Erasmus+ ska bidra till ett mer demokratiskt och resursstarkt Europa genom att öka kvaliteten inom utbildningsområdet. Sedan programmet lanserades 1987 har över 10 miljoner européer deltagit i Erasmus+. 2021 startade en ny sjuårig programperiod.

Den nya programperioden erbjuder fler och mer flexibla möjligheter för både små och stora verksamheter. Programmet vänder sig till alla utbildningssektorer: för-, grund- och gymnasieskola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande. Både lärare och annan personal, elever och studenter har möjlighet att delta i utbyten och samarbeten.

Erasmus+ förenar och berikar

Genom Erasmus+ kan ni söka bidrag för att genomföra kompetenshöjande aktiviteter i andra länder. Eller för att i samarbete med andra europeiska organisationer till exempel ta fram nya strukturer, pedagogiska material eller metoder som hjälper er att utveckla verksamheten.

Internationella samarbeten och utbyten innebär många fördelar. De resulterar i nya innovativa arbetssätt, de stärker personalens kompetens och de ökar deltagarnas motivation genom interkulturella erfarenheter. Elever och studenter växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv och blir mer delaktiga samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

På verksamhetsnivå ger internationella samarbeten en extra skjuts åt det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats.

Programmet ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

Möjliga aktiviteter och projekt

Det finns olika typer av aktiviteter och projekt som är möjliga att genomföra inom Erasmus+ utbildningsdel. Programmet är indelat i tre områden:

 • Mobilitet: kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal, studier och praktik för elever och studenter (Key Action 1, KA1).
 • Partnerskap för samarbete: partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer, gräsrotsorganisationer, folkhögskolor, företag, med flera (Key Action 2, KA2).
 • Stöd för policyförändring: olika verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå (Key Action 3, KA3).

Nya möjligheter för utbildningsområdet är

 • elevutbyten inom grund- och gymnasieskola
 • utbyten för vuxna studerande med låg utbildningsnivå eller med begränsade möjligheter (personer utan påbörjad, eller avslutad, svensk gymnasieutbildning eller motsvarande samt personer med funktionsnedsättning eller hälsorelaterad nedsättning)
 • samarbeten med länder utanför Europa för yrkesutbildning och ungdomssektorn, vilket tidigare endast var möjligt för högre utbildning
 • partnerskap inom spetskompetens, bestående av europeiska universitet och center för yrkesmässig spetskompetens
 • större betoning på virtuellt samarbete under utlandsperioder och i samarbetsprojekt.

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det blir lättare att delta i programmet så att nya aktörer, små organisationer och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter.

Inkludering och mångfald

Ett annat är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras klimatvänliga sätt att resa. Genom Erasmus+ kan man också öka medvetenheten om miljö och klimat. Projekt med miljö- och klimattema prioriteras redan i vissa projekttyper.

Grön hållbarhet

Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Länder som deltar

Alla EU:s medlemsländer samt Island, Liechtenstein,  Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet (så kallade programländer) deltar.

Cirka 150 länder i hela världen, definierade som partnerländer, kan delta i vissa programdelar.

Vem som kan söka

Ansökan om bidrag skickas in av organisationen även om det är individer som i praktiken deltar.

Behöriga organisationer att söka är

 • offentliga myndigheter och organisationer som arbetar med utbildningsfrågor
 • förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt alla skolformer som omfattas av skollagen
 • organisationer inom vuxenutbildning och vuxnas allmänna lärande
 • universitet, högskolor och yrkeshögskolor
 • yrkesutbildningar
 • företag och branschorganisationer.

Ansvariga för de olika delarna

 • Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för utbildningsdelen i Erasmus+ och ger ekonomiskt stöd till ansökande organisationer och skolor som vill genomföra utbyten och internationella samarbeten inom ramen för programmet.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är den myndighet som har hand om ungdomsdelen, Erasmus+ Ung och Aktiv:
  Erasmus+ Ung och Aktiv på MUCF:s webbplats
 • Riksidrottsförbundet informerar om idrottsdelen:
  Riksidrottsförbundets webbplats