Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Här ges en kort introduktion till programmet.

Snabba programfakta

  • Projektlängd 12-36 månader.
  • Det krävs minst 3 organisationer från minst 3 programländer.
  • Det är bara organisationer som kan ansöka, inte enskilda individer.
  • Det finns två typer av projektinriktningar: ”partnerskap för innovation” respektive ”partnerskap för erfarenhetsutbyte”.
  • Programansökan har beteckning KA204.
  • Maximalt kan partnerskapet söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader.
  • Budgeten byggs huvudsakligen upp av schablonbelopp för olika typer av aktiviteter samt för bidrag för projektledning och -administration.
  • Ansökan sker via ett webbformulär.
  • I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Island, Turkiet, Serbien, Makedonien, Liechtenstein och Norge.

Gynna individers färdigheter och kvalifikationer

Strategiska partnerskap handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbete och erfarenhetsutbyten. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Förbättra och kvalitetssäkra

Primära målsättningar är att modernisera och förbättra vuxenutbildningen genom samarbete med andra sektorer/organisationer, validering av informellt/icke-formellt tillägnade kompetenser och att kvalitetssäkra utbildningar och vägledningssystem.

Organisationer som kan söka

Aktörer inom vuxnas allmänna lärande, som till exempel kommunal vuxenutbildning, folkbildning, frivilligorganisationer, bibliotek eller museer kan söka och delta.

Även andra organisationer kan söka och delta om projektet och slutprodukten är avsedd att stärka och gynna vuxnas allmänna lärande. Det är projektets inriktning och fokus och det förväntade resultatet som är det viktiga.

Handlar det primärt om yrkeslärande ska ni söka inom yrkesdelen av programmet, se Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit