Lyssna

Erasmus+ 2021-2027

Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Programperioden 2021-2027 erbjuder många utvecklingsmöjligheter både för individer och organisationer.

Programmet vänder sig till dig som arbetar inom  för-, grund- eller gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning eller vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Erasmus+ förenar och berikar

Genom Erasmus+ kan ni söka bidrag för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter i andra länder eller för att i samarbete med andra europeiska organisationer ta fram nya strukturer och pedagogiska material som hjälper till att utveckla verksamheten.

Internationella samarbeten och utbyten innebär många fördelar. De resulterar i nya innovativa arbetssätt, de stärker personalens kompetens och de ökar deltagarnas motivation genom interkulturella erfarenheter. Elever och studenter växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv och blir mer delaktiga samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö. På verksamhetsnivå ger internationella samarbeten en extra skjuts åt kvalitetsutvecklingsarbetet och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats.

Erasmus+ ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla. Sedan programmet lanserades 1987 (Sverige gick med 1992) har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+.

Möjliga aktiviteter och projekt

Det finns olika typer av aktiviteter och projekt som är möjliga att genomföra inom Erasmus+ utbildningsdel. Programmet är indelat i tre områden:

 • Mobilitet: kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal, studier och praktik för elever och studenter (Key Action 1, KA1).
 • Partnerskap för samarbete: partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera (Key Action 2, KA2).
 • Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (Key Action 3, KA3)

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Ett av Erasmus+ prioriterade mål under programperioden 2021-2027 är att vara ännu mer inkluderande. Förutsättningar för att nya aktörer, små organisationer och personer med begränsade möjligheter kan ta del i programmet är nu ännu bättre.

Inkludering och mångfald

Ett annat mål är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras klimatvänliga sätt att resa. Genom Erasmus+ kan man också öka medvetenheten om miljö och klimat. Projekt med miljö- och klimattema prioriteras redan i vissa projekttyper.

Grön hållbarhet

Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Digital omställning

Ett fjärde mål för programmet är att uppmuntra till ökat samhällsengagemang och ökad kunskap om och förståelse för EU-frågor.

Aktivt medborgarskap

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein,  Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet (så kallade programländer) deltar.

Cirka 150 länder i hela världen, definierade som partnerländer, kan delta i vissa programdelar.

Läs mer: Nya samarbeten och projekt med flera ungerska organisationer är stoppade tills vidare.

Vem som kan söka

Ansökan om bidrag skickas in av organisationen även om det är individer som i praktiken deltar. Behöriga organisationer att söka är

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen
 • organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande
 • universitet, högskolor och yrkeshögskolor
 • yrkesutbildningar
 • företag och branschorganisationer.

Ansvariga för de olika delarna

 • Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+ och ger ekonomiskt stöd till ansökande organisationer och skolor som vill genomföra utbyten och internationella samarbeten inom ramen för programmet.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är den myndighet som har hand om ungdomsdelen Erasmus+ Ungdom och idrottsdelen Erasmus+ Idrott. 
  Erasmus+ Ungdom respketive Erasmus+ Idrott på MUCF:s webbplats