Er ansökan bedöms utifrån de kriterier som beskrivs i programhandledningen för Erasmus+ och de riktlinjer som EU-kommissionen tagit fram. Du får besked cirka fyra månader efter sista ansökningsdag.

Bedömningen görs i två steg:

 • Ansökan granskas först utifrån kriterierna för giltighet.
 • Bedöms ansökan som giltig går den vidare för kvalitetsbedömning. För kvalitetsbedömningen anlitar vi externa oberoende experter.

Kvalitetskriterier

Det är helheten i er ansökan som bedöms: relevans, utformning och genomförande, projektsamarbetet, påverkan och genomslag ger sammantaget underlag för bedömning av kvaliteten på ansökan och projektet.

Minst 60 poäng av 100 möjliga för hela ansökan och minst hälften av poängen för respektive del krävs för att bli godkänd.

Bedömningskriterier: Award criteria Erasmus+ strategic partnerships 2020 (pdf)

Handbok för bedömning: Guide on quality assessment Erasmus+ (pdf)

Projektets relevans (max 30 poäng)

 • Projektet har tydlig koppling till målen och prioriteringarna för strategiska partnerskap inom Erasmus +.
 • Projektet är baserat på en tydlig behovsanalys.
 • Målen för projektet är tydligt fastställda, realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna.
 • I vilken utsträckning projektet har möjlighet att förverkliga synergier mellan olika sektorer.
 • Projektet är innovativt och/eller kompletterar redan genomförda projektsamarbeten.
 • Projektet medför mervärde på EU-nivå på så sätt att förväntat resultat inte går att uppnå i verksamhet som bedrivs i ett enskilt land.

Projektets kvalitet – utformning och genomförande (max 20 poäng)

 • Arbetsprogrammets tydlighet, fullständighet och kvalitet, lämpliga faser för förberedelse, genomförande, styrning och uppföljning, utvärdering och spridning.
 • Överensstämmelsen mellan projektets mål och föreslagna aktiviteter.
 • Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.
 • Förekomst och kvalitet på avstämningar inom projektet för att se till att man når hög kvalitet, att projektet slutförs i tid och följer budgeten.
 • Hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs adekvata resurser på varje aktivitet.
 • Om projektet bygger på tidigare eller pågående eTwinningprojekt.
 • Om projektet använder eTwinning för utbyten mellan lärare och elever i olika länder.

Om projektet planerar utbildnings‑, undervisnings- eller lärandeaktiviteter:

 • I vilken grad dessa är lämpade för projektets syften, lämpligt antal deltagare.
 • Kvaliteten i arbetet att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, i linje med europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.

Kvalitet i projektsamarbete (max 20 poäng)

 • Projektet har en lämplig blandning av deltagande organisationer som kompletterar varandra utifrån profil, erfarenhet och sakkunskap för att nå projektets syfte och mål.
 • Ansvarsfördelningen mellan partners i projektet är tydlig med vad varje part har förbundit sig att bidra med.
 • I vilken utsträckning nya deltagare utan tidigare erfarenhet av programdelen deltar i projektet.
 • Det finns effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • Om trelevant, om en organisation från ett annat område än skola (annat utbildningsområde, socioekonomisk sektor, ungdom) deltar i projektet
 • Om projektet involverar så kallade eTwinningskolor, eTwinning Schools, och ger dem förutsättningar att sprida goda eTwinningexempel och erbjuda mentorskap till skolor med mindre erfarenhet av eTwinning.

Effekt och spridning - påverkan och genomslag (max 30 poäng)

 • Kvaliteten i de metoder som ska användas för att utvärdera projektets resultat.
 • Projektets potentiella effekt på deltagare och deltagande organisationer under och efter projektets livstid.
 • Projektets potentiella effekt utanför projektet på lokal/regional/nationell/europeisk nivå.
 • Kvaliteten på planen för att sprida resultaten.
 • Kvaliteten i planerna för hur projektresultatet kommer att leva vidare efter projektets slut.
 • Om relevant, hur projektet ska göra material, dokument och medier tillgängliga för allmänheten.

Bedömning av budget och bidraget

Vid bedömningen och beräkningen av hur mycket bidrag som kan beviljas tas hänsyn till

 • Resultatet från den kvalitativa bedömningen av er ansökan: koppling mellan sökt budget, aktiviteter som ska genomföras och förväntade resultat.
 • Tilldelad nationell budget för strategiska partnerskap.

Alla budgetdelar ska vara väl underbyggda och stämma överens med er projektidé. Projektets budget kan skäras ned efter den kvalitativa bedömningen av er ansökan om ni inte lyckats övertyga bedömaren eller om ni lagt in ogiltiga kostnader. Var därför uppmärksam när du fyller i budgetdelen i ansökan.

Besked om beslut

Vi skickar besked om beslut till samtliga sökande cirka fyra månader efter sista ansökningsdag. Beskeden skickas per e-post till respektive kontaktperson i ansökan. Vi kan inte ge förhandsbesked.

Begära omprövning av beslut

Om ni anser att Universitets- och högskolerådet har bedömt er ansökan på oriktiga grunder finns möjlighet att begära att vi omprövar beslutet. I begäran kan ni inte ändra eller förtydliga innehållet och uppgifterna i den ursprungliga ansökan.

Vi kan ompröva brister i den administrativa hanteringen av er ansökan. Bedömningen av projektets kvalitet kan vi däremot inte ompröva. Det är inte heller möjligt att överklaga till en annan rättslig instans.

Så gör ni

Om ni vill att vi omprövar handläggningen av er ansökan ska ni inom tre veckor från datum för beslut skriftligen skicka in en begäran om omprövning.

 • Begäran ska innehålla projektnummer och en beskrivning av vad ni vill få omprövat.
 • Skicka begäran till: erasmusplus@uhr.se.se med ämnesraden "Begäran om omprövning".

Vi behandlar ert ärende inom 45 dagar från det att vi har tagit emot det.

Om du har frågor

Kontakta oss på erasmusplus@uhr.se. Vänligen använd er ansökans projektnummer som referens när du kontaktar oss.