När ni ansöker om bidrag till ett projekt är det viktigt att sätta ansökan i ett sammanhang. Vilka behov har lett fram till ansökan och vad ska det leda till? Vi försöker hjälpa er att tänka utifrån ett strategiskt perspektiv.

Visuell beskrivning effektkedjan och projektlogiken för ansökan och projekt genom Erasmus+.Relevans, påverkan, långsiktighet och spridning

Inom Erasmus+ är relevans, påverkan, långsiktighet och spridning av stor betydelse. 

För att er ansökan ska bli så bra som möjligt och för att komma fram till om programmet är ett lämpligt sätt för er organisation att utvecklas behöver ni tänka utifrån ett strategiskt perspektiv. Målet är att öka de internationella kontakterna och höja kvaliteten i utbildningsorganisationernas verksamhet.

Gör en behovsanalys

Det är viktigt att fundera över vad ni vill utveckla och varför, och varför ni vill göra det i samarbete med ett annat land i Europa. Reflektera över vilka utmaningar ni har, vilken fråga som är mest angelägen.

Definiera hur er idé kopplar till er organisations mål, huvudmannens mål, nationella mål och de prioriteringar som finns inom Erasmus+.

Konkretisera slutmålet för projektet, hur projektet ska ha förändrat eller tillfört något till organisationen, kommunen, regionen, EU.

Planera projektet

Bestäm vilka partners ni vill samarbeta med och varför i ett tidigt skede. Tänk igenom hur styrgruppen i er organisation ska se ut. En rekommendation är att vara så pass många så att arbetsuppgifterna kan fördelas på flera olika personer. Bestäm också hur ni tänkt fördela arbetet med era partners.

Och sist men inte minst - hur ska projektbudgeten se ut?

Aktiviteter i projektet

Tänk igenom vilka aktiviteter ni vill genomföra, både hemma och i partnerlandet. Aktiviteterna ska möta de identifierade behoven och koppla till målet för projektet. Bestäm vilka som ska delta och varför.

Uppföljning och spridning

Redan från början ska ni planera hur ni ska följa upp och sprida projektresultatet. Hur ska det presenteras och leva vidare efter att projekte avslutats? Och hur kan andra få användning för ert resultat?

Bedömningskriterierna ger mer information om vilka frågor en ansökan bör svara på

Koppla projektidén till minst en prioritering

Er projektidé behöver knytas till minst en av de prioriteringar som gäller för strategiska partnerskap. Det finns dels övergripande, så kallade horisontella, prioriteringar som gäller för alla utbildningsområden, dels specifika prioriteringar för högre utbildning. Ni väljer en huvudprioritering samt eventuellt ytterligare prioriteringar, högst två. De prioriteringar ni väljer är utgångpunkten för ert projekt och ska beskrivas i er problemanalys och era projektmål.

Prioriteringarna beskrivs i programhandledningen:

Aims and priorities of a strategic partnership 2020, version 2 (pdf)

Specifikt för yrkesutbildningsområdet gäller prioriteringarna

  • Utveckla partnerskap som stödjer framtagandet och genomförandet av internationaliseringsstrategier för yrkesutbildningsanordnare. Partnerskapen ska också syfta till att införa stödstruktur och avtalsmässiga ramverk för att främja kvalitetsutbyten av yrkesutbildningspersonal och yrkesutbildningselever.
  • Utveckla partnerskap som syftar till att främja alla typer av arbetsplatsförlagt lärande.
  • Förbättra yrkesutbildningen genom kvalitetssäkringssystem (EQAVET).
  • Främja tillgången till yrkesutbildning och kvalifikationer för alla, särskilt för lågutbildade personer.
  • Stärka viktiga delar av grundläggande yrkesutbildning och fortbildning, särskilt läs- och skrivkunnighet, matematik-, språk- och digitala kunskaper.
  • Stödja innovativa perspektiv och digital teknik i samband med undervisning och inlärning.
  • Införa metoder för och möjligheter till grundläggande yrkesutbildning och fortbildning för yrkeslärare, utbildare och mentorer i både skolmiljö och på arbetsplatser.
  • Bilda hållbara partnerskap för att etablera och/eller vidareutveckla nationella, regionala och branschspecifika kompetenstävlingsanordnare, för ökad attraktivitet och excellens inom yrkesutbildning.

Anknyt till policymålen

Er ansökan ska utifrån era behov anknyta till något av de policymål som är satta för Erasmus+, målen för EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 och målen för den strategiska ramen för europeiskt samarbete inom utbildning, Education and Training 2020.

Övergripande mål och svenska mål inom Europa 2020 på Regeringen.se

Strategic Framework – Education and Training 2020 på EU-kommissionens webbplats

Förväntade resultat

Projektet förväntas ge positiva och långvariga effekter dels på individuell nivå, dels på organisatorisk nivå men även utanför den egna organisationen. I programhandledningen beskrivs de förväntade resultaten: 

Outcomes and impact of a strategic partnership 2020 (pdf)

Nyttiga resurser

Är en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa. Genom EPALE kan du som arbetar med vuxnas möjligheter till livslångt lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här kan du hitta konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten. Du kan nätverka med engagerade kollegor från andra länder och ta del av nyheter, projektresultat och användbara länkar. Universitets- och högskolerådet är nationell kontaktpunkt för EPALE.

EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Om du vill veta mer om utbildningssystemen och utbildningspolitiken i Europa kan du använda Eurydike. Eurydike är ett nätverk för information om utbildningssystem och utbildningspolitik i Europa, med uppgift att stödja och utveckla informationsutbyte inom dessa områden.

Eurydike - om utbildning i Europa på uhr.se

Är ett system för meritöverföring inom yrkesutbildning. Här beskrivs en rad gemensamma metoder, principer och begrepp som ska underlätta överföring, erkännande och ackumulering av läranderesultat. ECVET betyder European Accumulation and Transfer Credit System for Vocational Education and Training.

Europass kan användas för att dokumentera utlandsstudier och praktik som genomförts inom till exempel Erasmus+. Europass består av fem olika dokument som hjälper dig som studerar eller arbetar att göra dina färdigheter och kompetenser tydliga och lätta att förstå i andra länder i Europa. Du kan använda Europass när du ska söka jobb eller delta i en utbildning i ett annat EU-land.

Europass på uhr.se