anger alltså för varje budgetansökningsomgång vilka organisationer som ska ta del av medel för respektive års budgetansökan.

Ingår strategiska partnerskapsprojekt i ackrediteringen?

Nej, partnerskapsprojekt (KA2) är bi- eller multilaterala samarbetsprojekt där organisationer från olika länder tillsammans ansöker om och driver projekt. Ackrediteringen gäller för mobilitetsprojekt (KA1). Mobilitetsprojekten är unilaterala och ansökan gäller endast finansiering för den egna organisationens aktiviteter. Samma organisation kan driva mobilitetsprojekt inom sin ackreditering parallellt med ett partnerskapsprojekt.

Observera att den typ av partnerskapsprojekt mellan skolor (KA229) som funnits under den tidigare programperioden inte finns i det nya programmet (Erasmus+ 2021-2027). Inom denna typ av partnerskapsprojekt har det varit möjligt att genomföra elevutbyten med skolor i andra europeiska länder. Skolor som vill samarbeta på liknande sätt i den nya programperioden kan dock i det nya programmet ansöka om mobilitetsprojekt (inom ramen för ackreditering eller korttidsprojekt) eftersom det numer är möjligt med elevmobilitet inom KA1.

För finansiering av mobiliteter för deltagare i partnerskolan man vill samarbeta med kan partnerskolan ansöka om ett eget mobilitetsprojekt via programkontoret i sitt programland.

Hur bedöms ansökan?

Ansökan bedöms och poängsätts enligt de fyra bedömningskriterier som finns beskrivna i programguiden; relevans, syften, verksamhet och styrning. För att bli godkänd krävs att ansökan får minst 70 av maximalt 100 poäng. Bedömningen genomförs av två bedömare individuellt. De två individuella bedömningarna konsolideras därefter i en gemensam slutgiltig bedömning.

Kan man ansöka igen om man får avslag?

Ja, det går bra att söka i kommande års utlysningar.

Kan man spara det man har skrivit i ansökan och fortsätta skriva vid ett senare tillfälle?

Ansökningsformuläret uppdateras automatiskt. Man kan alltså påbörja ansökan vid ett tillfälle och fortsätta vid ett senare. När alla frågor är besvarade går det att skicka in ansökan. Observera dock att det kan vara bra att arbeta med fritextsvaren i ett separat dokument som kan sparas lokalt för att gardera sig mot tekniska fel i ansökningssystemet.

Måste man redan ha mottagande organisationer i andra programländer (länder som deltar i Erasmus+) när man skriver ackrediteringsansökan?

Man behöver inte ange vilka organisationer i andra programländer man planerar att skicka deltagare till i ackrediteringsansökan. Man behöver heller inte ha upprättat kontakter med mottagande organisationer i detta skede. Dessa kontakter kan upprättas längre fram men det krävs för att göra en mer konkret planering för mobiliteter i ett senare skede.

Hur hittar man mottagande organisationer i andra programländer?

Det är ni, som projektägande organisation, som har ansvaret för att upprätta kontakter med mottagande organisationer. Det går att söka kontakt med mottagande organisationer via någon av EU-kommissionens digitala plattformar som School Education Gateway, eTwinning och EPALE, men ni kan även söka partnerorganisationer via egna kontaktnät eller på andra sätt.

Hur många mål ska man ha i sin ansökan?

Det är möjligt att sätta upp mellan 1 och 10 mål i sin ansökan. Utgå från er organisations behov och förutsättningar när ni väljer hur många mål ni ska ha. Det kommer att gå att lägga till och revidera mål under programperiodens gång.

Vad är en Erasmusplan?

Erasmusplanen är er översiktliga plan för hur ni ska arbeta med projekt inom ramen för er ackreditering. Erasmusplanen omfattas av de delar av ansökan som beskriver mål, aktiviteter, kvalitetskriterier och projekthantering. Erasmusplanen kan under programperioden uppdateras för att anpassas efter större förändringar inom organisationen.

Kan samma organisation ha fler ackrediteringar?

En organisation kan endast ha en ackreditering inom varje sektor. Om en organisation vill bedriva mobilitetsprojekt inom fler sektorer behöver man en ackreditering inom respektive sektor.

I ackrediteringsansökan ansöker man inte om budget. När ska man ansöka om budget?

Ackrediterade organisationer kan ansöka om budget årligen. Budgetansökan kommer att vara öppen under vårterminen. Exakta datum kommer att publiceras på utbyten.se inför varje ansökningsomgång.

Måste man ansöka om budget varje år om man beviljas ackreditering?

Nej, man behöver inte ansöka om budget varje år.

När får man besked och hur?

Bedömningsperioden för ackrediteringsansökningar kommer att avslutas runt årsskiftet. Sökande organisationer kommer att få besked om beviljande eller avslag i början av vårterminen via e-post.

Under våren anordnar vi informationsmöten och under hösten ansökningsseminarier där vi går igenom ackrediteringsansökan. Du får stöd och möjlighet att ställa frågor. Datum och form för mötena hittar du i vår evenemangskalender.

Har du frågor om ansökan? Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se

Ansökningsformuläret finns på EU-kommissionens webbplats. Du loggar in med ditt EU Login. Välj ansökningsformulär KA120-VET.

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

För att förbereda dig kan du använda ett utdrag av ansökan som underlag:

Enskild organisation: Mall att använda som underlag till ansökan Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning 2021 (pdf, engelska)

Konsortium: Mall att använda som underlag till ansökan Erasmus+ ackreditering yrkesutbildning för konsortium 2021 (pdf, engelska)

Blir din organisation godkänd kan du året efter och kommande år ansöka om finansiering inom programdelen Erasmus+ för ackrediterade organisationer. Ackrediteringen gäller till och med programperiodens slut 2027 och kan justeras för att anpassas till hur din organisation utvecklas.

Observera att en organisation endast kan lämna in en ansökan per utbildningssektor. Är din organisation verksam inom flera olika sektorer, det vill säga yrkesutbildning, skola eller vuxenutbildning, och vill söka ackreditering för mer än en sektor ska du skicka in en separat ansökan för varje sektor.

Att söka Erasmus+ mobilitet utan ackreditering

Det finns möjlighet att ansöka om finansiering genom Erasmus+ mobilitet utan att ha en ackreditering. Du ansöker då inom programdelen Erasmus+ korttidsprojekt.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Aktivt medborgarskap

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad få EU:s medborgare till att aktivt engagera sig i samhällsfrågor och politiska beslut, såväl på lokal som på EU-nivå: Aktivt medborgarskap.

 

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

 • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
 • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52
 • Linda Nilsson, 010-470 03 07
 • Sara Österberg, 010-470 06 42
 • Helena Legnell, 010-470 04 56