Partnerskapet och projektet kan beroende på behov och mål se olika ut. Det viktiga är vad ert projekt handlar om och att ni vill utveckla något eller utbyta erfarenheter inom skolområdet.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

Hitta partners att samarbeta med

Här får du tips och hjälp att hitta samarbetspartners

Syftet med partnerskapet

Målet med ett strategiskt partnerskap hittas inom fyra områden och syftet med ert partnerskap måste svara upp emot dessa områden: 

 • Observera och reflektera.
 • Ömsesidigt utbyte av erfarenhet och metoder.
 • Göra en förändring.
 • Utveckla någonting tillsammans.

Bestäm projektidé 

Projektet kan vara antingen ett strategiskt partnerskap för innovation eller ett partnerskap för erfarenhetsutbyte. Motiveringen för projektidén ska grundas i er och era partnerorganisationers verksamhetsplaner, kopplas till någon av programprioriteringarna och leda till förändring eller utveckling inom skolan.  

Innovationsprojekt

Innovationsprojekt är produktorienterade. Ni förväntas utveckla innovativa metoder eller produkter, genomföra omfattande spridningsaktiviteter samt möjliggöra att dessa nya resultat testas och kommer till användning utanför projektet. Ni kan söka särskilda bidrag för att kunna lägga arbetstimmar på utveckling av dessa produkter och till spridningsevenemang.

Projekt för erfarenhetsutbyte

Projekt för erfarenhetsutbyte är kunskapsutvecklande och processorienterade. De främsta målen är att utveckla och stärka nätverk, öka förmågan att verka på internationell nivå samt att dela idéer, erfarenheter och metoder. Det är även möjligt att ta fram konkreta resultat, men det finns inget bidrag att söka för att ta fram produkten. Bidraget för projekthantering som varje partner söker står dock fritt att använda för det.

Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter

Det är även möjligt att vid någon av partnerorganisationerna genomföra kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter för elever respektive pedagogisk personal. Dessa så kallade mobiliteter ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan. De ska ge ett mervärde och bidra till att nå målet för projektet.

Koordinator har huvudansvaret

I partnerskap mellan olika organisationstyper utses en organisation i partnerskapet i ett av programländerna till projektkoordinator. Om er organisation blir koordinator för projektet skickar du in ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om kontrakt, budget och rapportering för hela projektet. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelar ni partners mellan er genom en särskild överenskommelse.

Projektstart och slut

Längden på projektet kan vara mellan 24 och 36 månader. För ansökningar 2020 kan projektet starta från 1 september 2020. Projektet avslutas senast 31 augusti 2023.

Projektbidraget varierar

Det totala projektbidraget kan variera beroende på vad ni planerar att göra och om ni söker ett innovationsprojekt eller ett projekt för erfarenhetsutbyte. Maximalt kan du söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader och som innehåller 10 partnerorganisationer vilket innebär att högst 10 partner kan ta del av budgeten. Läs mer om ekonomi och bidrag för strategiska partnerskap.

Exempel på vad ett projekt kan handla om

Utifrån målsättningarna och de prioriterade områden som gäller för Erasmus+ kan ert projekt exempelvis handla om:

 • Att inom läsning utveckla nytt didaktiskt material för att öka motivationen och säkerställa en god skriv- och läsförmåga hos elever.
 • Att utveckla kritiskt tänkande i en kulturell och miljöbetingad kontext för att på så sätt stärka elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och teknik.
 • Utveckling av metoder och utbyte av erfarenheter kring hur man kan arbeta med inkluderat lärande, särskilt när det gäller heterogena grupper av elever där till exempel flyktingar, asylsökande och migranter ingår.
 • Metodutveckling för det multikulturella klassrummet med olika språk.

Exempel på projektaktiviteter

 • Utveckling av läroplaner, kurser, gemensamma undervisningsmoduler (även e-lärandemoduler).
 • Material och pedagogiska metoder och verktyg för inlärning, undervisning och utbildning.
 • Projektbaserat samarbete, lärande av varandra, workshopar, virtuella laboratorier och samarbeten.
 • Kompetensuppbyggnad och nätverkande.
 • Att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.
 • Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier.
 • Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter vid någon av partnerorganisationerna förutsatt att de ger ett mervärde och bidrar till att nå målen för projektet.