Information för Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning med anledning av coronapandemin

Här har vi samlat information om vad som gäller för er som måste ändra planer på grund av restriktioner kopplade till spridningen av coronaviruset.

Håll kontakt med dina projektpartners – hitta alternativa lösningar

Håll tät kontakt inom partnerskapet för att hitta alternativa lösningar. Möten kan mycket väl hållas digitalt.  

Möjlighet att skjuta upp planerade aktiviteter

Det är möjligt att genomföra planerade aktiviteter genom att skjuta upp dem inom nuvarande kontraktsperiod. I vissa fall kan det bli aktuellt med en kontraktsförlängning.

I era kommande projektrapporter måste ni tydligt redogöra för om ni har flyttat på aktiviteter och varför.

Möjlighet att förlänga kontraktsperiod

För kontrakt inom Erasmus+ strategiska partnerskap som är kortare än 36 månader gäller följande:

För att öka flexibiliteten och underlätta för berörda projekt att genomföra sina planerade aktiviteter är det möjligt att förlänga kontraktet med som längst 12 månader. Projektet kan dock aldrig bli längre än 36 månader. Förfrågan görs via kontraktsändringsblanketten nedan. Förfrågan måste ställas senast en månad innan det ursprungliga kontraktet löper ut.

Använd denna blankett vid ansökan om förlängning av projektperioden:
Ansökan om kontraktsförlängning corona KA2 partnerskap (word)

OBS! Vid ändringar som även berör andra aspekter av projektet, såsom projektaktiviteter och budgetändringar, kontakta UHR.

Möjlighet att ansöka om force majeure

I och med coronavirusets spridning kommer flertal projektägare inte kunna genomföra planerade aktiviteter. Har ni haft kostnader för inställda aktiviteter kan ni söka om att få hänvisa till force majeure, enligt Grant Agreement, annex I, §II.15. Observera att UHR inte betalar ut några medel i samband med godkänd ansökan om att få åberopa force majeure. Godkänd force majeure betyder att ej genomförda aktiviteter på grund av coronaviruset inte kommer belasta projektägaren vid slutrapportering.

Innan ni skickar in ansökan om att få åberopa force majeure är det viktigt att ni först undersöker möjligheterna att få tillbaka medel kopplade till inställda aktiviteter på annat sätt, som till exempel genom eventuella försäkringar eller återbetalningsbara biljetter.

Eventuellt godkänt belopp är det maxbelopp ni har rätt till under förutsättningen att ni inte fått tillbaka medel på något annat sätt. Redovisningen av eventuella force majeure-bifall görs i Mobility Tool+ och granskas först i samband med slutrapporteringen.

Ansökan om force majeure ska alltid göras skriftligen via avsedd blankett och kommer att bedömas individuellt. Blanketten fylls i och skickas in digitalt och behöver inte signeras. Om ansökan inkommer efter att projektet är slutrapporterat kan ni inte åberopa force majeure.

Använd denna blankett:
Ansökan om att åberopa force majeure corona KA2 partnerskap (word)

Frågor?

Om ni har frågor kan ni kontakta oss via e-post till ka2partnerskap@uhr.se

Reseinformation

Planerar ni att göra en resa till ett annat land finns information om eventuella restriktioner och andra inresekrav på Utrikesdepartementets (UD:s) och svenska ambassadens webbplatser:

UD:s reseinformation på regeringen.se

Svenska ambassadens reseinformation på swedenabroad.se