Det huvudsakliga målet är att genomföra gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyte. Här ges en kort introduktion.

Snabba fakta

 • Projektlängd är 12- 24 månader (upp till 36 månader vid långa mobiliteter).
 • Partnerskapen måste omfatta minst två och högst sex skolor från Erasmus+ programländer.
 • Max 16 500 euro per år och deltagande skola.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter, (Learning, Teaching, Training, LTT-aktiviteter) är från tre dagar upp till två månader och gäller för både lärare och elevgrupper.
 • Ansökan sker via ett webbformulär.
 • Det är bara organisationer som kan ansöka, inte enskilda individer.

Koppla projektidén till prioriteringarna

Programmet ska i förlängningen gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Er projektidé ska vara kopplad till minst en och max tre av prioriteringarna för strategiska partnerskap. Fokus läggs därför på projekt som:

 • Ger alla möjlighet att förvärva och utveckla nyckelkompetenser, inklusive grundläggande färdigheter.
 • Främjar social inkludering.
 • Stödjer aktivt medborgarskap (gemensamma värderingar, medborgarengagemang och deltagande).
 • Ökar medvetenhet om miljö- och klimatmål.
 • Främjar innovativt arbete med digital teknik.
 • Stödjer rekrytering och fortbildning av utbildare, ungdomsledare, utbildningsledare och assisterande personal.
 • Bidrar till transparens och erkännande av färdigheter och kvalifikationer.
 • Främjar hållbara investeringar, kvalitet och effektivitet i utbildningsfrågor.
 • Ökar medvetenheten om europeiskt kulturarv.
 • Stärker läraryrkets profil.
 • Främjar språkundervisning och språkinlärning.
 • Ökar kunskaper och intresse i vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik.
 • Tar itu med tidiga skolavhopp.
 • Höjer kvaliteten inom förskoleverksamhet och barnomsorg.
 • Främjar och underlättar erkännandet av elevers studieperioder utomlands.
 • Utvecklar kraftfulla system för kvalitetssäkring.

Organisationer som kan söka

Förskolor, skolor och gymnasieskolor inklusive särskolor och specialskolor kan söka.

Observera att organisationer som inte driver formell utbildning, exempelvis kulturskolor, inte kan söka inom Erasmus+ strategiska partnerskap mellan skolor.

Information om skolor och skolenheter giltiga för ansökan på Skolverkets webbplats

Yrkesgymnasium kan söka projektmedel både inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning och strategiska partnerskap för skola. För mer information, mejla ka2partnerskap@uhr.se.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit