Lyssna

Ansök om ett korttidsprojekt

Den här typen av mindre projekt passar er som ansöker för första gången eller som planerar ett mindre antal aktiviteter. Vi förklarar vilka organisationer som kan söka, aktiviteter du kan söka bidrag för, hur projektet är uppbyggt och hur ansökan går till.

Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader. Du kan söka bidrag för upp till 30 deltagare. Eventuella medföljare ingår inte i den begränsningen. Er organisation kan söka och beviljas bidrag tre gånger under en femårsperiod.

Har din organisation en Erasmusackreditering ska du istället söka budget inom programdelen Erasmus+ för ackrediterade organisationer.

Aktiviteter ni kan genomföra i projektet

Lärare, handledare och annan personal kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga. Elever/studerande kan praktisera och även delta i yrkestävlingar. Ni kan även ta emot lärarpraktikanter och experter med kunskap inom relevant område. Aktiviteterna du söker bidrag för ska ske med organisationer och personer från så kallade programländer.

Lärare och annan skolpersonal får här möjlighet att undervisa vid en utländsk partnerorganisation. Uppdraget på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digital undervisning/utbildning.

Undervisningsuppdraget kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till 365 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Lärare, skolledare och annan skolutbildningspersonal som till exempel studievägledare och kurator kan fortbilda sig i ett annat europeiskt land, fysiskt och digitalt.

Utbildningsaktiviteten ska ha deltagare från minst två länder och innehålla moment där deltagarna interagerar och har ett utbyte med varandra. Aktiviteten ska ha ett tydligt lärandemål, program för de olika kursmomenten och liknande.

Utbildningsaktiviteten kan sträcka sig från minimum 2 dagar upp till maximalt 30 dagar (avser minsta och högsta antal dagar på plats). Ni kan få bidrag för kursavgifter på totalt 10 dagar per deltagare samt bidrag för resa och uppehälle.

Här ges lärare, skolledare och annan skolutbildningspersonal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk skola eller annan relevant organisation. Perioden på plats (fysiskt i ett annat land) kan varvas med digitala lösningar.

Deltagaren ska vara fysiskt på plats i minst 2 dagar upp till maximalt 60 dagar. Ni kan få bidrag för resa och uppehälle.

Praktik från 10 upp till 89 dagar: Elever kan praktisera vid en partnerskola eller annan relevant organisation utomlands. För elever med särskilda behov och begränsade möjligheter kan minsta antal dagar vara två. Eleven ska ha ett individuellt lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Praktik från 90 upp till 365 dagar: Elever kan praktisera en längre period utomlands (så kallad ErasmusPro). Eleven ska ha ett lärandeavtal för den aktuella perioden utomlands.

Yrkestävlingar från 1 upp till 10 dagar: Elever kan delta i olika yrkestävlingar. Bidrag för medföljande lärare eller annan personal finns att söka.

Perioder på plats kan kombineras med digitala lösningar/aktiviteter. Minsta och högsta antal dagar gäller för tid på plats.

Ni kan ta emot lärarstuderande eller nyutexaminerade lärare från ett annat programland som praktiserar hos er. Ni får bidrag för att planera och genomföra aktiviteten medan praktikanten får bidrag för sitt uppehälle från sitt lärosäte (om lärosätet har ansökt om medel för det).

Ni kan bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er organisation. Det kan vara utbildare, lärare, experter inom ett särskilt område eller annan kvalificerad profession från ett annat land.

Perioden kan sträcka sig från minimum 2 till maximalt 60 dagar.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök. Det kan till exempel handla om att starta upp samarbetet med en ny partnerorganisation eller att förbereda för en längre utbytesperiod för deltagaren. Att förbereda kurser är dock inte möjligt.

Även elever som ska tillbringa en längre period utomlands och elever med särskilda behov eller begränsade möjligheter kan delta i ett förberedande besök.

Ni kan få bidrag för resa och uppehälle. Personal som deltar i det förberedande besöket räknas inte in i projektformens begränsning på bidrag för maximalt 30 deltagare.

En medföljande är en person som följer med en deltagare med särskilda behov eller med begränsade möjligheter för att hjälpa till så att mobiliteten går att genomföra. Den medföljande utgör alltså inte i sig en egen mobilitetsaktivitet utan assisterar och stöttar den elev, student eller personal som genomför en mobilitet inom programmet och som behöver en medföljandes stöd och hjälp.

Det finns särskilda medel att söka för medföljande för att täcka resa och uppehälle.

Organisationer som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka. Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

 • gymnasieskolor (yrkesprogram)
 • gymnasiesärskolor (yrkesprogram)
 • folkhögskolor
 • YH-utbildningar
 • vuxenutbildning (yrkesprogram)
 • kommuner
 • myndigheter
 • företag och föreningar.

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen.

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området yrkesutbildning ska aktiviteterna specifikt leda till att:

Stärka kvaliteten på den grundläggande och kvalificerade yrkesutbildningen i Europa genom att

 • stärka nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt språkinlärning
 • stödja utvecklingen av yrkeskunskaper som behövs på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares, utbildares, mentorers och annan personals professionella utveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare att genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och samtidigt utveckla internationaliseringsstrategin
 • göra utlandspraktik till en realistisk möjlighet för alla elever och studerande i yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga längden på mobiliteten för att på så sätt stärka kvaliteten och effekten av utbytet
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av de kunskaper som personal och elever får av sin utbytesperiod utomlands, särskilt genom att använda europeiska verktyg och instrument för detta.

Förväntade resultat, Outcomes and impact of a mobility project, beskrivs i Erasmus+ Programme Guide på EU-kommissionens webbplats

Att tänka på inför ansökan

När du ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? För att din ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver du tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

Gör en behovsanalys: Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Projektorganisation: Bestäm vilka partners ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Aktiviteter i projektet: Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i partnerlandet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning: Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projektet avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

Det är bra om er organisation har en utvecklingsplan och en övergripande strategi för ert internationella arbete. Projektet och de aktiviteter ni söker för kan då kopplas till den och de behov som ni identifierat.

Frågor att reflektera över:

 • Vilka behov har ni – var behöver ni mest utveckla er kompetens?
 • På vilket sätt kan internationellt samarbete och utbyte hjälpa er att nå era mål?
 • Hur följer ni upp, sprider, utvecklar och behåller er nya kompetens?

Ni ska även beskriva hur internationalisering kan bidra till att organisationen uppfyller sina mål.

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål EU:s medlemsländer kommit överens om för Erasmus+, visionen om ett europeiskt utbildningsområde 2025 och Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027.

Ett europeiskt utbildningsområde 2025 på EU-kommissionens webbplats

Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027 på EU-kommissionens webbplats

De aktiviteter som ni genomför och som ni får bidrag för ska följa Erasmus kvalitetskriterier, Erasmus quality standards. Kriterierna ger riktlinjer och stöd för hanteringen av de olika moment som ingår i projektet. Det handlar om stöd i ert urval av och förberedelser för deltagare, hur ni definierar, utvärderar och erkänner läranderesultat, hur ni delar och sprider resultat från ert projekt, med mera.

Ni ska säkerställa att de aktiviteter ni genomför sker utifrån ett inkluderande och rättvist perspektiv, att de är miljömässigt hållbara och ansvarsfulla och att ni använder digitala verktyg och lärmetoder som kompletterar deltagarnas fysiska aktiviteter.

Erasmus quality standards på EU-kommissionens webbplats

Vad ni ska göra med resultaten är kanske det sista ni tänker på när ni planerar ert projekt. Men just det kan vara nyckeln till att ni lyckas i slutändan. Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Hur ni sprider era resultat beror på vad ni vill uppnå. 

För vidare till kollegor: Har du varit utomlands och lärt dig en framgångsrik metod för att jobba med en viss fråga, låt säga problemen med språkinlärning? Se till att föra metoden vidare till dina kollegor så att de också får lära sig den. Befintliga mötesfora som personalmöten eller arbetslagsmöten kan användas för att sprida kunskapen vidare. Implementera de nya kunskaperna på ett systematiskt sätt i ert utvecklingsarbete.

Berätta för andra om vad ni gjort: Ser ni att fler skulle kunna använda utbyten och samarbeten som ett sätt att utveckla verksamheten? Andra grupper eller organisationer till exempel. Bjud in er själva, berätta om vad ni gjort och dela med er av era upplevelser och erfarenheter. Personliga berättelser, tips och rekommendationer är viktiga för att skapa intresse och engagemang hos andra.

Bjud in andra kommuner eller organisationer: Är ert mål att öka regional samverkan kring internationella projekt? Då kan en idé vara att bjuda in andra i ert nätverk när ni genomför aktiviteter i ert projekt, så att de får se hur ni jobbar.

Gå ut via media: Vill du skapa större intresse för din organisation och locka fler elever till din skola? Ett bra sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring din lokaltidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra.

Bli en del av något större: Bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå med ert projekt. Ni kan då hitta flera sätt att lyfta er organisation och det arbete ni lagt ner – och dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ni blir också en del av något större. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Delaktighet och engagemang: Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. För att underlätta att fler kan och tar del av resultatet, och för att känna delaktighet, är det också bra om alla i organisationen så långt möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Använd befintliga mötesfora inom organisationen.
 • Använd sociala medier under mobiliteten och efter.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av studerande.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i mobilitetsaktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Organisationer, lokala politiker och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg:

 • Webbsidor och webbplatser
 • Möten, workshops och seminarier
 • Utställningar och demonstrationer
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar
 • Audiovisuellt material
 • Sociala medier av olika slag
 • Öppna evenemang
 • Existerande kontakter och nätverk

EU-kommissionens guide om hur du kan arbeta proaktivt för att nå ut med dina projektresultat Så här når du ut med ditt projekt (pdf)

Ett mobilitetsprojekt omfattar minst två organisationer, en sändande och en mottagande, från olika länder.

Som sändande och sökande organisation ansöker ni om bidrag för er organisation. Ni ansvarar för att samordna och administrera projektet. Ni har också hand om kontraktet, budgeten och rapporteringen. Den mottagande organisationen tar inte del av er budget.

Ni söker för en projekttid från 6 upp till 18 månader och anger hur många ni avser att skicka ut på fortbildningsaktiviteter. Och till vilka länder.

 • För ansökningsomgången under våren kan projektet starta från 1 juni fram till senast 31 december samma år.
 • I de fall en extra ansökningsomgång äger rum under hösten kan projektet starta från 1 januari fram till senast 31 maj året efter.
 • Projektet kan pågå mellan 6 och 18 månader.

Innan deltagaren påbörjar sin aktivitet ska sändande och mottagande organisation tillsammans med deltagaren komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i.

Överenskommelserna definierar parternas respektive rättigheter och skyldigheter. Med mera. Det finns särskilda formulär för dessa överenskommelser som ni ska använda om ert projekt blir beviljat.

Det finns olika vägar att gå för att hitta fortbildningsaktiviteter och platser att jobbskugga och undervisa vid. Fler tips hittar du på sidan Hitta samarbetspartner

Använd EPALE. Kurser och konferenser som arrangeras i olika länder i Europa hittar du bland annat på webbplatsen EPALE.

Genom EPALE kan du också dels hitta, dels efterlysa organisationer att jobbskugga och undervisa vid.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Genom webbplatsen School Education Gateway kan du bland annat söka efter kurser och platser att jobbskugga och undervisa vid. Du kan också lägga in en intresseförfrågan om att du och dina kollegor exempelvis vill jobbskugga i ett visst land inom ett särskilt område. Skolor runt om i Europa kan då omvänt hitta er förfrågan och erbjuda plats för jobbskuggning, eller undervisningsuppdrag om ni valt det.

Kurser och arbetsplatser på webbplatsen School Education Gateway

Genom eTwinning kan du hitta skolor och samarbetspartners. Det du behöver göra inledningsvis är att registrera dig via eTwinning.net. Registreringen är gratis.

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

Mer om eTwinning

Ansök till programmet

För att kunna ansöka behövs en kod, Organisation ID (OID) och ett användarkonto, EU Login.

För att få OID-koden registrerar du uppgifter om er organisation i databasen Organisation registration system. Uppgifterna i databasen läggs automatiskt in i er ansökan. Se därför till att informationen är uppdaterad och korrekt innan du börjar fylla i ansökningsformuläret.

Har ni PIC sedan tidigare förs era uppgifter över till databasen och ni får automatiskt en OID-kod. Du behöver alltså inte registrera er organisation igen. Sök på organisationsnamn (search organisation) eller PIC (advanced search) i databasen.

Kontrollera uppgifter om er organisation och OID: Databasen Organisation registration - kontrollera uppgifter och OID

Registrera, alternativt uppdatera: OID, Organisation Registration system och EU Login

Skaffa EU Login: EU Login - create an account på EU-kommissionens webbplats

Ansökan är ett webbformulär och ligger på EU-kommissionens webbplats. Du behöver ett EU Login för att kunna fylla i ansökan. Webbplatsen fungerar bäst med webbläsaren Google Chrome.

Instruktioner till ansökan: Applicant Guides - Submission phase på EU-kommissionens webbplats för ansökan

 • Organisationens/deltagarnas identifierade utvecklingsbehov.
 • Vad ni vill uppnå med projektet, målet med projektet.
 • Hur målet är kopplat till de identifierade utvecklingsbehoven.
 • Hur ni ska utvärdera om målet har uppfyllts.
 • Innehållet i de aktiviteter ni planerar att genomföra.
 • Vilka resultat ni förväntar er att aktiviteterna ska ge.
  (Vad aktiviteterna kommer att ge deltagarna, vad de ska lära sig. Till vilka mål de planerade aktiviteterna bidrar. Hur aktiviteterna bidrar till målen. Hur ni ska utvärdera om de förväntade resultaten uppnåtts.)
 • Hur ni ska välja deltagare till de aktiviteter ni planerar.
  (Urvalsprocess och kriterier ni planerar att använda. Varför ni väljer att använda den metoden för urvalet.)
 • Hur ni ska integrera resultaten från genomförda aktiviteter i det ordinarie arbetet.
 • Hur ni delar och sprider resultaten.
 • Projektbudget.
 • Erasmus kvalitetskriterier: försäkran om att ni följer riktlinjerna.

De medel som beviljas ska bidra till att täcka resor, dagligt uppehälle och eventuella kostnader för förberedelser med mera. Budgeten baseras på schabloner.

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

Ni konkurrerar med andra om de bidragsmedel som finns tillgängliga. Därför är en bra, relevant, realistisk och kvalificerad ansökan ert starkaste konkurrensmedel. Med de råd vi ger vill vi hjälpa dig att skriva en bra och korrekt ansökan. Projektet ska koppla till Erasmus+ mål och syften.

För att förbereda dig kan du använda ett utdrag av ansökan som underlag: Mall att använda som underlag till ansökan Erasmus+ korttidsprojekt yrkesutbildning 2022 (pdf)

Stöd att fylla i ansökan: Ansökarstöd Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt (pdf)

Stöd till ansökan finns också i anslutning till ansökningsformuläret på EU-kommissionens webbplats.

Kom på våra ansökningsseminarier där vi ger stöd och råd. Aktuella seminarier hittar du i vår evenemangskalender.

De kvalitetskriterier som används vid bedömningen av ansökan ger mer information om vilka frågor er ansökan bör svara på.

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, påverkan, proportionalitet, röd tråd och relevant mottagande organisation ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet. För godkänd ansökan krävs minst 60 poäng samt minst 50 procent av respektive bedömningskriterium.

Bedömningskriterierna, award criteria for short-term projects vocational education and training, ur Erasmus+ programhandledning (pdf)

Ansökan måste ni ha skickat in elektroniskt senast klockan 12:00:00 sista ansökningsdag för att komma med i ansökningsomgången. 

Får du tekniska problem med att skicka in ansökningsformuläret digitalt: ta en skärmdump på felmeddelandet, bifoga den tillsammans med ansökan, de dokument som ska bifogas ansökan och ansökans ID-nummer i ett mejl och skicka till adress erasmusplus@uhr.se.

Får du problem sista ansökningsdag måste du enligt regelverket kontakta oss senast klockan 14:00:00 för att få hjälp.

Se gärna till att skicka ansökan någon dag innan sista ansökningsdag – då kan vi hjälpa till om det blir tekniska problem.

Som sökande organisation kan ni bara beviljas ett (1) projekt inom Erasmus+ mobilitet per år. Är er organisation med i ett ackrediterat konsortium går det att få medel via det ackrediterade konsortiet parallellt med den här typen av projekt (inom samma budgetår). Ni kan söka korttidsprojekt även om ni är konsortiemedlem i annat projekt.

När du öppnar länken till ansökningsformulären kommer du till utbildningsområde Vocational Education and Training. Välj ansökningsformulär KA122-VET, Short-term projects. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU-login. 

När du skapat er ansökan hittar du den under fliken "My applications".

Det går bra att skriva på svenska. Du ska beskriva alla delar i ansökan i text. Alltså inga bilagor, länkar till webbsidor och liknande förutom Declaration of honour.

Kontrollera att du fyllt i alla budgetposter, exempelvis att du fyllt i posten för kursavgift om ni söker kurser, innan du skickar in ansökan.

För att beräkna avstånd och därmed resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsräknare Distance calculator. Det resultat du får fram visar det avstånd du ska ange i ansökan.

Stöd att fylla i ansökan finns i anslutning till ansökningsformuläret.

Lycka till!

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Vad händer efter att ni har sökt?

Vi beräknar skicka besked om beslut till samtliga sökande cirka tre månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Minst 60 poäng för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi ändrar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

I vår prövning av er begäran kan vi enbart ta hänsyn till brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ändra. Det är inte heller möjligt att överklaga beslutet till en annan rättslig instans.

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska du inom tre veckor från datum för beslut, skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få ändrat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se med ämnesraden "Begäran om ändring".

Vi behandlar ert ärende inom 15 dagar från det att vi har tagit emot det.

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se om du har frågor. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.

Blir ert projekt beviljat kommer ni att teckna ett kontrakt. Det beviljade bidraget betalas ut till det bankkonto som ni kommer att ange i samband med kontrakteringen.

Beviljade bidrag betalar vi ut i två omgångar.

 • Den första utbetalningen på 80 procent av ert beviljade bidrag betalar vi ut i början av projektet.
 • Den andra utbetalningen på resterande belopp betalar vi ut efter att er slutrapport för projektet har godkänts av oss. Det resterande beloppet kan komma att justeras utifrån vad ni utfört och redovisar i rapporten. 

Vid bedömningen och beräkningen av hur mycket bidrag som kan beviljas tas hänsyn till

 • Antal deltagare och aktivitetsperiodernas längd.
 • Tilldelad budget för mobilitetsprojekt för sektorn.

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd: Grön hållbarhet

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. Inkludering och mångfald är en av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Digital omställning

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet: Digitalisering

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Är ni en vuxenutbildningsorganisation kan ni använda EPALE för att nätverka med kollegor runt om i Europa, hitta nyheter och evenemang, verktyg och användbara resurser.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

School Education Gateway är en internationell digital knutpunkt för skolor där ni kan ta del av och dela med er av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan ni också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser.

School Education Gateway - digital knutpunkt för skolor

Direkt till ansökan

När du öppnar länken till ansökan kommer du till utbildningsområde Vocational Education and Training. Där väljer du ansökningsformulär KA122-VET, Short-term projects. För att komma åt ansökan loggar du in med ditt EU Login.

Ansökningsformulär Vocational Education and Training Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

 • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
 • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52
 • Linda Nilsson, 010-470 03 07
 • Sanna Nilsson, 010-470 04 85
 • Tuija Venermo, 010 470 04 93
 • Sara Österberg, 010-470 06 42