Lyssna

Mer om programmet

Det huvudsakliga målet med Erasmus+ samarbetspartnerskap är att stärka kompetens och kvalitet inom utbildningsområdet. Här ges en kort introduktion till programmet.

Höj kvaliteten på lärandet och utveckla verksamheten

Syftet med samarbetspartnerskap är att främja transnationellt nätverkande och utveckling av kvalitativa innovativa metoder och aktiviteter inom utbildningsområdet.

Samarbetspartnerskapen ska främja utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder och bidra till att produkter och resultat tas fram genom europeiskt samarbete. De resultat som tas fram förväntas spridas på lokal, regional, nationell och transnationell nivå och ska kunna återanvändas och skalas upp och i den mån det är möjligt användas tvärdisciplinärt.

Organisationer som kan söka

Olika typer av organisationer med olika profil och kompetenser kan ansöka och delta i ett samarbetspartnerskap. Det viktiga är att partnerskapet som helhet och de organisationer som ingår har möjlighet att påverka målgrupperna för projektet och bidra till utveckling inom den utbildningssektor/-er man söker inom. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det avgörande.

Er projektidé ska kopplas till prioriteringarna

Motiveringen för projektidén bör stämma överens med er verksamhetsplan och ska även kopplas till någon av de prioriteringar som EU har tagit fram. Ett effektivt tillvägagångssätt är att se vad ni redan jobbar med, vad som redan görs bra, vilka utmaningar ni har och vad som kan utvecklas vidare.

Projektet måste ta upp minst en av de prioriteringar som identifierats för Erasmus+ partnerskap. Prioriteringarna är uppdelade i övergripande och områdesspecifika prioriteringar.

Övergripande prioriteringar

 • Verka för gynnsamma lärandemiljöer för alla, motverka tidiga skolavhopp och bristande kunskaper inom grundläggande färdigheter (läsning och skrivning, matematik, naturkunskap och teknik).
 • Stödja lärare, skolledare och andra lärarprofessioner.
 • Utveckling av nyckelkompetenser.
 • Främja ett helhetsperspektiv på språkundervisning och språkinlärning.
 • Främja intresse för och gynna spetskompetens inom naturvetenskap, teknologi, teknik och matematik (STEM- och STEAM-metoderna)
 • Utveckla högkvalitativa system för förskoleverksamhet och barnomsorg
 • Erkännande av läranderesultat för deltagare i transnationell mobilitet.
 • Flexibla utbildningsmöjligheter med hög kvalitet för vuxna.
 • Skapa vägar till kompetensutveckling, förbättra tillgängligheten samt öka vuxnas deltagande i olika former av lärande lärande.
 • Höja kompetensen hos utbildare och annan personal inom lärande för vuxna.
 • Utveckla kvalitetssäkringssystem inom lärande för vuxna.
 • Utveckla lokala lärandemiljöer som arbetar mot livslångt och inkluderande lärande.
 • Skapa och främja möjligheter till lärande för alla medborgare och generationer.
 • Anpassa yrkesutbildning och praktik till arbetsmarknadens behov.
 • Utöka flexibiliteten och möjligheterna inom yrkesutbildning.
 • Bidra till innovation inom yrkesutbildning.
 • Öka attraktiviteten för yrkesutbildningar.
 • Förbättra kvalitetssäkringen inom yrkesutbildning.
 • Upprätta och genomföra internationaliseringsstrategier för yrkesutbildningsanordnare.
 • Främja sammanlänkade högskolesystem.
 • Främja innovativa läro- och undervisningsmetoder.
 • Utveckla STEM/STEAM inom högre utbildning och främja kvinnors deltagande inom STEM.
 • Främja excellens inom undervisning och kompetensutveckling.
 • Bygga upp inkluderande system för högre utbildning.
 • Stödja digital och grön kompetensutveckling inom högre utbildning.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Partnerskapet kan sättas samman av organisationer som sinsemellan är olika, som exempelvis enskilda utbildningsorganisationer, företag, förvaltningar och frivilligorganisationer.

Utgå från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyt till er de partnerorganisationer som är mest lämpade att bidra. Dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

I ett samarbetspartnerskap ska minst tre organisationer från tre olika länder som deltar i Erasmus+ ingå. Samarbetet ska pågå i 12 – 36 månader beroende på mål och aktiviteter.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge, Nordmakedonien, Serbien och Turkiet.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. De medel ni kan ansöka om ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Använd digitala plattformar för samarbetet

EU-kommissionen har flera olika digitala plattformar, verktyg och annat stöd som ni kan använda inför er ansökan och under projektet om ni får er ansökan beviljad. 

Stöd och användbara verktyg

Film: Pandemins påverkan på arbetet inom Erasmus+


Susanne Ribbesjö, handläggare för Erasmus+, berättar och svarar på vanliga frågor.

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka2partnerskap@uhr.se

Du kan också nå oss på telefon 010-470 03 00.

För frågor om Beneficiary Module: erasmusplus@uhr.se

Vi som jobbar med Erasmus+ samarbetspartnerskap:

Högre utbildning:

Aarushi Balani

Jennifer Martin Schuch

Skola:

Susanne Ribbesjö

Mette Sandh

Vuxnas lärande:

Suzanne Jenner

Aline Rojas Österlind

Yrkesutbildning:

Lisa Bergström

Anna Fors

Elin Karvonen