När ni ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? Vi försöker hjälpa er att tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Relevans, påverkan, långsiktighet och spridning

Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Målet är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

Gör en behovsanalys

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Planera projektet

Bestäm vilka partners ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Och sist men inte minst - hur ska projektbudgeten se ut?

Aktiviteter i projektet

Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i partnerlandet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning

Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projekte avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat.

Bedömningskriterierna ger mer information om vilka frågor en ansökan bör svara på

Koppla projektidén till minst en prioritering

Er projektidé behöver knytas till minst en av de prioriteringar som gäller för strategiska partnerskap. Det finns dels övergripande, så kallade horisontella, prioriteringar som gäller för alla utbildningsområden, dels specifika prioriteringar för högre utbildning. Ni väljer en huvudprioritering samt eventuellt ytterligare prioriteringar, högst två. De prioriteringar ni väljer är utgångpunkten för ert projekt och ska beskrivas i er problemanalys och era projektmål.

Prioriteringarna beskrivs i programhandledningen:

Aims and priorities of a strategic partnership 2020, version 2 (pdf)

Specifikt för högre utbildning gäller prioriteringarna

  • Främja internationalisering.
  • Ta itu med kompetensunderskott och kompetensglapp.
  • Belöna excellens inom undervisning och kompetensutveckling.
  • Bygga upp inkluderande system för högre utbildning.
  • Främja civilt deltagande.
  • Stödja införandet av det europeiska studentkortet.
  • Konsolidering och vidareutveckling av dataverktyg och datakällor inom högre utbildning.
  • Främja ändamålsenliga, effektiva och hållbara systemmodeller för finansiering och styrning.

Anknyt till policymålen

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål som är satta för Erasmus+, målen för EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och målen för den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildning, Education and Training 2020.

Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020 på regeringen.se

Strategic Framework – Education and Training 2020 på EU-kommissionens webbplats

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen. I programhandledningen beskrivs de förväntade resultaten: 

Outcomes and impact of a strategic partnership 2020 (pdf)