Ett partnerskap kan utifrån omfattningen och inriktningen på projektet behöva olika stor budget. Se vilka kostnader som är giltiga att söka bidrag för samt när utbetalning sker.

Beräkna budget utifrån behoven

När ni tar fram er budget är det viktigt att ni räknar utifrån det ni faktiskt planerar att genomföra. Utgå från projektets kärna - hur ofta ni behöver träffas, hur mycket tid personalen behöver lägga ned på eventuella produkter och hur ni tänker presentera och sprida resultaten.

Kostnader du kan söka bidrag för

Bidragsbudgeten består av en meny av poster som du kan välja mellan beroende på projektets omfattning och vilka resultat ni tänker er. Maximalt kan ett projekt beviljas 16 500 euro per partner och år. Summan multiplicerar ni med antal partner (minst två programländer och max sex partners i projektet).

Exempel: ett projekt med tre partners kan för hela projektet ansökan om 16 500 euro gånger 3 = 49 500 euro. Om partnerskapet sträcker sig över det maximala antalet månader, 24, blir det 99 000 euro.

Projektledning och administration

Budgetposten "project management and implementation" ska bidra till att täcka kostnader för att administrera och driva projektet: planering, samordning och kommunikation mellan partners, informationsmaterial, olika projektaktiviteter, med mera. Här ingår även bidrag för att ta fram mindre produkter i form av undervisnings- och utbildningsmaterial, metoder och spridningsmaterial (webbinformation, broschyrer, med mera).

Du kan också använda den här budgetposten för att täcka allt som inte någon annan budgetpost täcker.

Resor och uppehälle

Om ni planerar undervisnings-, utbildnings- och lärandeaktiviteter söker du bidrag för resa och uppehälle under budgetposterna "travel" och "individual support".

För att beräkna resekostnader använder du EU-kommissionens avståndsberäknare: Distance calculator Erasmus+

Särskilda kostnader för resor

Du kan ansöka om extra medel för resor om kostnaden uppgår till max 80 procent av den totala faktiska kostnaden. Det gäller om du kan motivera att standardschablonen för resa inte täcker minst 70 procent av reskostnaden för deltagarna.

Särskilda kostnader för projektet

Behöver ni en viss kompetens som ni själva saknar kan du under "exceptional costs" söka bidrag för den kompetensen eller tjänsten. Det kan till exempel handla om att göra en extern utvärdering eller större översättning. Kostnaderna motiverar du i ansökan.

Särskilda behov

Deltagare med funktionsnedsättning kan ansöka om extra medel för ökade omkostnader i samband med deltagande i projektet.

Tabell över bidragsberättigade kostnader och bidragsbelopp

Budgetposter och giltiga kostnader - Funding rules strategic partnerships 2020 (pdf)

Viss egenfinansiering

Bidrag inom Erasmus+ är just ett bidrag. Det innebär att det inte täcker alla kostnader som kan uppstå i samband med ert projekt. En viss medfinansiering behöver ni som deltar i projektet själva gå in med. Det är då inte alltid reda pengar det handlar om, utan det kan vara den tid ni behöver lägga ned i projektet, vikarier, kontorsutrustning och liknande.

Utbetalning av bidraget

Blir ert projekt beviljat betalar vi ut det beviljade bidraget till det bankkonto som du anger i samband med att ni tecknar kontrakt med Universitets- och högskolerådet. Beviljade bidrag betalar vi ut i olika omgångar. Generellt sett sker två eller tre utbetalningar men det kan bli aktuellt med fler utbetalningar.

Respektive skola får sin utbetalning från det egna landets "programkontor". Ni som svensk skola får alltså ert bidrag från UHR. 

Två utbetalningar för projekt upp till 24 månader

Projekt som är mellan 12 och 24 månader långa får två utbetalningar. Den första utbetalningen betalar vi ut i början av samarbetet, när ert projekt startar. Det sista resterande beloppet betalar vi ut efter att vi godkänt er slutrapport. Det resterande beloppet kan komma att justeras utifrån vad ni redovisar i slutrapporten.