Information för Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer med anledning av coronaviruset

Här har vi samlat information om vad som gäller för er som måste ändra planer på grund av restriktioner kopplade till spridningen av coronaviruset.

Allmänt gäller att hålla tät kontakt inom partnerskapet för att hitta alternativa lösningar. Tänk på att möten kan mycket väl hållas digitalt.  

Möjlighet att skjuta upp planerade aktiviteter

Det är möjligt att genomföra planerade aktiviteter genom att skjuta upp dem inom nuvarande kontraktsperiod. I vissa fall kan det bli aktuellt med en kontraktsförlängning.

Möjlighet att förlänga kontraktsperiod

För kontrakt inom Erasmus+ strategiska partnerskap som är kortare än 36 månader samt löper ut senast 31 december 2020 gäller följande:

Projekten kan förlänga sina kontrakt upp till 12 månader, men kan aldrig bli längre än 36 månader. 

Förfrågan måste ställas senast en månad innan det ursprungliga kontraktet löper ut och görs via en kontraktsändringsblankett som rekvireras genom att ni kontaktar KA2partnerskap@uhr.se

För projekt som avslutas efter 31 december 2020 gäller för nuvarande Erasmus+ ordinarie regelverk, det vill säga ni kan förlänga ert projekt upp till max 24 månader.

Möjlighet att ansöka om force majeure

I och med coronaviruset kommer flertal projektägare inte kunna genomföra planerade aktiviteter. Har ni haft kostnader för inställda aktiviteter kan ni söka om att få hänvisa till force majeure, enligt Grant Agreement, annex I, §II.15. Observera att UHR inte betalar ut några medel i samband med godkänd ansökan om att få åberopa force majeure. Godkänd force majeure betyder att ej genomförda aktiviteter på grund av coronaviruset inte kommer belasta projektägaren vid slutrapportering.

Innan ni skickar in ansökan om att få åberopa force majeure är det viktigt att ni först undersöker möjligheterna att få tillbaka medel kopplade till inställda aktiviteter på annat sätt, så som genom eventuella försäkringar eller återbetalningsbara biljetter. Eventuellt godkänt belopp är det maxbelopp ni har rätt till under förutsättningen att ni inte fått tillbaka medel på något annat sätt. Redovisningen av eventuella force majeure-bifall görs i Mobility Tool+ och granskas först i samband med slutrapporteringen.

Ansökan om force majeure ska alltid göras skriftligen via avsedd blankett och kommer att bedömas individuellt. Blanketten fylls i och skickas in digitalt och behöver inte signeras. Om ansökan inkommer efter att projektet är avslutat kan ni inte åberopa force majeure.

Använd denna blankett:
Ansökan om att åberoppa force majeure corona KA2 partnerskap (pdf)

Frågor?

Om ni har frågor kan ni kontakta UHR via e-post till KA2partnerskap@uhr.se.