Den sjuåriga perioden för det nuvarande Erasmus+-programmet avslutas i slutet av 2020. Från och med början av 2021 inleds en ny programperiod som fortsätter till slutet av 2027. Den nya programperioden kommer innebära ytterligare möjligheter med Erasmus+.

Europeiska kommissionen publicerade sitt nya programförslag för 2021-2027 i maj 2018. I likhet med det nuvarande Erasmus+ omfattar det nya programmet alla utbildningssektorer, ungdomsområdet och idrottssektorn. Även programmets struktur förblir densamma med en indelning i tre programområden (Key Actions):

  • Mobilitet: lärarutbyten - kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten, elev- och studentutbyten – studier och praktik (Key Action 1, KA1).
  • Samarbetsprojekt: partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera (Key Action 2, KA2).
  • Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (Key Action 3, KA3).

Utökade möjligheter 

Programförslaget har stort fokus på att inkludera nya grupper och att göra det enklare även för små organisationer att ta del av programmets möjligheter. Programmet ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, som är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

De nya konkreta möjligheterna med programmet som diskuteras och som gäller för utbildningsområdet är

  • elevutbyten inom grund- och gymnasieskola
  • samarbeten med länder utanför Europa för yrkesutbildning och ungdomssektorn, vilket tidigare endast var möjligt för högre utbildning
  • partnerskap inom spetskompetens, bestående av europeiska universitet och center för yrkesmässig spetskompetens
  • att virtuellt samarbete under utlandsperioder och i samarbetsprojekt betonas mer än i det nuvarande programmet.

Förslaget till nytt program innehåller också delar för ungdomsområdet:

  • Discover EU-initiativet som ger 18-åringar möjlighet att under en period resa i Europa för att bekanta sig med andra europeiska länder och deras kultur. Syftet med initiativet är att hjälpa unga att öka sin förståelse av mångfalden i Europa och vidga sin världsbild.
  • Europeisk volontärtjänst som tidigare finansierats ur programmet Erasmus+ fortsätter inom ramen för programmet Europeiska solidaritetskåren som startade 2018.

Under hösten 2020 förväntas programförslaget vara godkänt. Mer information om den kommande programperioden och de utökade möjligheter den medför publiceras löpande.