Erasmus+ partnerskap består av två delar, dels samarbetspartnerskap (Cooperation Partnerships), dels småskaliga partnerskap (Small-scale Partnerships). Här ger vi en överblick av de två typerna av partnerskap.

Erasmus+ partnerskap främjar internationalisering

Erasmus+ partnerskap är en utveckling av Erasmus+ strategiska partnerskap från programperioden 2014 - 2020. Erasmus+ partnerskap möjliggör internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan organisationer verksamma inom områdena skola (förskola, grundskola och gymnasium), yrkesutbildning (inklusive yrkesprogram på gymnasieskolan), vuxnas lärande (allmänt lärande utanför yrkesutbildning) och högre utbildning.

Programdelen syftar till att främja internationalisering och stärka kapaciteten hos de deltagande organisationerna, samt att ta fram innovativa och kvalitativa produkter för utbildningssektorn. Partnerskap kan variera i storlek och i omfång och inkludera olika typer av aktiviteter beroende på syftet med samarbetet.

Välj mellan olika typer av partnerskap

Det finns två typer av partnerskap: småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap.

Programdelen strategiska partnerskap för skolutbyten (mellan skolor) som fanns under den förra programperioden har ersatts av möjligheter att söka medel inom Erasmus+ mobilitet och partnerskap.

Småskaligt partnerskap - ett första steg till ett europeiskt samarbete

Organisationer verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning och vuxnas lärande kan söka bidrag för ett småskaligt partnerskap. Minst två organisationer från två olika programländer ska ingå och samarbetet pågår i 6 – 24 månader beroende på mål och aktiviteter.

Mindre erfarna organisationer med mindre kapacitet och nykomlingar inom Erasmusprogrammet ges möjlighet att utveckla transnationella nätverk och tillsammans nå ut till individer med begränsade möjligheter.

Den här typen av partnerskap syftar till att fungera som ett första steg mot ett samarbete på europeisk nivå för mindre organisationer och att stödja inkluderingen av målgrupper med begränsade möjligheter. Det främjar även ett aktivt europeiskt medborgarskap. De småskaliga projekten har ett förenklarat ansökningsförfarande, förenklad budgetstruktur och något enklare administration jämfört med samarbetspartnerskap.

Samarbetspartnerskap främjar transnationellt nätverkande

Organisationer verksamma inom sektorerna skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande kan söka bidrag för ett samarbetspartnerskap. Inom partnerskapet ska minst tre organisationer från tre olika programländer ingå och samarbetet kan pågå i 12–36 månader beroende på mål och aktiviteter.

Syftet med samarbetspartnerskap är att främja transnationellt nätverkande och utveckling av kvalitativa innovativa metoder, aktiviteter och praxis inom utbildningsområdet. Projekt inom samarbetspartnerskap ska bygga på en tydlig behovsanalys, ha relevanta metoder för kvalitetssäkring och uppföljning och förväntas sprida sina resultat på lokal, regional, nationell och internationell nivå. 

Hur vet jag vilket partnerskap jag ska välja?

Är ni nya och skulle vilja komma igång med ett samarbete med partnerorganisationer ute i Europa så kan småskaliga partnerskap passa er bra. Projekten syftar till att hjälpa organisationer att ta de första stegen kring ett europeiskt samarbete och erfarenhetsutbyte med målet att höja kvaliteten på lärandet och utveckla er verksamhet.

Erasmus+ småskaliga partnerskap

Har ni redan erfarenhet från Erasmus+programmet och vill utveckla ert samarbete ytterligare så finns möjligheter inom samarbetspartnerskap. Partnerskapet syftar till att ta fram konkreta projektresultat som behövs i era organisationers pedagogiska arbete genom att utbyta, utveckla och pröva nyskapande metoder och praxis. Exempel på sådana projektresultat skulle kunna vara pedagogiskt material, läro- eller kursplaner, IT-verktyg, studier och så vidare.

Erasmus+ samarbetspartnerskap

Budgetfördelning 2021

 • Högre utbildning, totalt: 3 070 670 euro
 • Skola, totalt: 3 332 544 euro
 • Vuxnas lärande, totalt: 1 821 445 euro
 • Yrkesutbildning, totalt: 4 219 477 euro
 • Totalt: 703 139 euro
 • Ansökningsomgång vår: 527 354 euro
 • Ansökningsomgång höst: 175 785 euro
 • Totalt: 685 156 euro
 • Ansökningsomgång vår: 513 867 euro
 • Ansökningsomgång höst: 171 289 euro
 • Totalt: 651 806
 • Ansökningsomgång vår: 488 855 euro
 • Ansökningsomgång höst: 162 951 euro

 

Logotyp Erasmus+ förenar och berikar

Inkludering och mångfald

Alla individer - oavsett förutsättningar - ska kunna delta och utvecklas genom Erasmus+. En av fyra prioriteringar inom Erasmus+.

Inkludering och mångfald

Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd:

Grön hållbarhet