Lyssna

För dig som har beviljad ackreditering

Vi beskriver hur projekt inom ramen för en ackreditering ska hanteras, från uppstart till avslut. Här har vi samlat dokument och bilagor för varje års projektbudget och kontrakt, liksom verktyg och resurser som ni kan behöva under projektets gång.

Projektcykel

Att vara ackrediterad innebär att ni, som enskild organisation eller konsortium, fram till 2027 är medlemmar inom ett specifikt område inom Erasmusprogrammet. Ni har en Erasmusplan med formulerade mål och mätmetoder, och ansöker om projektmedel för att kunna genomföra aktiviteter som bidrar till att ni uppfyller era mål.

Alla aktiviteter ni genomför inom ramen för er ackreditering ska bidra till att uppnå målen i er Erasmusplan. Målen i Erasmusplanen ska svara mot era utvecklingsbehov och ska harmonisera med Erasmusprogrammets mål och riktlinjer.

Som ackrediterad organisation har ni möjlighet att ansöka om budget varje år. Varje budgetansökan kopplas till ett projekt som kan pågå i 15 eller 24 månader. Det innebär att projektet kopplat till budgetansökan från år 1 delvis kommer att löpa parallellt med projekt kopplat till budgetansökan år 2, projekt kopplat till budgetansökan från år 2 delvis kommer att löpa parallellt med projekt kopplat till budgetansökan år 3 och så vidare.

Det finns inget som hindrar att innehåll, mål och partners i projekt kopplat till ett visst års budget är desamma som i projekt kopplat till senare års budgetansökningar.

Budgetansökan är öppen under våren varje år. Datum publicerar vi inför varje ansökningsomgång på Utbyten.se. Inför varje budgetansökan anordnar vi ett ansökningsseminarium där du har möjlighet att få stöd i ansökningsprocessen. Vi mejlar inbjudan till seminariet till alla ackrediterade organisationer.

Organisationer som har en ackreditering för den egna organisationen kan ansöka om att ändra ackrediteringstyp till konsortieackreditering. Med en konsortieackreditering kan din organisation söka budget även för andra organisationer som vill arbeta mot målen i er Erasmusplan. Ni kommer då att stå som samordnare för konsortiet och organisationerna ni inkluderar kommer att vara konsortiemedlemmar.

Använd följande formulär för att ansöka: Ansökan om att ändra från enskild organisation till konsortium (word) (SE BIFOGAD FIL)

Ansökan behöver vara oss tillhanda senast den 15 december om ändringen ska hinna genomföras inför vinterns budgetansökan. Ansökan skickas till respektive e-postadress:  

Erasmus+ mobilitet skola: ka1skola@uhr.se

Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande: ka1vux@uhr.se

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning: ka1yrkes@uhr.se 

Efter varje avslutad projektperiod skickar du in en slutrapport. Dessutom behöver du minst en gång under en femårsperiod lämna in en rapport om hur arbetet med Erasmus kvalitetskriterier har sett ut samt en rapport om hur arbetet mot målen i er Erasmusplan framskrider. Du måste även minst en gång under en femårsperiod uppdatera er Erasmusplan. Vi anordnar informationsmöten för att ge stöd i det arbetet.

Efter programperiodens slut kan det bli aktuellt att lämna in en avslutningsrapport för själva ackrediteringen. I nuläget vet vi inte hur den rapporten kommer att se ut eller när den ska skrivas.

Regelverk, bilagor och stöd per år

För att säkra kvaliteten i projektet, lärandeprocesserna och verksamhetsutvecklingen samt ge stöd i hanteringen av projektet och det beviljade bidraget finns regler och ramverk att förhålla sig till. Varje års utlysning (inbjudan att ansöka) med tillhörande budgetperiod kan ha olika regelverk. Därför är det viktigt att ta del av informationen som är kopplad till utlysningsåret, alltså det år ert projekt beviljades och projektperioden startade.

Projekten startar den 1 juni varje utlysningsår. Beviljad budget för projektet kan bara användas i enlighet med regelverket som gäller för respektive års utlysning. Exempelvis kan projektägare inom yrkesutbildningssektorn som beviljades projekt 2022 eller 2023 inte använda medel till gruppmobilitet, eftersom gruppmobilitet blev möjligt inom yrkesutbildningssektorn först i 2024 års utlysning.

Här hittar du information om regler och projekthantering för olika utlysningsår. För rätt information – läs vidare under det år ert projekt blev beviljat och projektperioden startade.

För projekt med beviljad budget 2021

För projekt med beviljad budget 2022

För projekt med beviljad budget 2023

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

  • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
  • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52
  • Sara Österberg, 010-470 06 42
  • Helena Legnell, 010-470 04 56
  • Susanna Lorentz, 010-470 03 96
  • Kajsa Gomez Svensson, 010-470 06 70
  • Guo Wei, 010-470 04 71
  • Ida Kettley, 010-470 04 03