Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet inom förskolan och skolan. Här ges en kort introduktion till programmet strategiska partnerskap mellan olika typer av organisationer.

Snabba fakta

 • Projektlängd 12-36 månader.
 • Det krävs minst 3 organisationer från minst 3 programländer.
 • Det är bara organisationer som kan ansöka, inte enskilda individer.
 • Det finns två typer av projektinriktningar: ”partnerskap för innovation” respektive ”partnerskap för erfarenhetsutbyte”.
 • Programansökan har beteckning KA201.
 • Maximalt kan partnerskapet söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader.
 • Budgeten byggs huvudsakligen upp av schablonbelopp för olika typer av aktiviteter samt av bidrag för projektledning och -administration.
 • Ansökan sker via ett webbformulär.

Organisationer som kan söka

Organisationer som vill bidra till att skolan uppnår nationella och europeiska utbildningsmål kan söka. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga. Resultatet ska in i förskola/skola och vi rekommenderar därför att det alltid finns minst en förskola/skola med i projektet, antingen som fullvärdig partner eller associerad partner.

Exempel på organisationer som kan söka är:

 • Alla skolformer från förskola upp till gymnasium. Gäller både friskolor och kommunala skolor.
 • Universitet och högskola (lärarutbildning).
 • Myndigheter.
 • Kommuner.
 • Förvaltningar.
 • Stiftelser, ideella och andra organisationer som verkar för att stärka förskola och skola.
 • Utbildningsförbund.
 • Företag.
 • Regioner och regionförbund.
 • Kommunalförbund.

Yrkesgymnasium kan söka projektmedel både inom Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning och Erasmus+ strategiska partnerskap för skola. Kontakta handläggare för respektive sektor för att diskutera var ditt projekt passar.

Koppla projektidén till prioriteringarna

Programmet ska i förlängningen gynna individers utveckling och kompetens och stärka deras färdigheter och kvalifikationer. Er projektidé ska vara kopplad till minst en och max tre av programmets prioriteringar. Fokus läggs därför på projekt som:

 • Gynnar individers färdigheter och kvalifikationer.
 • Uppmuntrar utveckling och överföring av arbetssätt, modeller och metoder.
 • Uppmuntrar till att stärka kvaliteten i förskolan.
 • Fokuserar på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten.
 • Främjar någon av de åtta nyckelkompetenserna, se Key Competence Development på EU-kommissionens webbplats.
 • Avser att minska tidiga skolavhopp.
 • Stärker elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik och säkerställer en god skriv- och läsförmåga.
 • Stärker och utvecklar områden så som interkulturella kompetenser, inkludering, kritiskt tänkande, undervisning i diversifierade grupper med flyktingar, asylsökande och migranter, det flerspråkiga klassrummet samt tolerans och mångfald.
 • Utvecklar ledarskap och lärares kompetens för att på så sätt utveckla organisationen och öka kvaliteten i undervisningen och säkerställer god kvalitet inom förskolan.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit