Vi går igenom vilka organisationer som kan söka programmet, aktiviteter som är möjliga att genomföra, hur projektet är uppbyggt samt beskriver olika roller och hur ansvaret fördelas mellan parterna i ett projekt.

Organisationerna som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning och yrkesvägledning som

  • gymnasieskolor
  • gymnasiesärskolor
  • folkhögskolor
  • YH-utbildningar
  • vuxenutbildning
  • kommuner
  • myndigheter
  • företag och föreningar.

För att elevpraktik ska räknas som yrkesutbildning ska ettåriga, tvååriga och treåriga utbildningar innehålla minst fem, tio respektive femton veckors obligatoriskt lärande på en arbetsplats. För att personal ska kunna delta krävs att resultatet hamnar inom ramen för yrkesutbildning. 

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som den organisation eller skola du har en arbetsrelation till eller studerar vid planerar att genomföra inom programmet.

Gå ihop med andra och sök som konsortium

För större och mer strategiska projekt kan ni söka bidrag gemensamt med andra organisationer som ett nationellt konsortium. På så vis kan projektet eller kompetensutvecklingen få större spridning. 

Konsortiet ska bestå av minst tre organisationer där en organisation tar på sig ansvaret att samordna konsortiet och projektet. Kontakta gärna oss handläggare om ni tänker söka som konsortiesamordnare.

Aktiviteter som ingår i programmet 

Elever/studerande och lärlingar kan praktisera minst två veckor (tio arbetsdagar) upp till tre månader. Också nyutexaminerade, så kallade recent graduates, kan delta inom ett år efter examen. För längre utbytesperioder (ErasmusPro, se nedan) kan praktiken vara från tre till 12 månader.

Lärare kan jobbskugga men även undervisa i minst två dagar (exklusive resdagar) upp till två månader. 

Observera att era programaktiviteter måste ingå i samma ansökan. 

Yrkesinriktad praktik

Det här ger elever och studerande möjlighet att praktisera på en arbetsplats eller en utländsk partnerskola. Även nyutexaminerade kan delta upp till ett år efter examen. 

ErasmusPro – långa utbytesperioder 

Aktiviteten passar lärlingar och nyutexaminerade. Långa mobiliteter,  det vill säga utbyten på 3–12 månader, kallas ErasmusPro. Vid bedömning av ansökan är det ett kriterium. Det är inget krav att inkludera ErasmusPro i er ansökan, men är nödvändigt för att kunna få full poäng. För att underlätta långa mobiliteter kan ni ansöka om en planeringsresa inför varje utbyte. En lärare per deltagare och mottagande organisation kan då åka på förhand för att planera och komma överens om vilket lärande som kan och ska ske under praktikperioden.

Undervisnings-/utbildningsuppdrag

Anställda i organisationer som arbetar med yrkesutbildning kan undervisa vid  utländska partnerskolor med yrkesinriktning. Även personer som, utan att vara anställda, har en yrkesmässig koppling till en yrkesutbildningsorganisation i Sverige kan delta.

Anställda från partnerorganisationen

Det är också möjligt att bjuda in anställda från den utländska partnerorganisationen att hålla utbildning vid den egna organisationen/konsortiet.

Jobbskuggnings-/observationsperiod eller praktik

Här ges yrkeslärare och annan yrkesutbildningspersonal möjlighet att lära av kollegor vid en utländsk skola eller annan relevant organisation som erbjuder yrkesutbildning. Eller praktik vid ett företag.

Personal med arbetsrelation

Även personal som på annat sätt har en arbetsrelation till den sökande organisationen eller som är involverad i det strategiska utvecklingsarbetet kan delta.

Så är projektet uppbyggt

Ett mobilitetsprojekt omfattar minst två organisationer, en sändande och en mottagande, från olika länder.

Ni söker för en projekttid på ett till två år och anger hur många ni avser att skicka ut på fortbildningsaktiviteter. Och till vilka länder. Som sökande organisation ansvarar ni för att samordna och administrera projektet. Ni har också hand om kontrakt, budget och rapportering.

Projektstart och slut

  • För ansökningsomgången under våren med sista ansökningsdag i februari kan projektet starta från 1 juni fram till senast 31 december samma år.
  • I de fall en extra ansökningsomgång äger rum med sista ansökningsdag i oktober kan projektet starta från 1 januari fram till senast 31 maj året efter.

Längden på projektet kan vara mellan 12 och 24 månader.

Språkbedömning vid praktik

Att utveckla sina språkkunskaper är viktigt. Elever/studerande som ska praktisera längre än 19 dagar får därför göra en språkbedömning. Dels inför, dels efter sin mobilitet. Som stöd finns verktyget Online Linguistic Support.

Språkligt stöd för elever på praktik

Överenskommelser med deltagarna

Innan personalen påbörjar sin aktivitet ska sändande och mottagande organisation tillsammans med deltagaren komma överens om vilken verksamhet hen ska delta i. För elever/studerande ska ni även komma överens om vilket lärande som ska ske och sätta lärandemål.

Överenskommelserna definierar parternas respektive rättigheter och skyldigheter. Med mera. Det finns särskilda formulär för dessa överenskommelser som ni ska använda om ert projekt blir beviljat.

Använd EPALE och eTwinning som samarbetsplattform

Är ni en vuxenutbildningsorganisation kan ni använda EPALE för att nätverka med kollegor runt om i Europa, hitta nyheter och evenemang, verktyg och nyttiga länkar.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildning i Europa

Är ni en skola ger eTwinning bland annat möjlighet att samarbeta med alla inblandade skolor, både under och efter mobilitetsprojektets gång, då webbplatsen erbjuder olika samarbetsverktyg och samarbetstjänster.

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete