Lyssna

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskicklighet – och därmed kvaliteten i undervisningen och lärandet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning får personal möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder. Yrkesfärdigheter och kvalifikationer stärks vilket sedan kan tillämpas och spridas inom och utanför den egna organisationen.

Studerande får möjlighet att utveckla sin yrkesskicklighet för nuvarande och framtida arbetsmarknad. De får nya perspektiv, blir mer delaktiga och aktiva samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

Vad ni kan göra

Personal som deltar kan undervisa, gå en kurs eller jobbskugga, både på plats och digitalt.

Studerande kan praktisera vid en relevant organisation utomlands under en kortare eller längre period och delta i yrkestävlingar. Studerande kan också studera och delta i lärande i grupp (från och med 2024 års utlysning).

Det är även möjligt att bjuda in personer med särskild kompetens eller profession för att stärka undervisningen och lärandet vid er skola/organisation. Ni kan också ta emot lärarstudenter från andra länder som vill praktisera.

För att planera och lägga grunden för ett bra utbyte för de som deltar finns möjlighet att genomföra ett förberedande besök.

Vad det ska leda till

Alla aktiviteter som genomförs inom Erasmus+ mobilitet ska bidra till att uppnå något eller några av programmets övergripande mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande.
 • Främja inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande i samhället.
 • Främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden.
 • Stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.

Inom området yrkesutbildning ska aktiviteterna specifikt leda till att:

Stärka kvaliteten på den grundläggande och kvalificerade yrkesutbildningen i Europa genom att

 • stärka nyckelkompetenser och färdigheter, särskilt språkinlärning
 • stödja utvecklingen av yrkeskunskaper som behövs på den nuvarande och framtida arbetsmarknaden
 • stödja utbyte och överföring av bästa praxis, främja användandet av nya och innovativa pedagogiska metoder och teknik samt stödja lärares, utbildares, mentorers och annan personals professionella utveckling.

Bidra till att skapa ett europeiskt utbildningsområde genom att

 • bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare att genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet, och samtidigt utveckla internationaliseringsstrategin
 • göra utlandspraktik till en realistisk möjlighet för alla studerande i yrkesutbildning, och öka den genomsnittliga längden på mobiliteten för att på så sätt stärka kvaliteten och effekten av utbytet
 • främja kvalitet, öppenhet och erkännande av de kunskaper som personal och studerande får av sin utbytesperiod utomlands, särskilt genom att använda europeiska verktyg och instrument för detta.

Organisationer som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning som gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor, folkhögskolor, YH-utbildningar, vuxenutbildning, kommuner, myndigheter, företag och föreningar kan söka.

Två vägar att gå – prova på eller långsiktigt deltagande

Det finns två varianter av mobilitetsprojekt.

 • Korttidsprojekt (Short-term projects) passar er som ansöker för första gången, är en liten gräsrotsorganisation eller är en mindre organisation och vill genomföra lite färre aktiviteter med lägre budget. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 6 till 18 månader.
 • Projekt för ackrediterade organisationer (Accredited projects) vänder sig till er som har en Erasmusackreditering. Projekten möjliggör ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande. Aktiviteterna kan genomföras under en projektperiod på 15 månader med möjlighet att förlänga till 24 månader.

Ackreditering – för långsiktig utveckling

Erasmusackrediteringen är ett verktyg för organisationer som vill delta i programmet kontinuerligt. Den kan också ses som en typ av "Erasmusmedlemskap". Ackrediteringen bygger på en strategisk plan för långsiktig kompetensutveckling av personal och elevutbyten. Med den strategiska planen som grund ansöker ni sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Ackreditering för långsiktig utveckling

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Organisationer som deltar måste arbeta i enlighet med programmets grundläggande principer:

Det finns möjlighet att söka extra bidrag för att kunna genomföra klimatsmarta resor och för att kunna inkludera deltagare med begränsade möjligheter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet. För ackrediterade organisationer finns dessutom möjligheter att samarbeta med ännu flera länder runt om världen.

Stöd och verktyg att använda

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad.

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av olika dokument som hjälper en person som studerar eller arbetar att göra sina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa.

Europass på uhr.se

Euroguidance är en informationsresurs som ni kan använda i arbetet med utbyten av olika slag. Genom Euroguidance Sweden får ni hjälp att vägleda elever och studerande inför, under och efter en utlandsvistelse. Här finns verktyg, tips och informationsmaterial för att stimulera, stötta eller följa upp.

Euroguidance - inför en utlandsvistelse på uhr.se

Är ni en vuxenutbildningsorganisation kan ni använda EPALE för att nätverka med kollegor runt om i Europa, hitta nyheter och evenemang, verktyg och användbara resurser.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

För deltagare i ett mobilitetsprojekt ger eTwinning bland annat möjlighet att kommunicera med den mottagande skolan och ta del av webbaserade utbildningar. Ni kan också använda eTwinning för att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

School Education Gateway är en internationell digital knutpunkt för skolor där ni kan ta del av och dela med er av idéer, initiativ, metoder och resursmaterial. Här kan ni också hitta projektpartners och delta i kostnadsfria kurser.

School Education Gateway - digital knutpunkt för skolor

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Vi jobbar med Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning:

 • Nichlas Malmdahl, 010-470 04 02
 • Carmen Munoz Escalante, 010-470 04 52
 • Sara Österberg, 010-470 06 42
 • Helena Legnell, 010-470 04 56
 • Susanna Lorentz, 010-470 03 96
 • Kajsa Gomez Svensson, 010-470 06 70
 • Guo Wei, 010-470 04 71
 • Ida Kettley, 010-470 04 03