Det huvudsakliga målet med Erasmus+ strategiska partnerskap är att stärka kompetens och kvalitet i utbildningen. Här ges en kort introduktion till programmet.

Snabba programfakta

  • Projektlängd 12-36 månader.
  • Det krävs minst 3 organisationer från minst 3 programländer.
  • Det är bara organisationer som kan ansöka, inte enskilda individer.
  • Det finns två typer av projektinriktningar: ”partnerskap för innovation” respektive ”partnerskap för erfarenhetsutbyte”.
  • Programansökan har beteckning KA202.
  • Maximalt kan partnerskapet söka 450 000 euro för ett projekt som pågår i 36 månader.
  • Budgeten byggs huvudsakligen upp av schablonbelopp för olika typer av aktiviteter samt för bidrag för projektledning och -administration.
  • Ansökan sker via ett webbformulär.

Gynna individers färdigheter och kvalifikationer

Strategiska partnerskap handlar om utveckling, överföring och tillämpning av innovativa metoder samt att genomföra gemensamma aktiviteter för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyten. I förlängningen ska den produkt- eller organisationsutveckling som genomförs i partnerskapet gynna individers utveckling och kompetens, och stärka deras färdigheter och kvalifikationer.

Ökad anställningsbarhet

Primära målsättningar är att öka anställningsbarhet, kompetens och yrkesskicklighet för studerande i yrkesutbildning, stärka konkurrenskraft, samt stärka samarbetet och kopplingen mellan yrkesutbildning och kompetensutveckling med arbetsmarknad och lokala/regionala myndigheter för att anpassa efterfrågan och behov.

Organisationer som kan söka

Organisationer verksamma inom yrkesutbildning, vägledning och kompetensutveckling, till exempel gymnasieskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor, företag, bransch- och fackliga organisationer, offentlig förvaltning, föreningar och ideella organisationer, högskolor och universitet kan söka och delta.

Handlar det primärt om vuxnas allmänna lärande ska ni söka inom vuxenutbildningsdelen av programmet, se Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning.

Som enskild individ kan du inte söka eller delta som partner, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Länder som deltar

I Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Liechtenstein och Norge. Schweiz deltar för närvarande inte i Erasmus+.

För information om Storbritannien, se sidan Aktuellt om brexit.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. Det stöd ni får ska bidra till resa och uppehälle.

Erasmus+ förberedande besök

Aktuellt om brexit

Håll dig uppdaterad om vad som händer i brexitfrågan och Erasmus+:

Aktuellt om brexit