Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är att öka kompetens, yrkesskicklighet och anställningsbarhet för de som deltar samt att höja intresset för yrkesutbildning.

Internationell erfarenhet

Med Erasmus+ mobilitet får personal och studerande internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling. Det finns även möjlighet att bjuda in handledare från andra länder.

Individers yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Höja kompetensen och öka yrkesskickligheten

Syftet är att höja kompetens och kvalitet i utbildningen. Det primära målet är att öka yrkesskickligheten och därmed anställningsbarheten för elever/studerande i yrkesutbildning samt öka intresset för yrkesutbildning. 

Tolerans och mångfald av vikt

Med anledning av det ökade antalet migranter, flyktingar och asylsökande är projekt som det interkulturella klassrummet, undervisning av flyktingar och asylsökande, svenska som andraspråk samt tolerans och mångfald av särskild vikt.

Organisationerna som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning kan söka.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Ackreditering för förenklad ansökan

Det har tidigare varit möjligt att få er organisation ackrediterad genom ett så kallat VET Mobility Charter. Om ni fått ackrediteringen beviljad betyder det att ni kan göra en förenklad ansökan om projektmedel inom Erasmus+ mobilitet.

Ny möjlighet att söka ackreditering äger rum hösten 2020:

Erasmusackreditering för långsiktig planering

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit