När ni ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? Vi försöker hjälpa er att tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Relevans, påverkan, långsiktighet och spridning

Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Målet är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

Gör en behovsanalys

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Planera projektet

Bestäm vilka partners ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Och sist men inte minst - hur ska projektbudgeten se ut?

Aktiviteter i projektet

Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i partnerlandet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning

Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projektet avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

Bedömningskriterierna ger mer information om vilka frågor en ansökan bör svara på

Koppla projektidén till minst en prioritering

Er projektidé behöver knytas till minst en av de prioriteringar som gäller för strategiska partnerskap. Det finns dels övergripande, så kallade horisontella, prioriteringar som gäller för alla utbildningsområden, dels specifika prioriteringar för skola. Ni väljer en huvudprioritering samt eventuellt ytterligare prioriteringar, högst två. De prioriteringar ni väljer är utgångpunkten för ert projekt och ska beskrivas i er problemanalys och era projektmål.

Prioriteringarna beskrivs i programhandledningen:

Aims and priorities of a strategic partnership 2020, version 2 (pdf)

Specifikt för skolområdet gäller prioriteringarna

  • Höja kompetensen hos lärare och lärarstuderande, stärka ledarskapsrollen, stödja lärare i arbetet med nyanlända.
  • Stärka basfärdigheter – matematik, naturvetenskap, teknik och läs- och skrivförmåga, språkmetoder, som problembaserat lärande utifrån individen i ett multikulturellt klassrum.
  • Förebygga tidiga skolavhopp – metoder för individanpassat lärande och övergång till olika skolstadier.
  • Stärka kvaliteten inom förskolan.

Anknyt till policymålen

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål som är satta för Erasmus+, målen för EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och målen för den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildning, Education and Training 2020.

Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020 på regeringen.se

Strategic Framework – Education and Training 2020 på EU-kommissionens webbplats

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen. I programhandledningen beskrivs de förväntade resultaten: 

Outcomes and impact of a strategic partnership 2020 (pdf)

Nyttiga resurser

Är en digital plattform för skolsamarbete. Här kan du dela resurser, diskutera idéer, hitta samarbetspartners och utveckla samarbetsprojekt. Genom eTwinning kan du och din klass samarbeta med lärare och elever runt om i Europa. Ni väljer själva hur ni ska lägga upp arbetet för att nå läroplanens mål. Det är även möjligt att starta ett projekt med en klass i Sverige. Gå med du också!

eTwinning - digital plattform för skolsamarbete

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

En webbplattform för dig som arbetar inom skolområdet. Här hittar du vägledning, stöd och verktyg liksom nyheter, goda exempel, guider och nyttiga länkar. Webbplatsen fungerar som en internationell knytpunkt för skolor där du kan ta del av och dela med dig av idéer, inititativ, åtgärder och resursmaterial. Allt för att göra det möjligt för alla att lyckas i skolan. Du kan också söka samarbetspartner, kurser och platser att jobbskugga och undervisa vid.

Om School Education Gateway

School Education Gateway, Europas webbplattform för skolutbildning

Onlinekurs: Möjligheter till bidrag och utveckling genom Erasmus+ skola

Få tips, stöd och konkreta exempel på hur ni använder Erasmus+ - hur ni kan förverkliga era idéer och vad ni kan samarbeta kring med andra förskolor och/eller skolor i Europa. Vilka möjligheter till bidrag finns och hur skriver ni en lyckad ansökan till Erasmus+? Kursen anordnas av School Education Gateway, webbportalen för skolor i Europa.

Kontakta oss gärna efter att du gått kursen om ni planerar att ansöka inom Erasmus+ så ger vi er hjälp att komma vidare.

MOOC-kurs: Erasmus+ funding opportunities for schools på School Education Gateway