Inom Erasmus+ finns möjlighet att få stöd för att dels testa, dels utveckla sina språkkunskaper. Språkstödet erbjuds elever som har fått en praktikplats genom programmet.

Ni använder Online Linguistic Support

Erasmus+ Online Linguistic Support ger stöd i form av webbaserade språktest och kurser. Eleverna testar sig (en del går även en kurs) i det språk som i huvudsak kommer att användas vid praktiken. Är det elevens modersmål kan hen inte ta del av språkstödet.

Till Erasmus+ Online Linguistic Support

Alla elever gör ett språktest

Språktestet är obligatoriskt för elever som ska praktisera i minst 19 dagar. Undantaget är elever vars modersmål är det huvudsakliga språket för praktiken.

Eleven genomför testet före och i slutet av mobilitetsperioden. Det sista testet får eleven den 15:e i den månad som står som slutmånad för mobiliteten.

Frivilliga språkkurser

Språkkurserna är frivilliga att delta vid och erbjuds eleven utifrån behov och antal licenser som finns tillgängliga vid er organisation. En kurs kan påbörjas efter att eleven genomfört det obligatoriska språktestet.

Språk som finns tillgängliga

Språkstödet täcker engelska, franska, tyska, spanska, italienska och nederländska för språktestet och alla kursnivåer.

Svenska, danska, grekiska, bulgariska, finska, kroatiska, ungerska, slovakiska, polska, estniska, litauiska, lettiska, rumänska och slovenska finns tillgängligt för språktest och kurs upp till nivå A1.

Portugisiska finns tillgängligt för språktest och kurs upp till nivå B2.

Tjeckiska finns tillgängligt för språktest och kurs upp till nivå A2.

Iriska och maltesiska finns endast tillgängligt för språktest.

På sikt är det tänkt att samtliga officiella EU-språk ska finnas tillgängliga i språkstödet.

Stöd i andra språk

För att erbjuda elever stöd i andra språk kan ni söka särskilda medel på 150 euro per deltagare för att ordna och erbjuda det språkstöd eleven behöver. Ni kan också använda de bidrag ni fått tilldelade för att hantera projektet, Organisational Support. Mer information om vad ni kan söka och för vad finns på sidan Ekonomi och bidrag.

Tilldelning i form av licenser

Er organisation tilldelas språktest och kurser för det webbaserade språkstödet i form av licenser kopplade till en kontraktsperiod, och gäller för ansökningar från och med 2015. När ni fått ett antal licenser tilldelade fördelar ni dem enligt principen

 • en licens för språktest per deltagare/elev (samtliga)
 • en licens för språkkurs till vissa deltagare/elever efter behov (frivilligt).

Uppgifter om när ni kan logga in i systemet och när licenserna är tillgängliga mejlas till den kontaktperson som registrerats i språkverktyget.

Användarhandbok: User guide: Licence Management System

Om språkbedömningen

Språkbedömningen och kurserna följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR):

 • Testet ska genomföras i det huvudsakliga språket för elevens utbyte.
 • De nivåer som erbjuds är A1-C2.
 • Nivån på frågorna anpassas kontinuerligt utifrån svaren (kontinuerlig progression).
 • När testet är klart får deltagaren veta på vilken nivå han/hon ligger enligt CEFR, per del och sammanlagt.

Ni bestämmer språk och lägger in uppgift om språk, mejladress och sista datum för när testet ska vara genomfört för varje elev i systemet. Därefter får eleven ett mejl med information om språktestet och skapar ett konto i systemet, lägger in uppgift om praktikens längd och genomför testet.

När testet är klart får eleven besked om vilken nivå kunskaperna motsvarar. 

Kriterier för urval till kurs

Ni har möjlighet att själva bestämma vilka kriterier som ska gälla för urvalet av de elever som ska erbjudas en språkkurs. Dock finns några regler att följa:

 • Kriterierna ska vara transparenta och tillgängliga för deltagarna.
 • Urvalskriterierna får inte diskriminera någon.
 • Licenserna, och därmed kurserna, ska delas ut utifrån behov av språkligt stöd.
 • Kurserna ska ges till de elever som vill gå en kurs.

Om språkkurserna

Kurserna blir tillgängliga från och med det datum som ni tilldelar en licens till eleven. Den kurs som eleven genomför ska ske i det huvudsakliga språk som gäller för praktiken, och ska vara samma språk som eleven genomfört språktestet i.

De studenter som får nivå B2, C1 eller C2 i det första språktestet kan tilldelas en licens för språkkurs i antingen samma språk eller i utbyteslandets lokala språk.

 • Kursen startar när eleven loggat in, och gäller från första inloggningen på kursplattformen och lika lång tid som praktikperioden. Exempel: första inloggningen är 10 oktober för en mobilitet som är 6 månader. Kurslicensen är då giltig till 10 april.
 • Eleven kan delta i olika kurser och tester med fokus på bland annat läs- och hörförståelse, grammatik och uttal.
 • Eleven kommunicerar med lärare och medstudenter, online och offline
 • Lärarna besvarar elevens frågor inom 24 timmar.

Förutom själva kursmomenten finns också artiklar, glosor, grammatik, med mera.

Genom plattformen kan eleven även gå lärarledda kurser

Lärarledda kurser inom varje nivå (A, B och C) startar en gång i veckan. 1-6 personer kan delta i varje kurs.

För support

Har du frågor om regelverket för språkstödet, licenserna och hur de ska användas, kontakta oss på e-post ka1yrkes@uhr.se

Behöver du teknisk support eller har frågor om verktyget, testet och kurserna kontaktar du leverantören av verktyget. En funktion för felanmälan och ett frågeformulär finns i verktyget.

Technical Questions and Answers on the Online Linguistic Support

För support

Har du frågor om regelverket för språkstödet, licenserna och hur de ska användas, mejla till ka1yrkes@uhr.se

Behöver du teknisk support eller har frågor om verktyget, testet och kurserna kontaktar du leverantören av verktyget. En funktion för felanmälan och ett frågeformulär finns i verktyget.

Technical Questions and Answers on the Online Linguistic Support

OLS virtual tour of language assessment for participants

OLS virtual tour of language courses for participants

Länkar till FAQ:er, video, MOOC:s, med mera