Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi fått om programmet Erasmus+. Hittar du inte det du söker är du välkommen att höra av dig till oss med din fråga på e-postadress erasmusplus(@uhr.se.

Varför finns programmet?

Erasmus+ är ett av flera europeiska verktyg för att nå de övergripande europeiska målen inom strategin Europa 2020 (EU 2020). De europeiska målen handlar om arbetsmarknad, innovation, social integration, klimat/energi och utbildning.

Målen har växt fram ur den tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EU-kommissionen 2010. Strategin kom till för att hantera de utmaningar som EU står inför: den ekonomiska krisen, globaliseringsfrågan, klimatfrågan och frågan om den allt äldre befolkningen.

Vilka är de övergripande målen för europeisk, och svensk, utbildning?

Målen anges i den europeiska strategin för utbildning, Utbildning 2020:

  • realisera målen om livslångt lärande och mobilitet
  • förbättra kvalitet och resultat i utbildningen
  • arbeta för jämlikhet, social integration och aktivt medborgarskap
  • öka kreativitet och innovation (entreprenörskap) inom all form av utbildning.

De aktiviteter och projekt som är möjliga att genomföra inom Erasmus+ är tänkta att bidra till att nå målen.

Hur kan man använda programmet?

Tanken är att man ska använda programmet för att ge extra skjuts åt kvalitetsutvecklingen i sin organisation genom europeiskt samarbete. Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen.

Kan enskilda individer söka medel för exempelvis fortbildning och kompetensutveckling?

Nej, det är alltid en organisation som står bakom ansökan. Det innebär till exempel att en behörig organisation skickar in en ansökan om 20 fortbildningsaktiviteter.

Vad innebär större gruppansökningar och mer omfattande projekt?

Projektansökan ska omfatta större områden, fler individer och fler aktiviteter. Strukturen ger ansökaren möjlighet att styra och anpassa projektmedel utifrån sina identifierade behov.

Vem kan söka?

Behöriga organisationer, som skolor, utbildningsorganisationer, lärosäten med flera, är den sökande parten.

Sökande part inom utbildningsområdet är

  • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
  • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor inklusive särskolor, specialskolor och yrkesgymnasium
  • organisationer inom vuxenutbildning
  • universitet, högskolor och yrkeshögskolor
  • yrkesutbildningar
  • företag och branschorganisationer.

Som enskild individ kan du inte söka, men du deltar i de aktiviteter som din organisation planerar att genomföra inom programmet.

Hur ser ansökningsförfarandet ut?

Själva ansökan består av ett så kallat e-formulär, en digitaliserad PDF-ansökan, som är gemensam för alla länder. Ansökan tillhandahålls av EU-kommissionen.

För mobilitetsprojekt (kompetensutveckling, fortbildning, kurser, konferenser, erfarenhetsutbyten med mera) ansöker den sändande organisationen till sitt nationella programkontor.

För samarbetsprojekt (strategiska partnerskap, kunskapsallianser, allianser för sektorsspecifik kompetens) ställer minst tre organisationer från tre olika länder samman ansökan. Ett undantag är skolor, där två organisationer kan samverka. En av organisationerna koordinerar projektet och lämnar in ansökan till sitt nationella programkontor.

Stöd för policyförändring (verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå) administreras centralt av EU:s generaldirektorat för utbildning och kultur i Bryssel (EAC). Det innebär att organisationer vänder sig till EAC istället för till sitt nationella kontor.

Den behöriga organisationen ansöker om projektbidrag utifrån det identifierade behov organisationen ser sig vilja och kunna tillgodose genom internationellt samarbete. I ansökan ska organisationen visa projektets förankring i dess existerande verksamhet, för skola och vuxenutbildning i till exempel en europeisk/internationell utvecklingsplan.

När är det möjligt att söka?

Det är möjligt att söka en gång per år under våren.

Hur är det tänkt att man ska använda programmet i skolans internationella arbete?

Tanken är att skolan ska ha en plan och en övergripande strategi för skolans internationella arbete och koppla projekten till den och identifierade behov. Projekten kan därmed sättas i ett större sammanhang, arbetet leder till något mer och det ligger i skolans ordinarie utvecklingsarbete.

Vad innebär större strategiska projekt på organisations- och policynivå?

Projekten ska kopplas till EU:s utbildningspolitik och policyarbete och sättas in i ett sammanhang på europeisk nivå.

Medför det en möjlighet att påverka på systemnivå?

Ja, på programnivå, men troligen inte för varje enskilt projekt. Målet är att kunna påverka, men samtidigt kommer det inte krävas att alla ska ha dessa ambitioner och lyckas med det. Till exempel kan det krävas för ett stort strategiskt yrkesutbildningsprojekt, men inte i varje mindre skolpartnerskapsprojekt.

Vilka länder deltar?

I programmet Erasmus+ deltar alla EU:s medlemsländer samt Storbritannien, Island, Turkiet, Nordmakedonien, Liechtenstein och Norge (så kallade programländer). Schweiz kan tills vidare endast delta som så kallat partnerland och endast inom vissa delar.

Cirka 150 länder i hela världen, definierade som partnerländer, kan delta i vissa programdelar inom högre utbildning.