Partnerskapet och projektet kan beroende på behov och mål se olika ut. Det viktiga är vad ert projekt handlar om och att ni vill utveckla något eller utbyta erfarenheter inom området vuxnas lärande.

Välj partners utifrån inriktning och vad ni vill uppnå

Ni utgår från mål, prioriteringar och inriktning för projektet och knyter till er de partners som är mest lämpade att dra nytta av varandras olika erfarenheter, sakkunskaper och profiler.

Partnerskapet kan sättas samman av organisationer som sinsemellan är olika, som exempelvis enskilda utbildningsorganisationer, företag, förvaltningar och frivilligorganisationer. Minst tre organisationer från minst tre programländer ska ingå.

Hitta partners att samarbeta med

Här får du tips och hjälp att hitta samarbetspartners

Innovationsprojekt eller projekt för erfarenhetsutbyte

Projektet kan vara antingen ett strategiskt partnerskap för innovation eller ett partnerskap för erfarenhetsutbyte. Utgångspunkten för vilken projektform ni väljer är era mål och syften i projektet.

Innovationsprojekt

Innovationsprojekt är produktorienterade. Ni förväntas utveckla innovativa metoder eller produkter, genomföra omfattande spridningsaktiviteter samt möjliggöra att dessa nya resultat testas och kommer till användning utanför projektet. Ni kan söka särskilda bidrag för att kunna lägga tid på utveckling av dessa produkter och till spridningsevenemang.

Projekt för erfarenhetsutbyte

Projekt för erfarenhetsutbyte är kunskapsutvecklande och mer processorienterade. De främsta målen är att utveckla och stärka nätverk, öka förmågan att verka på internationell nivå samt att dela idéer, erfarenheter och metoder. Det är även möjligt att ta fram konkreta resultat, men det finns inget bidrag att söka för att ta fram produkten. Bidraget för projekthantering står dock fritt att använda för det.

Utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter

Inom de båda projekttyperna är det även möjligt att vid någon av partnerorganisationerna genomföra kortare och/eller längre utbildnings-, undervisnings- och lärandeaktiviteter för studerande respektive pedagogisk personal. Ni kan ansöka om medel för att kunna resa till och delta i dessa aktiviteter. Dessa så kallade mobiliteter ska vara kopplade till projektet och motiveras i ansökan. Mobiliteterna ska var kopplade till målen för projektet och därigenom ge ett tydligt mervärde. För projekt inriktade mot erfarenhetsutbyte är högsta möjliga antal mobiliteter 100 per projekt, totalt över projektperioden. För innovationsprojekt finns ingen begränsning.

Koordinator har huvudansvaret

En organisation i ett av programländerna utses till projektkoordinator. Som koordinator för projektet skickar du in ansökan och har huvudansvaret för att samordna och administrera projektet. Koordinatorn har därmed hand om kontrakt, budget och rapportering för hela projektet. Övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden fördelar ni partners mellan er genom en särskild överenskommelse.

Projektstart och slut

Längden på projektet kan vara mellan 12 och 36 månader. För ansökningar 2020 kan projektet starta från 1 september 2020. Oavsett längden ska projektet avslutas senast 31 augusti 2023.

Projektbidraget varierar

Det totala projektbidraget kan variera beroende på vad ni planerar att göra och om ni söker ett innovationsprojekt eller ett projekt för erfarenhetsutbyte. Maximalt kan du söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader. Läs mer om ekonomi och bidrag för strategiska partnerskap.

Exempel på vad ett projekt kan handla om

Utifrån målsättningarna och de prioriterade områden som gäller för Erasmus+ kan ert projekt exempelvis handla om:

  • Utveckling av gemensamma kurser eller kursmoduler, även e-lärandemoduler.
  • Material och pedagogiska metoder och verktyg.
  • Nätverkande.
  • Att arbeta fram och genomföra långsiktiga strategiska samarbetsplaner.
  • Undersökningar, jämförande analyser, fallstudier.