Partnerskapet och projektet kan beroende på behov och mål se olika ut. Det viktiga är vad ert projekt handlar om och att ni vill utveckla något eller utbyta erfarenheter inom skolområdet.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

Partnerskap mellan skolor är samarbeten mellan minst två skolor från minst två programländer om en angelägen skolfråga baserat på era gemensamma behov.

Hitta partners att samarbeta med

Här får du tips och hjälp att hitta samarbetspartners

Syftet med partnerskapet

Syftet med partnerskapet ska svara upp mot målen för strategiska partnerskap mellan skolor:

 • utveckla och stärka nätverk
 • öka förmågan att verka på internationell nivå
 • dela och utmana idéer, metoder och arbetssätt.

Bestäm projektidé 

Motiveringen för projektidén bör stämma överens med skolans verksamhetsplan och ska även kopplas till någon av programprioriteringarna. Ett effektivt tillvägagångssätt är att se vad ni redan jobbar med på skolan, vad som redan görs bra och som kan utvecklas vidare och vilka utmaningar skolan har. 

Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter

Det är även möjligt att vid någon av partnerskolorna genomföra kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter för elever respektive pedagogisk personal. Sådana så kallade mobiliteter ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan. De ska ge ett mervärde och bidra till att nå målet för ert projekt. 

Koordinator har huvudansvaret

Det ska i partnerskapet utses en skola i ett av programländerna till projektkoordinator. Om er skola blir koordinator är du den part som skickar in er gemensamma ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Varje skola tecknar kontrakt med sitt respektive nationella programkontor och hanterar sin del av den totala projektbudgeten. Ansökan skriver ni gemensamt mellan partnerskolorna och skickar in den till det programland där koordinatorn sitter.

Projektstart och slut

Längden på projektet kan vara mellan 12 och 24 månader. Observera att projekt med långa mobiliteter kan vara upp till 36 månader. För ansökningar 2020 kan projektet starta från 1 september 2020. Projektet avslutas senast 31 augusti 2023.

Projektbidraget

Bidragsbudgeten består av en meny av poster som du kan välja mellan beroende på projektets omfattning och vilka resultat ni tänker er. Maximalt kan ett projekt beviljas 16 500 euro per partner och år. Läs mer om bidragsbudgeten och kostnader du kan söka bidrag för på sidan ekonomi och bidrag för strategiska partnerskap.

Exempel på vad ett projekt kan handla om

Utifrån målsättningarna och de prioriterade områden som gäller för Erasmus+ kan ert projekt exempelvis handla om:

 • Att inom läsning utveckla nytt didaktiskt material för att öka motivationen och säkerställa en god skriv- och läsförmåga hos elever.
 • Att utveckla kritiskt tänkande i en kulturell och miljöbetingad kontext för att på så sätt stärka elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Utveckling av metoder och utbyte av erfarenheter kring hur man kan arbeta med inkluderat lärande, särskilt när det gäller heterogena grupper av elever där till exempel flyktingar, asylsökande och migranter ingår.
 • Metodutveckling för det multikulturella klassrummet med olika språk.

Exempel på projektaktiviteter

 • Utveckling av läroplaner, kurser, gemensamma undervisningsmoduler (även e-lärandemoduler).
 • Material och pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, undervisning och utbildning.
 • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshopar, virtuella laboratorier och samarbeten.
 • Kompetensuppbyggnad och nätverkande.
 • Att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.
 • Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter vid någon av partnerorganisationerna förutsatt att de ger ett mervärde och bidrar till att nå målen för projektet.