Lyssna

Att sprida information om och förankra ert projekt och era resultat är av stor betydelse under hela projekttiden.

Förankra i tid och involvera slutanvändarna

Att göra ert projekt känt och sprida de resultat ni får fram handlar förutom planering av rena spridningsaktiviteter om att förankra i rätt tid och med rätt målgrupper. Uppmuntra återkoppling i olika former – involvera slutanvändare och andra viktiga målgrupper i ett tidigt stadium och få dem att känna sig delaktiga i projektet. Resultatet paketerar ni på ett attraktivt sätt.

Ju fler utanför projektet som får kännedom om vad ni gör och som känner engagemang ‐ desto större chans att ni når era mål med projektet och att era erfarenheter blir till nytta för andra.

Planera tillsammans

Alla organisationer i projektet ska fundera på hur var och en bäst når ut i sina länder. Gemensamt tar ni sedan fram en spridningsplan där ni beskriver vilka målgrupper ni ska nå, vilka verktyg och kanaler ni ska använda er av och vilka de förväntade effekterna är. Att redogöra för spridningsplanen är en del av ansökan.

Hur sprider man då sina resultat och sitt projekt?

Det beror helt på vad ni vill uppnå och givetvis på projektets karaktär.

Gå ut via media

Vill ni nå ut till fler potentiella användare och/eller beslutsfattare? Fundera på vilka kanaler som är mest attraktiva för er målgrupp. Ett sätt kan vara att nå ut via media. Skriv ett pressmeddelande eller ring er lokaltidning eller lämplig branschtidning och tipsa om ert projekt och vad ni ska göra.

Bjud in slutanvändarna

Vill ni vara säkra på att de som slutligen ska förmedla och använda projektets resultat vet vad som är på gång? Bjud in dem på förhandsvisningar, uppmuntra dem att ge återkoppling och/eller använd dem som testgrupp när ni ska testa prototyper.

För vidare till kollegor

Oavsett vilken typ av projekt ni driver är det viktigt att de kunskaper och erfarenheter ni får inom projektet förs vidare internt till era kollegor. Ni kan till exempel presentera projektet vid personalmöten, på en konferens eller andra lämpliga evenemang.

Bli en del av något större

Kort sagt: bestäm redan i planeringsfasen vad ni vill uppnå och hur ni tänker sprida information om projektet och resultaten. Ni kan då hitta flera sätt att lyfta er projektorganisation och det arbete ni lagt ner och stärka möjligheterna för projektet och dess resultat att leva vidare efter projektslut.

Ni kan dessutom få fler att vilja arbeta med internationellt utbyte och samarbete. Ett EU‐samarbete där människor från olika länder och kulturer träffas och där utbyte av idéer och kunskap för utvecklingen framåt. Ni blir en del av något större. Det är vad Erasmus+ handlar om.

Några tips

Av stor betydelse genom hela projektet, och särskilt i planeringen och hanteringen av resultaten, är ledningens delaktighet och engagemang. För att underlätta att fler kan och tar del av resultatet, och för att känna delaktighet, är det också bra om alla i organisationen så långt som möjligt involveras i förberedelse- och spridningsaktiviteterna, även de som inte har deltagit själva.

Aktiviteter

Här ger vi några tips på aktiviteter, kanaler och verktyg som ni kan använda för att sprida det ni uppnår i ert projekt:

 • Blogga under projekttiden och efter.
 • Spela in film. Här kan ni till exempel ta hjälp av målgruppen för partnerskapet.
 • Skriv artiklar och kontakta lokaltidningen och tipsa om vad ni kommit fram till, eller låt de som deltar i aktiviteterna skriva en artikel som lokaltidningen kan publicera.
 • Sprid information om projektet och resultatet regionalt genom seminarier och möten.
 • Lärosäten, politiker, fackförbund och branschorganisationer kan ta del av fysiska resultat som kan spridas vidare.
 • Använd EU. Erasmus+ Project Results Platform är Europeiska kommissionens webbplats där projekt och resultat publiceras.

Medier och verktyg

 • Webbsidor och webbplatser.
 • Möten, konferenser, workshops och seminarier.
 • Utställningar och demonstrationer.
 • Rapporter, broschyrer, artiklar i specialtidningar.
 • Audiovisuellt material.
 • Sociala medier av olika slag.
 • Öppna evenemang.
 • Existerande kontakter och nätverk.

Planera in tid och andra resurser

En utmaning är tid och pengar. För att projektet ska få skjuts i rätt riktning behöver ni därför noggrant tänka igenom och planera in den tid och de resurser ni behöver för ett effektivt spridningsarbete.

Ur programhandledningen för Erasmus+

Sprida resultat - Dissemination and exploitation of results (pdf)

För mer tips, se EU-kommissionens dokument How to communicate your project (pdf, 3,6 MB).

Kontakta oss

Du når oss på e-post ka2partnerskap@uhr.se

Högre utbildning:

 • Christofer Carlsson, 010-470 05 45

 • Jennifer Martin Schuch, 010-470 06 39

Skola:

 • Susanne Ribbesjö, 010-470 04 55
 • Åsa Conway, 010-470 05 87

Vuxenutbildning:

 • Suzanne Jenner, 010-470 03 14
 • Aline Rojas Österlind, 010-470 05 70

Yrkesutbildning:

 • Lisa Bergström, 010-470 04 04
 • Anna Fors, 010-470 03 30

Har du frågor om Mobility Tool+ mejlar du till erasmusplus@uhr.se